דרישות כלליות מעסקים

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו.

זאת בנוסף לאמור בשלב 3 – דרישות פרטניות מעסקים.

 1. כללי:
  • על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלות גם כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
  • בנוסף להגשת תכניות לרישיון כקבוע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), תשס"א-2000, בעל העסק ידאג להגיש עותק סרוק של התכנית למחלקת רישוי עסקים (עותק בגרסת PDF).
  • בעל עסק בתחומי העיר רמת השרון, יעמוד בכל חוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
  • אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין.
  • מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
  • היה וקיימים בעסק מספר עיסוקים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , יחולו
   עליהם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לעסקים מסוגם, לכל עיסוק לפי עניינו.
  • במקרה של שינויים חוק, תקנה או חיקוק עזר, הנכנסים לתוקף לאחר פרסום מפרט זה, הם יגברו על כל דרישה המופיעה במפרט זה ויחולו על העסקים ממועד פירסומם.
   • למען הסר ספק, במידה ומצוין דבר חקיקה בסעיף מסעיפי המפרט האחיד, יחול הנוסח המעודכן ביותר של דבר החקיקה כפי שקיים ברשומות.
 1. הוצאת שולחנות וכסאות
  • בעל עסק המבקש להוציא שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק:
   • יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרמת השרון (שימור רחובות), התשמ"א- 1981.
   • יעשה זאת אך ורק לאחר שקיבל אישור לכך מאת המחלקה לרישוי עסקים (קבלת אישור כאמור כרוכה בתשלום אגרה שנתית) ויפעל על פי תנאיו לרבות:
    • לפרוס את השולחנות והכיסאות על פי תרשים שהוגש מראש למחלקה לרישוי עסקים ואושר על ידה.
    • להשאיר מקו חזית העסק ועד לקו העמדת שולחנות וכסאות מעבר חופשי לתנועת הולכי רגל ברוחב של 2 מטר לפחות.
    • לא לחרוג מקו עמודי הבניין.
    • להציב את השולחנות והכיסאות כך שלא יחרגו מרוחב החזית של העסק .
    • לשמור על ניקיון המקום בו הציב שולחנות וכיסאות וסביבתו.
    • לא לקבע שולחנות, כיסאות או כל מכשול אחר (כגון מעקה) למדרכה.
    • לא לאחסן את השולחנות והכיסאות ברחוב, בתום פעילות העסק.
 1. שילוט
  • בעל עסק ישלט את עסקו אך ורק לאחר שקיבל רישיון לכך מאת מחלקת רישוי עסקים ושלטים ועמד בכל תנאיו לרבות:
   • עמידה בכל האמור בחוק עזר לרמת השרון (שילוט ,( התשע"ט – 2018.
   • עמידה בעקרונות המופיעים בתוכנית האב לשילוט.
   • הגשת בקשה להצגת שלט בצרוף של תרשים צבעוני של השלט המוצע ומיקום השלט במבנה וקבלת אישור המחלקה על תרשים זה ועל הצבת השלט.
 1. סגירת חורף
  • בעל עסק יבצע סגירת חורף רק לאחר שקבל רישיון לכך ולאחר שעמד בכל האמור במסמך "נוהל הגשת בקשה להיתר לסגירת חורף – סוכך עונתי" ובכל האמור בתב"ע לסגירת חורף רש/1052.
  • רישיון לבצוע סגירת חורף יינתן רק לתאריכים שבין 1.10 בכל שנה ועד 30.4 שבשנה שלאחריה ויהיה כרוך בתשלום בהתאם לדין.
 2. התנהלות כללית של עסקים
  • בעל עסק הרוצה להציב שולחנות וכסאות או סגירת חורף בשטח ציבורי (שטח בבעלות העיריה), יקבל לפני בצוע הפעולה אישור הצבה בכתב ממחלקת רישוי עסקים. קבלת אישור זה מותנת בתשלום.
  • כל בעל עסק יציב על חלון הראווה של העסק במקום בולט ונראה שלט עם שם בעל עסק ומספר טלפון בו ניתן להשיגו לאחר שעות פעילות העסק.
  • לא תוצא סחורה כל שהיא מחוץ לכותלי העסק כאמור בחוק העזר לרמת השרון (שימור רחובות), התשמ"א – 1981.
  • כל בעל עסק ישטוף בסוף יום העבודה את חזית עסקו, עד קצה המדרכה וישמור על חזית העסק נקייה בכל עת.
  • בעל העסק יעמוד בכל הנחיות הרשות, ככל שיפורסמו, בנוגע לפריקה וטעינה סחורה מאת ואל עסקו.
 3. איכות סביבה
  • רעש
   • בעל עסק יתקין ויפעיל מתקני אוורור וקירור, מפוחים, מזגנים, ונטות, מערכות מיזוג, מנועי מקררים, גנרטורים וכל מכשיר אחר העלול לגרום לרעש בלתי סביר, על פי האמור במסמך "הנחיות והמלצות לפתרונות אקוסטיים למערכות הגורמות לרעש בלתי סביר"
   • בעל העסק יקיים את כל האמור ב: חוק עזר לרמת השרון (מניעת רעש), התשס"ב -2002 ועדכוניו מעת לעת, תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג – 1992 ותקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990.
   • בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
   • בעל עסק, שנמצא כגורם למטרדי רעש, יגיש למחלקה לאיכות הסביבה חוות דעת אקוסטית, שמטרתה להוכיח, שכל המערכות האלקטרו-מכאניות של העסק ופעילותו עומדות בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן- 1990.
   • בנוסף להגשת חוות הדעת, בעל העסק ייתכן ויידרש  בנקיטת פעולות להפחתת רמות הרעש לרמות הנדרשות בחוק, הכול על פי צורך ועל סמך הנתונים שיתקבלו מבעל העסק, בחוות הדעת האקוסטית.
  • ריח
  • שפכים
  • מז"חים – מכשיר מונע זרימה חוזרת
   • בעל עסק, כמפורט בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב – 1992, יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), אחרי מד המים, באמצעות מתקין מוסמך – אלא אם כן הגיש בקשה וקיבל פטור מהתקנת מז"ח-ממשרד הבריאות. בעל העסק ישלח את אישור ההתקנה כאמור, לתאגיד המים שרונים.
   • בעל העסק כאמור יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך, כהגדרתו בתקנות האמורות .
   • בעל העסק ינהל פנקס בדיקות (להלן – הפנקס) שבו יירשמו תאריכי הבדיקות שנערכו למז"ח, תוצאותיהן, ושמו וחתימתו של המתקין המוסמך שבדק את המז"ח.
   • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים – שרונים ובמקביל יישמרו בעסק.
   • במידה ולא הותקן מז"ח כאמור בסעיף 6.4.1 או נבדק מז"ח כאמור 6.4.2, על ידי בעל העסק, פעילות זו תבוצע על ידי תאגיד המים שרונים ובעל העסק יחויב לשלם לתאגיד את העלות המלאה בגין פעילות זו.
  • זיהום קרקע וגזי קרקע
   • על בעלי עסקים הממוקמים במפלס הקרקע ו/או במרתפים או מקלטים של מבנים ברחבי העיר, לאוורר את חלל העסק באופן שוטף.
   • במידה ונמצא על ידי המחלקה לאיכות הסביבה, שהעסק ממוקם באזור החשוד כמזוהם או שיש בו פוטנציאל לזיהום, ייתכן ויידרש בעל העסק לבצע דיגום גזי קרקע ו/או סקר היסטורי בהתאם להנחיות המחלקה לאיכות הסביבה ומחלקת ההנדסה , בהתאם למהות ולאופי הפעילות בבית העסק.
   • בעל העסק יגיש את ממצאי הדיגום או הסקר לאישור המחלקה לאיכות הסביבה ויפעל בהתאם להנחיותיה.
   • במידה וקיים זיהום קרקע ו/או מים חמור בעל השלכות סביבתיות, באזור כאמור בסעיף 6.5.5, המחלקה לאיכות הסביבה לא תאשר מטעמה פעילות העסק באזור זה, אלא אם ינקטו האמצעים הנדרשים ואושרו ע"י המחלקה לאיכות הסביבה.
   • מידע לגבי קרקעות ו אזורים החשודים או בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע מסומנים על גבי מפת קרקעות מזוהמות באתר העירייה והמשרד להגנת הסביבה, המתעדכנת מעת לעת.
  • אסבסט
   • אם קיים או זוהה ע"י נציגי היחידה הסביבתית אסבסט שבור, מרוסק או עם סדקים במבנה העסק, בעל העסק נדרש להמציא אישור על מצב האסבסט ממפקח אסבסט מורשה מטעם המשרד להגנת הסביבה.
   • במידת הצורך ועל פי דרישת היחידה הסביבתית, על בעל הנכס להזמין קבלן אסבסט מורשה לצורך פינוי האסבסט הפגום בהתאם לתקנות למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק התשע"א – 2011 .
 1. תברואה ופסולת
  • עם פרסום חוק עזר ייעודי לנושא לפיה בעל העסק יידרש בהפרדה וטיפול בפסולת הנוצרת בעסקו לרבות פסולת בסיסית ופסולת עודפת, יקיים מבקש הרישיון את הוראות חוק עזר זה.
  • בעל העסק יאסוף את הפסולת הנוצרת בעסקו, עד לפנויה מהעסק, בצורה מסודרת, מבלי לגרום לכלוך, ריח או מטרד / מפגע אחר.
  • בעל העסק יעביר כל סוג פסולת שמקורה בעסקו ו/או במבקריו ו/או במשתמשיו, כאמור בסעיף 7.2, לפחים ייעודיים, אשר יוצבו על ידי הרשות בשטח הסמוך לעסק, או שיחויב על ידי הרשות בהצבת פחים ייעודיים בשטח העסק- שיפונו על חשבון העיריה או על חשבונו, הכול על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על ידי העירייה בהתאם לסוג הפסולת, כמותה ומיקום העסק ושיימסרו לבעל העסק.
  • בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יוציא את הקרטונים קשורים על פי הנחיות הרשות, בשעות ובמועדים שייקבעו על ידי הרשות, והודעה על המועדים תימסר על ידי הרשות, לבעל העסק.
  • עסקים מסוימים יידרשו גם ברכישה והפעלה של מכבש קרטונים ויחויבו לפנות את הקרטונים על חשבונם לאתר מורשה על פי חוק לצרכי מיחזור.
  • הרשות רשאית לדרוש הפרדה של סוגים נוספים של פסולת כמו: פסולת נייר, פסולת פלסטיק לרבות שרינקים, פסולת מתכת, פסולת זכוכית, פסולת פלסטיק לסוגיה, פסולת עץ ופסולת פחיות. הפסולת המופרדת כאמור תפונה על ידי בעל העסק או על ידי הרשות על פי הנחיות שיימסרו לבעל העסק.
  • פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
  • בעל עסק המייצר פסולת, המחויבת בפינוי לאתרים מיוחדים על פי חוק/הוראות נוהל, כמו שמן משומש, צמיגים, פסולת רפואית, פסולת תעשייתית המכילה חומרים מסוכנים וכדומה, יפנה פסולת זאת על פי הנדרש בחוק, בעצמו ועל חשבונו.
 2. עסקים שמחזיקים במוצרים מן החי ובביצים

הגדרות לפרק זה:
מוצר מן החי – בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 • בתוך העסק יוחזקו מוצרים מן החי השייכים וקשורים לבית העסק, בלבד.
 • כל המוצרים מן החי, יוחזקו באריזתם המקורית, לפני תחילת השימוש בהם.

מוצרים המיועדים למכירה באריזתם המקורית, לא ייפתחו ויימכרו כפי שהתקבלו מהספק.

 • מוצרים מן החי כגון בשר, עופות דגים ומוצריהם הכוללים תבשילים, סלטים, ממרחים, טריים מצוננים או קפואים, לא יאוחסנו בתחום העסק מעבר לתאריך האחרון לשיווק המומלץ לשימוש בהם והמסומן על גבי אריזתם בסימון שאינו מחיק.
 • אין לבצע שינו בסימוני היצרן של מוצרים כלשהם בעסק.
 • באטליז ( עצמאי או כזה הנמצא במרכול), ישהה בכל שעות הפעילות, מנהל הבקיא בחוקים ובדרישות והוא יהיה נציג הבעלים לכל דבר ועניין.
 • כל מוצר מן החי, המגיע מחוץ לעיר, ילווה בתעודה חתומה בחותמת בדיקת משנה, לאחר שעבר את הבדיקה כנדרש בתחנה אזורית ששמה ומיקומה יימסרו לבעל העסק על ידי הווטרינר העירוני, או בתעודה חתומה ע"י ווטרינר מהמעל/משחטה/בית מטבחיים, במידה והינם פטורים מבדיקה כנ"ל.
 • בעל העסק ישמור את התעודה, כאמור בסעיף 8.6, בקלסר ייעודי, למשך 3 חודשים מיום הרכישה, ו/או כל עוד המוצר מן החי נמצא בעסק – המאוחר מביניהם.
 • בעל עסק ירכוש, בתחומי העיר רמת השרון, לא יקבל מזון מיצרן שאינו בעל רישיון ייצור תקף או מיבואן שאינו בעל רישום תקף כיבואן רשום או ממשחטה/בית מטבחיים/מגדלי דגים, שאינם מאושרים ע"י משרד החקלאות.
 • מוצר מן החי שיימצא בעסק ללא תיעוד מתאים, יוחרם ויושמד.
 • בעל העסק לא יקפיא מוצרי בשר טריים, מוצרי שהופשרו או מוצרים מוגמרים.
 • אין להחזיק בעסק מוצרים שעברו טיפול טרמי, לאחר סיום יום עבודה.
 • אין להחזיר מוצרים מן החי לספק, לאחר קבלתם בעסק וחתימה על תעודת המשלוח שלהם.
 • בעל העסק יקצה אזור ייעודי ומופרד המסומן בשילוט בולט ל"א למאכל אדם" ומתחת למילים אלו "להשמדה", ובו יאוחסנו מוצרים המיועדים להשמדה ופסולת המיועדת לפינוי (להלן – פינת השמדה).
 • עסקים מסוימים, בהתאם לגודל העסק, נפח הפעילות שלו במוצרים מן החי והסדרי הפינוי באזור העסק, ייתכן ויידרשו על ידי הווטרינר העירוני, ברכישה והצבה של דחסן לפסולת, בנוסף לפינת ההשמדה.
 • ביצים יוחזקו בטמפרטורה שבה לא תעלה טמפרטורת הביצים עצמן מעל 20 מעלות.
 • ביקורת בעסק, על ידי כל נציג מוסמך של הרשות, תיערך גם ללא תאום מראש מול בעל העסק.
 • בעל עסק שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, אשר יישמרו בעסק ויפונו באופן אותו תקבע העירייה.
 1. רוכלות
  • הרשות תפעל לצמצם מתן רישיונות לרוכלות וזאת מתוך חשיבה על אינטרסים הציבורים כגון: שמירה על חזות העיר, שמירה על המרחב הציבורי הן באזורי התעשייה והן באזורי מגורים לשימוש כלל הציבור, מניעת רעש ולכלוך ושמירה על תחרות הוגנת עם העסקים במבני קבע.
  • מדיניות הרשות בנושא עיסוק ברוכלות היא שלא לאשר רישיונות רוכלות נוספים מעבר לבעלי רישיון עסק קיים.
  • יחד עם זאת, רשות הרישוי תהיה רשאית לאשר, במקרים חריגים ותוך שימת דגש לצרכי התושבים בסוג הרוכלות אותה מבקש הרוכל להציע ולאופי האזור, מתן רישיונות רוכלות נוספים, מעבר לבעלי רישיון עסק קיים, בתנאי שימולאו התנאים הבאים:
   • מבקש הרישיון יעסוק ברוכלות רק לאחר שקיבל רישיון עסק עמד בכל תנאיו.
   • על רישיון העסק לרוכלות יחולו הוראות חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 וכן התקנות והצווים מכוחו, על פי נוסחם הקיים ו/או כפי ששונה מעת לעת.
   • לא יינתן רישיון עסק לרוכלות בצירים ראשיים.
   • הרישיון יינתן לתקופה של עד שנה אחת עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, ואינו ניתן להעברה לאחר או ליורשיו של בעל הרישיון .
 1. נגישות
  • בעל עסק שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי כהגדרתם בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, יקיים במלואן את הוראות הנגישות המופיעות בחוק האמור ובחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 – כולל תיקון 34 (פרק 8 ב' ו-ג', ביום פרסום מסמך זה).

שלב 3: קיום דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל עסק, המופיעות במפרט האחיד של רמת השרון בפרק "דרישות פרטניות מעסקים".


באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

לדרישות פרטניות לעסקים – לחצו כאן >

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו