רכב ותעבורה, הסעת נוסעים

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריט
תיאור העסק טעון הרישוי
דרישות הרשותמדיניות הרשות
8.2העברת רכב ממקום למקום בגרירה, הובלה או בכל דרך אחרת, וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו לרבות משרדחניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
8.3 אהובלת כספים, יהלומים, תכשיטים, ניירות ערך ודברי ערך אחריםחניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
8.4 אהסעת נוסעים וכן מקום המשמש לניהול העסק או לשליטה בו חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
8.4 בתחנה מרכזית, כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזיתרק באזור גלילות צפון (על איילון צפונית לכביש 5) וגלילות דרום (על איילון, דרומית לכביש 5) וברצועת הנופש.
8.4 דתחנת רכבת תת-קרקעיתעל פי האמור ב- תת"ל 73.


8.5כלי טיס לסוגיהם - יצורם, תיקונם, שיפוצםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
8.6 אכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים.
מותר רק במתחם גלילות (החלק הדרומי של אזור תעסוקה מערב העיר).
8.6 בחניון בתשלום, חניון ששטחו מעל 500 מ"ר המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו, למעט חניון כמפורט בסעיף 8.6 זבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
8.6 גרחיצת כלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשיםבעל העסק יעמוד בכל האמור ב " תקנות המים (כללים לרחיצת רכב ולשטיפת משטחים מרוצפים במים), התשס"א – 2001 ".שטיפת צמ"ה : עסק חדש - לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
עסק קיים – רק במתחם גלילות (החלק הדרומי של אזור תעסוקה מערב העיר).
שטיפת כלי רכב:
מותר באזורי תעסוקה וכחלק ממתחם תחנת דלק.
8.6 וכלי רכב וציוד מכני הנדסי (צמ"ה), למעט חלקים משומשים ייצורם, שיפוצם לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
8.6 זחניון מקורה או תת-קרקעי, ששטחו מעל 500 מ"ר
8.7 אכלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים מכירתם, אחסונםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
8.7 בכלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) - חלקים משומשים פירוקם מהרכבלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
8.8 אכלי שיט השכרתם, אחסונםמותר באזור תעסוקה מורשה
8.8 גמעגנה
8.8 דכלי שיט - ייצורם, תיקונם, שיפוצםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
8.9 אמכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)מותר באזור תעסוקה דרום גלילות, אזור תעסוקה מורשה וצפון גלילות
8.9 בחשמלאותמותר באזור תעסוקה דרום גלילות, אזור תעסוקה מורשה וצפון גלילות
8.9 דתיקון תקריםצמיגים משומשים מבית העסק יפונו בהתאם לדרישות חוק לסילוק ומחזור צמיגים, התשס"ז-2007. צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע הצטברות מים בהם: מקורים/מכוסים או חתוכים בארבע חלקים. צמיגים משומשים יאוחסנו בשטח בית העסק באופן שימנע מפגע אסטטי ולא בחזית העסק. מותר באזור תעסוקה דרום גלילות, אזור תעסוקה מורשה וצפון גלילות
וכחלק ממתחם תחנת דלק בה מותר שירות זה על פי תמ"א 18/4 והיתר הבנייה.
8.9 וטיפול אחר ברכבמותר באזור תעסוקה דרום גלילות, אזור תעסוקה מורשה וצפון גלילות .
8.11רכבל
8.12מרכז תחזוקה לרכבותלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו