תעשייה

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות הרשותמדיניות הרשות
10.1אבני חן, יהלומים - ליטושם, עיבודם מותר בכל אזורי התעסוקה.
10.2אבנים, מחצבים, מינרלים - חציבה, כרייה, גריסה (לרבות מגרסה ניידת), עיבוד ושינוע פנימיתותר רק מגרסה ניידת באתרי בנייה בעיר, לצורך שימוש באתר הבנייה בלבד ורק למשך תקופת הבנייה.
10.3בית דפוס, למעט הדפסה על נייר באמצעות צילום, שכפול או העתקהמותר בכל אזורי התעסוקה. ובאזור מעורב שימושים
10.4 אייצור, צביעה, אשפרה, הדפסהלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.5דברי הנעלה – ייצורםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.6 אדשנים - ייצורם, עיבודם, אריזתםייצורם, עיבודם - לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
אריזה – מותר בשלושת אזורי התעסוקה.
10.6 בדשנים – אחסונםמותר בשלושת אזורי התעסוקה.
10.7 אחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם - הכנתם, ייצורם, עיבודם, למעט הכנה, ייצור ועיבוד של בלוקים, אבן ושישמותר אחסון אך ורק באריזות ובשקי ענק סגורים.
אין לאחסן בתפזורת.
לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
10.7 בחומרי גלם לבנייה, מוצרי בנייה מוגמרים, מלט, בטון, אספלט, זפת, בלוקים, אבן, שיש ומוצריהם – אחסונם, מכירתם למעט אולם תצוגה בלבד שאין בו מלאי.מותר באזורי תעסוקה ומלאכה
10.7 גהכנתם, ייצורם, עיבודם של אבן ושישמותר רק בצמוד לבית עלמין
10.7 דהכנתם, ייצורם, עיבודם של בלוקיםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
10.8 אחומרי חיטוי או ניקוי - ייצורם, עיבודם, אריזתםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.8 בחומרי חיטוי או ניקוי - אחסונם שלא לצורך מכירה במקוםרק באזורי תעסוקה מורשה וצפון גלילות
10.9חומר גלם, מוצר, מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו - ייצורו, עיבודו, צביעתו, הרכבתו, ציפויו, השחזתו, הדפסה עליו, תיקונותנאים יינתנו בהתאם לפעילות הספציפית של העסק
10.10 אחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - ייצורם, עיבודם, אריזתם, מחזורם לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
10.10 בחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - אחסונםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
10.10 גחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - מכירתםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
10.10 דחומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - איסופם, שינועםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.10 הטיפול באריזות משומשות של חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכניםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.10 וטיפול בפסולתלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.10 זתחנת מעבר לפסולת חומרים מסוכניםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.11 אחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - ייצורם, עיבודם, פיתוחם לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר, למעט במתחם תע"ש.
10.11 בחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מכירתם, אחסונם, אריזתם לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר, למעט במתחם תע"ש.
10.11 גחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - שינועם, הובלתם, איסופםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר, למעט במתחם תע"ש.
10.11 דחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - מחזורם, הנצלתם לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר, למעט במתחם תע"ש.
10.11 החומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - השמדתם, אתר להשמדתם לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.11 וחומרי נפץ, מוצרים המכילים חומרי נפץ, זיקוקין די-נור - בחינתם, אתר לבחינתםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר, למעט במתחם תע"ש.
10.14 אמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - ייצורם, עיבודם, יציקתם, ציפויים, ניקויים, צביעתםעסק קיים – רק באזור תעסוקה מזרח העיר.

עסק חדש - לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
10.14 בפחחות, למעט פחחות רכבבמידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק וחלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.
על פי דרישת המחלקה לאיכות סביבה, בעסק יותקנו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר מתהליכי צביעה, הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.
בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.
בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
מותר בצפון גלילות, דרום גלילות ומורשה
10.14 גמסגריה מותר בצפון גלילות, דרום גלילות, א.ת. נווה מגן ומורשה.
10.14 המתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - אחסונם, מיונם סחר בהם לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
10.14 ומתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת - הרכבתם במידה ובעסק מתבצעת פעילות צביעה, הצביעה תעשה אך ורק בתוך מבנה העסק וחלל עבודות צבע יהיה סגור משלושה צדדים לפחות וגג באופן שימנע פליטות מזהמים לסביבה.
על פי דרישת המחלקה לאיכות סביבה, בעסק יותקנו אמצעים ומתקנים למניעת זיהום אוויר מתהליכי צביעה, הלחמה, שיוף, ריתוך וכיוצא בזה.
בעל העסק ינקוט בפעולות הנחוצות לצמצום פליטות לא מוקדיות של מזהמי אוויר וריחות משטח העסק.
בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
מותר בצפון גלילות, דרום גלילות, ומורשה
10.14 זמתכת, מוצריה, מוצרים בעלי מרכיב מתכתי, גרוטאות מתכת – גריטתםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.16 אעץ ומוצריו - עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
10.16 בייצור רהיטיםמותר באזורי תעסוקה ומלאכה
10.16 גאחסון ומכירה של עץ ומוצריומותר באזורי תעסוקה ומלאכה
10.20פלסטיק ומוצריו: ייצור, עיבוד, מחזורלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
10.21נייר ומוצריו: ייצורלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו