מחלקת רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים מופקדת על אכיפת הוראות חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, בו נקבעים פריטי העיסוק הטעונים רישיון עסק.

כמו-כן, מחלקת רישוי עסקים אחראית על מתן רישיונות והיתרים ע"פ חוקי העזר העירוניים כדוגמת רישיון לשילוט והיתר להוצאת שולחנות וכסאות.

מחלקת רישוי עסקים מלווה את בעלי העסק מהשלב המקדמי, בו הם מעוניינים לבדוק היתכנות להקמת עסק מסוים, ועד להנפקת רישיון העסק המאפשר את הפעלת העסק בהתאם להוראות החוק.

מחלקת רישוי עסקים מהווה גורם מקשר ומתווך בין בעלי העסק לבין גורמי האישור השונים (משטרת ישראל, רשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד העבודה והרווחה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר וגורמים ממשלתיים נוספים לפי העניין) ותלווה אתכם לאורך תהליך רישוי העסק.

אנו מצרפים לנוחיותכם קישור לצו החכם שהכין אגף רישוי עסקים בכיר במשרד הפנים. הצו החכם הוא כלי דיגיטלי שתפקידו להקל על הניווט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013.

באמצעות הצו החכם ניתן לאתר בקלות בכל אחד מפריטי הרישוי את המידע הרלוונטי לפריט כגון רשימת נותני האישור ביחס לאותו פריט, תוקפו של הרישיון וקישור למפרט האחיד הארצי (אם פורסם).

באפשרותכם גם לשלוח אלינו הערות והארות ואנו נדאג להעביר אותן אל משרד הפנים.

לתהליך העבודה של הרשות המקומית בטיפול בבקשה לרישיון עסק – לחצו כאן >

בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 ולתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), תשל"ו-1975, חייבת קייטנה ברישיון לניהול עסק מהרשות המקומית (נוסף על אישור משרד החינוך לקיום הקייטנה).

כל המעוניין להפעיל קייטנה מתבקש לפנות למחלקת רישוי עסקים לשם הגשת בקשה לרישיון עסק ואת המסמכים הנדרשים ולקבלת הנחיות.

קבלת קהל בימים א ו-ד בשעות 12:30-8:30

במשרדנו ברחוב אוסישקין 71 רמת השרון

טלפון 03-5483849, 03-5483816

rishuy-asakim2@ramat-hasharon.muni.il

יש להגיש את הבקשה לרישיון עסק (כולל המסמכים הנדרשים על ידי משרד החינוך) לא יאוחר מיום 15.5.2023 על מנת שניתן יהיה לקבל את אישור הגורמים הרלוונטיים במועד.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד החינוך:

שירותים רשותיים – רישוי קייטנות (education.gov.il)

לידיעתכם – אין לנהל עסק ללא רישיון עסק בתוקף!

טפסים להורדה:

בקשה ממשרד החינוך לקיום קייטנה

טופס משרד הבריאות לקיום קייטנה

טופס משטרה

עסקים בעלי רישיון – להלן רשימת העסקים המחזיקים ברישיון עסק נכון ליום 30.6.22 – לחצו כאן >

ברשימה מופיעים גם עסקים אשר מחזיקים במספר פריטי רישוי (מרכול ומסעדה למשל), אשר קיימת אפשרות כי חלקם אינם ברישיון. הרשימה כוללת גם עסקים אשר תוקף רישיונם פג ועל פי חוק רואים אותם כבעלי היתר זמני כל עוד לא פעלה מולם רשות הרישוי. יצוין כי על פי הוראות חוק רישוי עסקים חייב הרישיון להיות מוצג בעסק במקום גלוי ונראה לעין. רשימה זו נכונה ליום הפרסום בלבד והיא תעודכן מעת לעת. אין בשימוש באמור ברשימו זו ו/או בנובע ממנו כדי לחייב את העירייה.

עדכון אגרת רישוי עסקים החל מ – 1 באפריל 2021 – לפרטים לחצו כאן > 

מחלקת רישוי עסקים, כחלק ממערך עסקים בעיר, אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 ומרכזת את נושא הנפקת רישיונות לעסקים טעוני רישוי.
מחלקת רישוי עסקים מלווה את בעל העסק בשלבים השונים של קבלת רישיון העסק.

באחריות המחלקה לרישוי עסקים בהליך מתן הרישיון
» הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות
» איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
» מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
» בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו

רישוי עסקים הינו תחום מרכזי ברשות המקומית והוא מציב אתגרים לא מעטים, בהם הרפורמה לרישוי עסקים. 

כמו כן מופקדת המחלקה על טיפול בהוצאת היתרים לעסקים על פי חוקי העזר העירוניים.

קיימים תחומי רישוי שונים
» רישוי שטחי ישיבה והצבת פרגודים, בשטחים ציבוריים בחזית בתי אוכל
» רישוי אירועים ומופעים חד פעמיים
» רשיונות מיוחדים
» רשיונות לדוכנים זמניים
» רישוי שלטים
» פיקוח ואכיפת החוק, על מנת שהעסק יפעל על פי הרישיוןמחלקת רישוי עסקים

שעות קבלת קהל פנים מול פנים (פרונטליות):

ימים א', ד' בין השעות 08:30-12:30

וביום ג, בין השעות 16:00-18:00

לקביעת תור – לחצו כאן >

שעות מענה טלפוני:

ימים ב', ה' בין השעות 09:00-12:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו