• עירייה
  • תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה

תקנון למניעת הטרדה מינית בעבודה

לשון "החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998" והתקנות לפיו, הן קבועות.
כל שימוש בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך.

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני, פוגעות בכבוד האדם, חירותו, בפרטיותו ובשוויון בין המינים ולכן אסורות ע"פי חוק. הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני, פוגעות ביחסי העבודה, נוגדות את מדיניות העירייה ומהווה עבירת משמעת חמורה. עיריית רמת השרון דורשת מעובדיה וממנהליה, לעשות ככל שביכולתם כדי למנוע מעמיתיהם לעבודה ומהכפופים להם לבצע מעשים כאמור. האיסור חל במשרדי העירייה, ובכל מקום בו מתקיימת פעילות מטעם העירייה, בכלל זה, נסיעות, פגישות בחוץ וכדו'.
האיסור חל גם ביחס לעובדי קבלן ועובדים זמניים.

לתקנון הטרדה מינית >

מהי הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אחד מששת המעשים הבאים:

סחיטת אדם לביצוע מעשה מיני
לדוגמה: מנהל המאיים לפטר עובדת אם תסרב לקיים איתו יחסי מין.

מעשה מגונה
נגיעות, ליטופים, חיבוקים, נשיקות, חשיפה פיזית וכו', בניגוד לרצונו של אדם.

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני
אדם המציג שוב ושוב הצעות מיניות לאחר בניגוד לרצונו.
במקרים של יחסי מרות, אין צורך להראות אי הסכמה, החוק רואה את המוטרדת כאילו התנגדה לכך מראש.

התייחסויות חוזרות המתמקדות במיניות
אדם המתייחס שוב ושוב באופן מיני לאחר בניגוד לרצונו. לדוגמה: הערות מיניות, משלוח מיילים מיניים או בדיחות גסות, למרות התנגדותה של העובדת.
ביחסי מרות, אין צורך להראות אי הסכמה.

התייחסות מבזה או משפילה למין, למיניות או לנטייה המינית
הערות משפילות (גם הערות חד פעמיות), בקשר להיותו של אדם זכר או נקבה, לאופן שבו הוא מפגין מיניות או לנטייתו המינית, בין אם הראה שהדבר מפריע לו, בין אם לאו.

פרסום שלא בתום לב
של תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות בהן הפרסום עלול להשפילו וכאשר לא ניתנה הסכמתו לפרסום.

מהי התנכלות

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית, בתלונה או בתביעה על רקע הטרדה מינית. או כל פגיעה במי שסייע או העיר לטובת עובד אחר בתלונה על הטרדה מינית. המתנכל לא חייב להיות האדם שהטריד מינית, הוא יכול להיות חבר שלו, בן משפחתו, מנהל או אחד מהעובדים עמו וכדו'.

הטרדה והתנכלות ביחסי מרות

יחסי מרות הם יחסים לא שוויוניים שבהם המטריד בכיר יותר מהמוטרדת. הטרדה מינית או התנכלות מצד בעל מרות כלפי עובדת הכפופה לו חמורה במיוחד, מכיוון שהיא נעשית תוך ניצול של יחסי חוסר השוויון ביניהם. גם רומן הכולל יחסים מיניים בהסכמה, אסור כל עוד קיימים יחסי מרות. ממונה המעוניין לקיים רומן בהסכמה עם כפיפה חייב ליזום את ניתוק יחסי המרות כבר בתחילת הקשר ולדווח עליו להנהלה. הענות בעל מרות לחיזור או פיתוי של כפיפים לקיים יחסים מיניים עימם אסורה. העירייה מצפה ממנהלים להתנהגות ראויה ביחסי עבודה.

מה יכול נפגע מהטרדה או התנכלות לעשות

הליך פלילי – להתלונן במשטרה.
הליך אזרחי – להגיש תביעה אזרחית בבית משפט/בבית דין לעבודה כלפי המטריד, המתנכל והמעביד.
הליך משמעתי – להגיש תלונה במקום העבודה.
הנפגע הוא שבוחר באילו מההליכים הללו לנקוט. ניתן לנקוט ביותר מהליך אחד.

חובות המעביד

במסגרת הוראת החוק הוטלה על המעביד אחריות לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי העבודה. לפיכך:

על המעביד למנות מטעמו אחראית לנושא מניעת הטרדה מינית במקום העבודה.
לקבוע דרך יעילה להגשת תלונה ולבירורה.
לטפל ביעילות במקרים של הטרדה מינית והתנכלות, ולעשות ככל שביכולתו כדי למנוע הישנותם.
לקיים פעולות הסברה והדרכה, ולחייב כל עובד מטעמו להשתתף בהם.
להביא לידיעת עובדיו את התקנון למניעת הטרדה מינית ובו עיקרי החוק, מידע ודרכי הגשת תלונה.

קבלת מידע, הליך הגשת תלונה ובירורה

התקנון הנוכחי הינו תקציר ההוראות בחוק. כל עובד זכאי לקבל מהאחראית למניעת הטרדה מינית מידע מלא ומפורט הכולל את החוק, התקנות והתקנון השלם. כל עובד זכאי להגיש תלונה על הטרדה מינית או התנכלות אצל האחראית למניעת הטרדה מינית. התלונה תתברר ביעילות וללא דיחוי, תוך הגנה מרבית על כבודם ופרטיותם של כל הנוגעים בדבר. במידת הצורך תינתן למתלוננת הגנה מפני הנילון בתקופת הברור. בתום הליך הברור, תגיש האחראית למעביד סיכום בכתב והמלצות מנומקות להמשך הטיפול בתלונה. המעביד יחליט בתוך 7 ימי עבודה על המשך נקיטת או אי נקיטת הצעדים על ידו בהתאם להוראות המשמעת החלות במקום העבודה.

האחראית על נושא מניעת הטרדה מינית בעיריית רמת השרון:

פזית הק, ראש הרשות למניעת אלימות והתמכרויות ויועצת לקידום מעמד האישה

כל פניה תטופל באופן דיסקרטי.

בעיריית רמת השרון – אנו פועלים לשמירה על סביבת עבודה בטוחה, מכבדת ושוויונית.

האחראית על נושא מניעת הטרדה מינית בעיריית רמת השרון

הצטרפו לניוזלטר שלנו