מסחר ושונות

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות הרשותמדיניות הרשות
7.1 אבית מלון, פנסיון, אכסניה וכיו"בבכל אזור המתיר אכסנה מלונאית ובכפוף להוראות התב"ע.
7.1 בהשכרת יחידות אירוח למטרת נופש, המלווה במתן שירותים לשוכרים, כשמספר יחידות האירוח המיועדות להשכרה עולה על ארבערק באזור פארק נופש וספורט.
7.1 גבית אבות -מקום המשמש, או הנועד לשמש, כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעותו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.מותר רק ב- מבנה מגורים ובמבנה מגורים עם חזית מסחרית
וכן באזור תעסוקה צפון גלילות, בכפוף להוראות התב"ע.
7.1 השטח או גן המשמש לחניית טיילים לצורך פעילות קיט ונופש בתשלום בעל העסק יקיים את כל דרישות הרשות, שיועברו אליו, בנושא פסולת – איסופה, פינוייה והטיפול בה.
בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
רק באזור פארק נופש וספורט
7.2גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלוםבעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
בעל העסק יקיים את כל דרישות הרשות, שיועברו אליו, בנושא פסולת – איסופה, פינוייה והטיפול בה.
בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
בכפוף לקבלת היתר מהשרות הווטרינרי העירוני.
פינת חי – רק ב- פארק נופש וספורט, פארק הנצח, ובאזור המיועד לעיבוד חקלאי.
פעילות מסחרית בייעוד חקלאי – טעון היתר בנייה לשימוש חורג.
7.4 אבריכת שחיה, לרבות מאגר מים אחר המשמש לשחייה ולנופש מיםבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.מותר באזור פארק נופש וספורט ובאזור של בתי מגורים, במתחם שנועד לכך.
7.4 בפארק מים, מגלשות מיםרק באזור פארק נופש וספורט
7.4 גבריכת זרמים (ג'קוזי)
7.4 דמקווההפעלת מרכז אנרגיה תהיה תוך שימוש בחשמל או בגז (גפ"מ ביו-גז או גז טבעי) בלבד.מותר רק בשטח המיועד למבני ציבור.
7.4 הבית מרחץ, מרחצאותמותר רק בשטח המיועד למבני ציבור.
7.5 מכון כושר
7.6משחקים, כהגדרתם בסעיף 2ב(ב) לחוק - מקום לעריכתם
7.7 אמקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע, ללא מזוןהמרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, תקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש) , התשנ"ג 1992- כתוצאה מפעילות עסקו.
בהתאם להנחיות פרטניות של הרשות.
7.7 בקולנוע, תיאטרון
7.7 גקרקסבעל העסק יקיים את כל דרישות הרשות, שיועברו אליו, בנושא פסולת – איסופה, פינוייה והטיפול בה.
בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו.
בכל מקום בו התב"ע החלה מתירה שימוש זה
7.7 דאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא מעל 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבדבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו. בכל מקום בו התב"ע החלה מתירה שימוש זה
7.7 האמפיתיאטרון, מקום אחר לעריכת אירועי תרבות, בידור וספורט תחת כיפת השמים, שנועדו ל-500 משתתפים או יותרבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו. לפי היתר ועל פי תנאיו במקום שאושר על ידי העירייה.
7.7 ודיסקוטקהמרחב להשמעת מוסיקה כולל כל מערכות ההגברה הקולית יהיה בחלל פנימי של מבנה העסק וללא פתחים כלפי חוץ. במידה וקיימים פתחים כלפי חוץ, הם חייבים להיות סגורים באופן קבוע ובעלי כושר בידוד אקוסטי גבוה.
הכניסה למבנה הדיסקוטק יהיה מסוג "מבואה אקוסטית".
בעל העסק יגיש לרשות חוות דעת אקוסטית שמטרתה להוכיח, על ידי מדידות בשטח ו/או הערכות מקצועות, שמערכת ההגברה הקולית של עסק כאשר היא מופעלת בעצמה מרבית, ומעטפת מבנה עסק עומדים בדרישות תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990. חוות הדעת האקוסטית תכלול גם התייחסות למיקומו של הכניסה / היציאה של הקהל, מיקום החניה לכלי רכב לשם מניעת רעש בלתי סביר בסביבה הקרובה. הרשות רשאית לדרוש השלמות לחוות הדעת וכן התקנת אמצעים להפחת רעש, לרמות הנדרשות בחוק, בהתאם לממצאי חוות הדעת.
מותר באזורי תעסוקה בלבד. חל איסור על הקמה והפעלת דיסקוטק באזור מגורים ואזור מגורים עם חזית מסחרית.
7.7 זיריד או תערוכה שלא במבנה של קבעבעל העסק יקיים את כל דרישות הרשות, שיועברו אליו, בנושא פסולת – איסופה, פינוייה והטיפול בה.במקום שאושר על ידי העירייה.
7.7 חכלי שיט המשמש לעינוג ציבורי
7.7 טמקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חייםמותנה בהגשת בקשה להיתר לפחות חודשיים טרם מועד האירוע.
לא יינתן היתר ללא עמידה בתנאים כולל הגשת בקשה לעריכת אירוע עם בע"ח לממונה על חוק צער בעלי חיים בשירותים הווטרינריים המשרד החקלאות. יש לבדוק באתר השירותים הווטרינרים את הדרישות לקיום אירוע.
במקום שאושר על ידי העירייה.
7.7 ייריד מזוןבעל העסק יקיים את כל דרישות הרשות, שיועברו אליו, בנושא פסולת – איסופה, פינוייה והטיפול בה.במקום שאושר על ידי העירייה.
7.7 יאאצטדיון, אולם ספורט, שמספר המושבים הקבועים בו הוא עד 500, למעט אולם במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד ואצטדיון או אולם ספורט לעריכת פעילות ספורט ללא קהלבעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו. בכל מקום בו התב"ע החלה מתירה שימוש זה
7.8 אקייטנהבמקום שאושר על ידי העירייה.
7.8 במחנה נוערבעל העסק יקיים את כל דרישות הרשות, שיועברו אליו, בנושא פסולת – איסופה, פינוייה והטיפול בה.
בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו. אין להזרים שפכים לסביבה.
במקום שאושר על ידי העירייה.
7.9 אולם או גן לשמחות ולאירועים, לרבות הגשת משקאות משכריםבעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו לתאגיד המים שרונים וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים. שמן מאכל משומש ייאגר במיכל ייעודי ומשולט העומד על מאצרה. השמן יפונה לקבלן מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ואישורי הפינוי יישמרו בעסק למשך שנה לפחות. בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ולמניעת פליטת ריחות מהעסק ויכול להיעזר לצורך כך בעקרונות המופיעים במסמך "הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר . בעל העסק יגיש לרשות דוח של בעל מקצוע המוכיח שהמערכות שהותקנו אכן מונעות זיהום אוויר חריג וריח חזק או בלתי סביר . במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי: בעל העסק יקיים את כל האמור בסעיף 7 של הפרק "דרישות כלליות מעסקים"באזור פארק נופש וספורט ובכל אזורי התעסוקה וכן לפי היתר ועל פי תנאיו במקום שיאושר על ידי העירייה.


בעל העסק יתקין מערכת הגברה הכוללת: (1) מיקרופון מקצועי למדידת רעש. (2) מכשיר הפעלה שמורכב ממד רעש, מחשב רעש ממוצע, בקר זמנים ומערכת מיתוג. (3) נורית התרעה.
7.10 א מתקני שעשועיםבמקום שאושר על ידי העירייה.
7.10 בלונה פארקבכל מקום בו התב"ע החלה מתירה שימוש זה

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו