דלק ואנרגיה

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות הרשותמדיניות הרשות
2.1 אגז מילוי מכלים ומכליות
לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
2.1 בגז אחסונו, למעט במיתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז
לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
2.1 גגז מכירתו, חלוקתו
לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
2.1 התיקון מכלי גז לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
2.1 וחניון למכליות גז תותר חנייה רק של מכליות ריקות לחלוטין.חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
2.1 זתחנת תדלוק בגזההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה.
2.2 אתחנת דלק ותדלוקההקמה תהיה בכפוף להנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4.
2.2 גשינוע דלק לסוגיו בצנרתעל פי האמור בתמ"א רלבנטית.
2.2 דדלק לסוגיו אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976בעל העסק יעביר למחלקת רישוי עסקים הצהרה חתומה על ידי עורך דין בדבר כמות הדלק המאוחסנת בעסק ומהו השימוש שבגינו נדרשת כמות זו בעסק.מותרת אחסנת דלק אך ורק לצרכי התפעול השוטף או בחירום של העסק.
2.2 המסופי דלקלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
2.2 זחניון למכליות דלקתותר חנייה רק של מכליות ריקות לחלוטין.חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
2.2 חשינוע דלק לסוגיו במכליותתותר חנייה רק של מכליות ריקות לחלוטין.חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
2.3פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסוןהכנה, עיבוד ואחסון פחם אבן לא יותרו במרחב השיפוטי של העיר.
הכנה, עיבוד פחם עץ לא יותרו במרחב השיפוטי של העיר.
אחסון פחם עץ לצורך מכירה
למנגלים מותר בכל מקום בו מותר מסחר.
2.4תחנת כוחלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו