• עירייה
  • דרושים, מכרזים וקולות קוראים | Tenders

דרושים, מכרזים וקולות קוראים | Tenders

לפניכם ריכוז מכרזים בנושאי כח אדם ושירותים, אנא בחרו את הקטגוריה הרלוונטית ובה תוכלו לחפש את המכרזים הרלוונטיים עבורכם.

לנוחיותכם, ניתן להוריד את טפסי הגשת המכרז באמצעות הקישורים הבאים.

* תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הגיוון התעסוקתי הזכאיות לייצוג הולם ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד המשתייך לקבוצת האוכלוסייה הזכאית, ימסור בכתב בעת הגשת המועמדות מידע בדבר השתייכותו לקבוצה זו.

* תינתן עדיפות למועמדים בעלי מוגבלויות ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד. מועמד הנדרש להתאמות ייצרף את פירוט ההתאמות הנדרשות לו ומסמכים מתאימים לעניין זה.

מכרזי שירותים – על המציעים לרכוש חוברות מכרז מקוריות מהעירייה ורק עליהן להגיש את ההצעה במכרז בצירוף מעטפות ייעודיות.

בחר קטגוריה לצפייה והורדת המסמכים:

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הניגשת השירות לתושב היא זכות, מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

לא נמצאו מסמכים.

נמצאו 2 תוצאות:

תיאור:

עיריית רמת השרון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף למכרז זה, להגיש הצעות להפעלת שירותים ותוכניות לאזרחים ותיקים בעיר, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש לקבל במשרדי העירייה ברחוב ביאליק 41 רמת השרון תמורת סך של 500 ₪ בתיאום מראש עם הגב' לימור נסט (יש לתאם הגעה בנייד: 054-4336220) בין השעות 08:00 – 15:00 בימים א'-ה'.

במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים.

אין צורך במכרז זה להגיש ערבות בנקאית. תשומת לב המציעים כי הזוכה יידרש להעמיד ערבות ביצוע לטובת העירייה בהתאם לתנאי ההסכם.

את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים מלאים – מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, ועותק נוסף – צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים בבניין העירייה, רחוב ביאליק 41 ברמת השרון, קומה ב', לא יאוחר מיום 21/05/2024 בשעה  09:00.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ונקבע ליום 19.6.23 בשעה 12:00.

תיאור:

חובה ישיבת הבהרות שתתקיים בתאריך 10/6/24 בשעה 11:00 בחדר ישיבות בשד' ביאליק 41 רמה"ש קומה ג'

 

שאלות הבהרה ניתן לשלוח לכל המאוחר בתאריך 20/6/24 למייל einav_J@ramhash.co.il

 

ניתן לעיין בחומר המכרז באתר העיריה וכן לעיין ו/או לרכוש אצל לימור נסט בימים א-ה בשעות 08:00-12:30 בתאום מראש בנייד 0544336220

מועד אחרון להגשה 3/7/24 לא יאוחר מהשעה 09:00

איש קשר: עינב בן יעקב 0534564129

ר' העיר: יצחק רוכברגר

נמצאו 1 תוצאות:

תיאור:

עיריית רמת השרון מודיעה על העמדת מתקנים ואולמות ציבוריים לכלל המפלגות והרשימות הפוליטיות לשימוש מפלגתי

לשנים תשפ"ב – תשפ"ה  2022-2025 ברחוב המחתרת 2, בית יד לבנים ברמת השרון

בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מיום 7.10.2007 ומיום 20.12.2012

 

עיריית רמת השרון באמצעות בית יד לבנים מעמידה בזאת לרשות הציבור הרחב והמפלגות ו/או הרשימות הפוליטיות, שני אולמות:

אולם גולן – 340 מקומות ישיבה – בעלות של 3,500 שקלים לאירוע (דמ"ש)

אולם המחתרת – 90 מקומות ישיבה – בעלות של 1,500 שקלים לאירוע (דמ"ש)

וזאת לצרכי: אסיפה, הרצאה או פעילות מפלגתית מטעם רשימה פוליטית.

השימוש במערכות ההגברה/הקרנה/תאורה המצויות באולמות עשוי להיות כרוך בתוספת תשלום.

 

לקבלת פרטים, תיאום מראש וכל מידע נוסף יש לפנות למנהלת בית יד לבנים, הגב' אסנת אוליאל לימור בטלפון: 03-5483852 או במייל: osnat_l@ramhash.co.il

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הנגשת השירות לתושב היא זכות מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

נמצאו 5 תוצאות:

תיאור:

אחריות על בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה ברשות המקומית.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

אחריות לייזום ותכנון פעולות חברתיות, חינוכיות ותרבותיות בנושא מורשת דתית יהודית לאוכלוסייה הדתית ברחבי העיר.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

ריכוז נושאי מחלקת תנועה ותחבורה, פניות תושבים, ועדות תנועה, ליווי ופיקוח על פרויקטים.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

שמירה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

תיאור:

מזכיר.ה ללשכת מנכ"לית העירייה,

תחומי אחריות: ניהול מסמכים ומעקב אחר ביצוע פרויקטים, טיפול בדואר רגיל ואלקטרוני, מענה אנושי לפניות של עובדי הרשות ושל גורמים חיצוניים ואזרחים, מטלות שוטפות.

מענה:

להגשת המועמדות יש לסרוק ולצרף את המסמכים הבאים:
1. שאלון פרטים אישיים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
2. שאלון ניגוד עניינים מלא וחתום (מצורף בתחתית העמוד).
3. קורות חיים מעודכנים.
4. תעודות השכלה התואמות לתנאי הסף במכרז.
5. אישורי ההעסקה התואמים לניסיון המקצועי הנדרש לתנאי הסף במכרז.
6. תמונת פספורט.
הגשת המועמדות תתבצע באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד: michrazim@ramat-hasharon.muni.il
ניתן לפנות בכל שאלה לליבנת יגר, סגנית מנהלת אגף משאבי אנוש, 03-5489339.

"הדרך היחידה לעשות עבודה גדולה היא לאהוב את מה שאתה עושה" (סטיב ג'ובס)

עיריית רמת השרון רואה לנגד עיניה את חשיבות המשאב האנושי בארגון.

העירייה מפתחת ומטפחת את מנהליה ועובדיה תוך שאיפה לשיפור מתמיד של הממשקים בתוך הארגון ומעודדת יוזמה וחדשנות ומעודדת שיתופי פעולה, קבלת החלטות וחתירה למצוינות.

העיר רמת השרון חרטה על דיגלה את התפיסה לפיה הניגשת השירות לתושב היא זכות, מונחלת לנותני השרות, באמצעות פיתוח, למידה, הנעה ובקרה.

נשמח לגייס לשורותינו אנשים מצוינים שיסייעו לנו להצעיד את העיר קדימה בדגש על מתן שירות מקצועי, יעיל, שקוף ואדיב.

לא נמצאו מסמכים.

* הבהרה: ניסוח בלשון זכר, במקרים שבהם כך נוסח, נעשה מטעמי נוחות בלבד. מובהר כי המשרות פתוחות לנשים וגברים כאחד.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו