תפריט

דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.
זאת בנוסף לאמור בפרק   דרישות פרטניות מעסקים.

1. כללי:
1.1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים
.    לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.

1.2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות  במסמך.
1.3. בעל עסק בתחומי העיר רמת השרון, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
1.4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.
1.5. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
1.6. היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו עליהם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם, לכל עיסוק לפי עניינו.
1.7. במקרה של שינויים חוק,תקנה או חיקוק עזר, הנכנסים לתוקף לאחר פרסום מפרט זה, הם יגברו על כל דרישה  המופיעה במפרט זה ויחולו על העסקים ממועד פירסומם.
1.8. כמו כן יובהר כי הדרישות הכלליות הנ"ל רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק), אך הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

2. הוצאת שולחנות וכסאות
2.1. בעל עסק המבקש להוציא שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק:

       2.1.1. יעמוד בכל האמור בחוק העזר לרמת השרון, שילוט תשע"ט 2018

      2.1.2. יעשה זאת אך ורק לאחר שקבל אישור לכך מאת המחלקה לרישוי עסקים ושלטים

                (קבלת אישור כאמור כרוכה בתשלום אגרה שנתית) ויפעל על פי תנאיו לרבות:

        2.1.2.1. לפרוס את השולחנות והכיסאות על פי תרשים שהוגש מראש
                    למחלקה לרישוי עסקים ושלטים ואושר על ידה.

      2.1.2.2. להשאיר מקו חזית העסק ועד לקו העמדת שולחנות וכסאות מעבר חופשי לתנועת
הולכי רגל ברוחב של 2 מטר לפחות.
2.1.2.3. לא לחרוג מקו עמודי הבניין.
      2.1.2.4. להציב את השולחנות והכיסאות כך שלא יחרגו מרוחב החזית של העסק .
     2.1.2.5. לשמור על ניקיון המקום בו הציב שולחנות וכיסאות וסביבתו.
     2.1.2.6. לא לקבע שולחנות וכסאות או מכשול אחר כגון מעקה, למדרכה.
     2.1.2.7. לא לאחסן את השולחנות והכיסאות ברחוב, בתום פעילות העסק.

3. שילוט
3.1. בעל עסק ישלט את עסקו אך ורק לאחר שקיבל רישיון לכך מאת מחלקת רישוי עסקים ושלטים
       ועמד בכל תנאיו לרבות:

3.1.1. עמידה בכל האמורבחוק העזר לרמת השרון, שילוט תשע"ט 2018
3.1.2. עמידה בעקרונות המופיעים במפרט "קריטריונים להצבת שילוט"
3.1.3. הגשת בקשה להצגת שלט בצרוף של תרשים צבעוני של השלט המוצע ומיקום השלט
          במבנה וקבלת אישור המחלקה על תרשים זה ועל הצבת השלט.

4. סגירת חורף
4.1. בעל עסק יבצע סגירת חורף רק לאחר שקבל רישיון לכך ולאחר שעמד בכל האמור במסמך
      "נוהל הגשת בקשה להיתר לסגירת חורף – סוכך עונתי" ובכל האמור בתב"ע לסגירת חורף רש/מק/1052  ובחוק עזר לשימור רחובות בתוספת.

4.2. רישיון לבצוע סגירת חורף יינתן רק לתאריכים שבין 1.10 בכל שנה ועד 30.4 שבשנה שלאחריה ויהיה כרוך בתשלום
      אגרה.

5. התנהלות כללית של עסקים
5.1. בעל עסק הרוצה להציב שולחנות וכסאות, סגירת חורף או שילוט, בשטח ציבורי (שטח בבעלות העירייה), יקבל לפני בצוע הפעולה אשור הצבה מאת מחלקת הנכסים של העיריה. קבלת אישור זה יכול להיות שתדרוש תשלום.
5.2. כל בעל עסק יציב על חלון הראווה של העסק במקום בולט ונראה שלט עם שם בעל עסק ומספר טלפון בו ניתן להשיגו לאחר שעות פעילות העסק.
5.3. לא תוצא סחורה כל שהיא מחוץ לכותלי העסק כאמור בחוק העזר לרמת השרון (שימור רחובות), התשמ"א – 1981.
5.4. כל בעל עסק ישטוף בסוף יום העבודה את חזית עסקו, עד קצה המדרכה וישמור על חזית העסק נקייה בכל עת.

6. איכות סביבה
6.1. מזגנים/מפוחים/יח' קירור/דחסן קרטונים וכדומה יותקנו באופן שיאפשר לבעל העסק לקיים את כל האמור
      ב: חוק עזר לרמת השרון (מניעת רעש), התשס"ב -2002 ועדכוניו מעת לעת, תקנות למניעת מפגעים                    (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן- 1990.

6.2. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים    (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
6.3. יצירת רעש בלתי סביר תחייב את בעל העסק בהתקנת מתקנים להקטנת עוצמת הרעש והעברת חוות דעת של יועץ  אקוסטי, שהעסק לאחר התקנת המתקנים האמורים, אינו גורם ליצירת רעש בלתי סביר.
6.4. בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961, כתוצאה  מפעילות עסקו.
6.5. יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
6.6. לא יוקם עסק חדש ללא חיבור למערכת הביוב העירונית.
6.7. שפכים סניטריים מאסלות וכיורים, יוזרמו אך ורק אל מערכת הביוב העירונית.
6.8. שפכים תעשייתיים (כל שפך שאינו סניטרי) יוזרם אך ורק למערכת הביוב העירונית ורק לאחר שאיכות שפכים בנקודת החיבור עם מערכת הביוב העירונית תעמוד בכל האמור ב"כללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) – התשע"ד – 2014.
6.9. שפכים אסורים כהגדרתם ב"כללי תאגידי המים והביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) – התשע"ד – 2014       (תקנה 7021) לא יוזרמו למערכת הביוב אלא יפונו בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה.

6.10. בעל עסק, כהגדרתו בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), אחרי מד המים, באמצעות מתקין מוסמך – אלא אם כן הגיש בקשה וקיבל פטור מהתקנת מז"ח-ממשרד הבריאות.
6.11. בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך, כהגדרתו בתקנות האמורות .

     6.11.1. בעל העסק ינהל פנקס בדיקות (להלן – הפנקס) שבו יירשמו תאריכי הבדיקות שנערכו
למז"ח, תוצאותיהן, ושמו  וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז"ח.

6.11.2. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים – שרונים ובמקביל יישמרו בעסק.
6.12. כל עסק, השייך לרשימה המופיעה להלן יתקין שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני התחברותו לביוב  העירוני. במידה וקיימות מספר נקודות הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד שרונים.

מוסכים (מכונאות רכב)
אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
מפעלי מזון ומשקאות
משחטות, בתי מטבחיים, בתי נחירה, עיבוד דגים
טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
מכבסות
תחנות תדלוק
רפת או לול
מפעלי עיבוד עורות
תחנות מעבר לפסולת
בתי דפוס
מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים.
מפעלי חומרי בנייה
בתי מלון
תחנות רחיצת רכב

 

6. תברואה ופסולת

6.1. בעל העסק יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו, עד לפנוייה מהעסק,  בצורה מסודרת, מבלי לגרום לכלוך, ריח או מטרד / מפגע אחר.
6.2. במהלך 3 השנים הקרובות ייתכן ובעל העסק  יידרש להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לשניים או יותר מהזרמים הבאים:
   6.2.1. פסולת אורגנית/רטובה – שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית, ללא אריזות.
    6.2.2. פסולת יבשה – מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אורגנית רטובה.
   6.2.3. פסולת אריזות– חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר            
                   או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת  הטיפול באריזות התשע"א-2011. הנחיות לאופן טיפול ופינוי בסוג פסולת זה יימסרו לבעל העסק.

6.3. בעל עסק יעביר כל סוג פסולת כאמור, מעיסקו, למיכלי אצירת פסולת שיירכשו על ידו ועל חשבונו ושיוצבו במקום שהורתה לו הרשות. מספר כלי האצירה ונפחם ייקבע על ידי מחלקת תברואה בהתחשב בסוג העסק, אופיו, גודלו ונפח הפסולת הנוצרת בו.
6.4. זאת למעט עסקים באיזורי תעסוקה, שקבלו הנחייה מאת הרשות לפנות את הפסולת הנוצרת בעסקם למיכלי אצירה שנרכשו והוצבו על ידי הרשות.
6.5. מיכלי האצירה המוזכרים בסעיף 6.3 ו-6.4 יפונו על ידי הרשות.
6.6. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיות הרשות, בשעות ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות, והודעה על המועדים תימסר על ידי הרשות, לבעל העסק.
6.7. עסקים מסויימים יידרשו גם ברכישה והפעלה של מכבש קרטונים ויחויבו לפנות את הקרטונים על חשבונם לאתר מורשה על פי חוק לצרכי מיחזור.
6.8. הרשות רשאית לדרוש הפרדה של סוגים נוספים של פסולת כמו: פסולת נייר, פסולת פלסטיק לרבות שרינקים, פסולת מתכת, פסולת זכוכית, פסולת פלסטיק לסוגיה, פסולת עץ ופסולת פחיות. הפסולת המופרדת כאמור תפונה על ידי בעל העסק או על ידי הרשות על פי הנחיות שיימסרו לבעל העסק.
6.9. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
6.10. בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בפרק זה, יחולו הוראות הדין.

7. טיפול במוצרים מן החי
הגדרות לפרק זה:
מוצר מן החי – בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

7.1. בתוך העסק יוחזקו מוצרים מן החי השייכים וקשורים לבית העסק, בלבד.
7.2. כל המוצרים מן החי, יוחזקו באריזתם המקורית, לפני תחילת השימוש בהם.
7.3. כל מוצר מן החי, המגיע מחוץ לעיר, ילווה בתעודה חתומה בחותמת בדיקת משנה, לאחר שעבר את הבדיקה כנדרש        במחלקה הוטרינרית רמת השרון.
7.4. בעל עסק ירכוש אך ורק בשר שמקורו מספק מורשה בעל רישיון עסק ו/או רישיון יצרן ממשרד הבריאות.
7.5. כל זמן שהמוצר מן החי נמצא בבית העסק, בעל העסק ישמור את התעודה החתומה המוזכרת לעיל, בקלסר יעודי.
7.6. מוצר מן החי ללאתיעוד מתאים, יוחרם ויושמד.
7.7. בעל העסק לא יקפיא בשום מקרה מוצרי בשר טריים, מוצרי שהופשרו או מוצרים מוגמרים.
7.8. אין להחזיק בעסק מוצרים שעברו טיפול טרמי, לאחר סיום יום עבודה.
7.9. ביקורת בעסק, על ידי כל נציג מוסמך של הרשות, תיערך גם ללא תאום מראש מול בעל העסק.

8. רוכלות
8.1. הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים הציבורים כגון: שמירה על חזות המועצה, שמירה על המרחב הציבורי הן באזורי התעשייה והן בבאזורי מגורים לשימוש כלל הציבור, מניעת רעש  ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני קבע.
8.2. מדיניות הרשות בנושא עיסוק ברוכלות היא שלא לאשר רישיונות רוכלות נוספים מעבר לבעלי רישיון עסק קיים.
8.3. יחד עם זאת, רשות הרישוי תהיה רשאית לאשר, במקרים חריגים ותוך שימת דגש לצרכי התושבים בסוג הרוכלות אותה מבקש הרוכל להציע ולאופי האזור, מתן רישיונות רוכלות נוספים, מעבר לבעלי רישיון עסק קיים, בתנאי שימולאו התנאים הבאים:

8.3.1. על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 וכן התקנות והצווים מכוחו, על פי נוסחם הקיים ו/או כפי ששונה מעת לעת.
8.3.2. מבקש הרישיון הינו תושב העיר רמת השרון .
8.3.3. לא יינתן רישיון עסק לרוכלות בצירים ראשיים.
8.3.4. הרישיון יינתן לתקופה של עד שנה אחת עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, ואינו ניתן
          להעברה לאחר או ליורשיו של בעל הרישיון .

נגישות

9. כל עסק החייב בביצוע התאמות נגישות כאמור חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ותקנותיו, יידרש
     לקבל את אישור הרשות בדבר קיום ויישום התאמות הנגישות הנדרשות בדין, לעסקו.

חזרה לעמוד הקודם >>


 

 

צור קשר

  • moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו