מים ופסולת

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות הרשותמדיניות הרשות
5.1 אתחנת מעבר ומיוןרק בהתאם ל-תמ"א 16 ותוכנית מפורטת שתוכן בהתאמה במתחם דרום מזרח מחלף מורשה
5.1 באשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים איסופה, הובלתה תותר חנייה רק של רכבים ריקים לחלוטין ושטופים.חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק בחניון במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
5.1 גטיפול בפסולת, לרבות: עיבודה, ניצולה, מחזורה, מיונה, קומפוסטציה, שריפתהרק בהתאם ל-תמ"א 16 ותוכנית מפורטת שתוכן בהתאמה במתחם דרום מזרח מחלף מורשה
5.1 דאתר לסילוק פסולת יבשהרק בהתאם ל-תמ"א 16 ותוכנית מפורטת שתוכן בהתאמה במתחם דרום מזרח מחלף מורשה
5.1 האתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים רק בהתאם ל-תמ"א 16 ותוכנית מפורטת שתוכן בהתאמה במתחם דרום מזרח מחלף מורשה.
סילוק פסדים – מותר רק לאתרים ייעודיים שנקבעו על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמשרד להגנת הסביבה.
5.2 אמתקן התפלת מיםבהתאם לתב"ע ייעודית.
5.2 במי שתייה - מתקן להפקתם ולטיפול בהם
5.3 אשפכים וקולחין עיבודם, טיהורם, אחסונם
5.3 גשפכים וקולחין הובלתם במכליות תותר חנייה רק של מכליות ריקות לחלוטין ושטופות.חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו