עינוג ציבורי, נופש וספורט

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות הרשותמדיניות הרשות
6.1

אחסנה - מקום המיועד לאחסנה, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו, ששטחו 50 מ"ר ומעלה, תנאים יינתנו בהתאם לסוג העסק.
6.2חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחותתנאים יינתנו בהתאם לסוג העסק.
6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה ויבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים לשימוש הדייריםמכבסה כללית, ללא ניקוי יבש - שפכים תעשייתיים שמקורם בפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד- 2014.
בעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. בעל עסק לא יגרום לרעש בלתי סביר , בהתייחס לפעילות מכונות הכביסה ומערכות מיזוג ואוורור ומדחסים בעסקו – במידה וקיימים.
מכבסה– מותר רק בשלושת אזורי התעסוקה.
מכבסה ניקוי יבש – מותר בכל האזורים בהם מותר מסחר.
6.5מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים, רכיביהם - ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים, למעט הרכבתםמותר בכל אזורי התעסוקה. באזור תעסוקה מערב העיר – רק באישור של משרד הביטחון.
6.7משתלה ששטח המכירה שלה מעל 300 מ"רמותר רק ביעוד חקלאי. מכירה במקום רק בכפוף לקבלת אישור לשימוש חורג.
6.8 אניהול קניוןבנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן, בנוסף על המפריד הקיים בכל בית עסק, כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011".
בעל העסק יציב לפחות, מכבש לקרטון ודחסן לפסולת מעורבת, בתחום העסק בלבד . הקרטון יועבר למיחזור לחברה המאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה.
בעל העסק יציב בשטחים הציבוריים של הקניון מתקנים להפרדת ואצירת פסולת נייר, אריזות, ואורגני, המושלכת על ידי מבקרי הקניון, במיקום ובכמות שתידרש על ידי הרשות.
בנקודת חיבור לביוב העירוני של קניון, שיש בו בית אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב"כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) התשע"א-2011".

בקניון בו יש בתי אוכל, יקים בעל העסק ויאפשר התחברות של כל אחד מבתי האוכל, לתשתיות שיאפשרו לעסק לעמוד בתנאי רישיון העסק שלו, לרבות תשתיות לטיפול בשפכים, תשתיות לטיפול במזהמי אוויר וריחות וכל דרישה אחרת שתידרש מהעסק .
מותר בכל אזורי התעסוקה .
6.9 ארוכלות מזוןעל פי האמור בסעיף 8 – פרק "דרישות כלליות מעסקים"
6.9 ברוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו על פי האמור בסעיף 8 – פרק "דרישות כלליות מעסקים"
6.9 גרוכלות אחרתעל פי האמור בסעיף 8 – פרק "דרישות כלליות מעסקים"
6.12עסק של אבזרי מין - מקום למכירתם, השכרתם, הצצה על מעשה מיניאסור בפארק נופש וספורט ואזור המיועד לעיבוד חקלאי.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו