מזון

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות הרשותמדיניות הרשות
4.1 אביצים - ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון בעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
ביצים יישמרו בטמפ' של עד 20 מעלות צלזיוס, בכל עת.
מותר רק באזור תעסוקה מורשה
4.1 גמדגרהבעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. בעל לא יגרום לרעש בלתי סביר , בהתייחס לפעילות מערכות מיזוג ואוורור ומדחסים בעסקו – במידה וקיימים.
חומרי הדברה , חיטוי וניקוי כהגדרתם בחוק יאוחסנו במחסן רעלים סגור ונעול בהתאם לחוק החומרים המסוכנים , התשנ"ג - 1993.
פסולת: מכלי האשפה והפסולת ימוקמו מעל משטחים אטומים לחלחול ובעלי מע' ניקוז מתאימות בתחתיתם.
על העסק לעמוד בתקנות מחלות בע"ח (מדגרות) התשכ"ז – 1967
פעילות העסק תתבצע אך ורק בכפוף לקבלת היתר השירות הווטרינרי העירוני .
רק באזור המיועד לעיבוד חקלאי
4.1 דהובלת ביצים למיוןהאיסוף, ההובלה והחנייה ברחבי העיר יתבצעו ללא גרימת מטרדי לכלוך ומטרדי ריח.
ביצים יישמרו בטמפ' של עד 20 מעלות צלזיוס, בכל עת.
תותר חנייה רק של רכבים ריקים לחלוטין.
חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף וראות התב"ע החלה.
4.2 אבית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקוםבעל עסק המבקש להוציא שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרמת השרון (שימור רחובות), התשמ"א- 1981 ובכל האמור בסעיף 2 של פרק "דרישות כלליות מעסקים".

סגירת חורף תתבצע על פי האמור בסעיף 4 של פרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו לתאגיד המים שרונים וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
שמן מאכל משומש ייאגר במיכל ייעודי ומשולט העומד על מאצרה. השמן יפונה לקבלן מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ואישורי הפינוי יישמרו בעסק למשך שנה לפחות.
בעל עסק שבעסקו מתקיימות פעולות של: קלייה, אפייה, טיגון, צלייה, בישול וכדומה, יגיש לבחינה ואישור של היחידה לאיכות הסביבה תכנית ומפרט טכני למערכות למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר מעסקו, בהתאם להוראת מסמך "הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר וקיים את אישור ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה.
עסק שבו יש טיפול והגשה שלמוצרים מן החי, יעמוד בכל הדרישות המופיעות בסעיף 7 של פרק "דרישות כלליות מעסקים".
בכל האזורים בהם מותרים שימושי מסחר
4.2 במזנון, בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום בעל עסק המבקש להוציא שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרמת השרון (שימור רחובות), התשמ"א- 1981 ובכל האמור בסעיף 2 של פרק "דרישות כלליות מעסקים".

סגירת חורף תתבצע על פי האמור בסעיף 4 של פרק "דרישות כלליות מעסקים".
בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו לתאגיד המים שרונים וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
שמן מאכל משומש ייאגר במיכל ייעודי ומשולט העומד על מאצרה. השמן יפונה לקבלן מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ואישורי הפינוי יישמרו בעסק למשך שנה לפחות.
בעל עסק שבעסקו מתקיימות פעולות של: קלייה, אפייה, טיגון, צלייה, בישול וכדומה, יגיש לבחינה ואישור של היחידה לאיכות הסביבה תכנית ומפרט טכני למערכות למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר מעסקו, בהתאם להוראת מסמך "הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר וקיים את אישור ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה.
עסק שבו יש טיפול והגשה שלמוצרים מן החי, יעמוד בכל הדרישות המופיעות בסעיף 7 של פרק "דרישות כלליות מעסקים".
בכל האזורים בהם מותרים שימושי מסחר .
4.2 גהכנת מזון למכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה כמשמעותה בסעיף 4.6 הבעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 . המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו לתאגיד המים שרונים וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
שמן מאכל משומש ייאגר במיכל ייעודי ומשולט העומד על מאצרה. השמן יפונה לקבלן מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ואישורי הפינוי יישמרו בעסק למשך שנה לפחות.
בעל עסק שבעסקו מתקיימות פעולות של: קלייה, אפייה, טיגון, צלייה, בישול וכדומה, יגיש לבחינה ואישור של היחידה לאיכות הסביבה תכנית ומפרט טכני למערכות למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר מעסקו, בהתאם להוראת מסמך הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר וקיים את אישור ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה. עסק שבו יש טיפול והגשה שלמוצרים מן החי, יעמוד בכל הדרישות המופיעות בסעיף 7 של פרק "דרישות כלליות מעסקים
מותר בכל האזורים בהם מותרים שימושי תעסוקה ומלאכה.
4.3 אבית קירור לבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהםבעל העסק ייתן עדיפות לשימוש בגז קירור "ירוק" על פני שימוש בגז אמוניה לקירור.
יוקם בהיתר השירות הווטרינרי העירוני בנוסף לשאר הגורמים העירוניים והממשלתיים. הקמה תותר רק לאחר הגשת ואישור תכניות הנדסית של העסק לשירות הווטרינרי ולשאר הגורמים הרלוונטיים.
מותר באזור תעסוקה צפון גלילות, ואזור תעסוקה מורשה .
4.3 בבית קירור למזון אחר ומרכיביובעל העסק ייתן עדיפות לשימוש בגז קירור "ירוק" על פני שימוש בגז אמוניה לקירור.מותר באזור תעסוקה צפון גלילות, ואזור תעסוקה מורשה .
4.4 בבשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם טיפול בבשר גולמי ואריזתו-ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליוםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
4.4 זבשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם טיפול בבשר גולמי ואריזתו- ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליוםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
4.5 בהובלת חלב גולמיהאיסוף, ההובלה והחנייה ברחבי העיר יתבצעו ללא גרימת מטרדי
לכלוך ומטרדי ריח.
חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק בחניון במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
4.6 אמזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליום
ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור העולה על 50 טונות ליום
לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
4.6 גמזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם אחסונובעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין. בעל לא יגרום לרעש בלתי סביר , בהתייחס לפעילות מערכות מיזוג ואוורור ומדחסים בעסקו – במידה וקיימים.
מותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי תעסוקה ומסחר
4.6 דמזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם הובלתו, הפצתו או חלוקתוחניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק בחניון במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
4.6 ההסעדה (קייטרינג) - כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו לתאגיד המים שרונים וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
שמן מאכל משומש ייאגר במיכל ייעודי ומשולט העומד על מאצרה. השמן יפונה לקבלן מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ואישורי הפינוי יישמרו בעסק למשך שנה לפחות. בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ולמניעת פליטת ריחות מהעסק ויכול להיעזר לצורך כך בעקרונות המופיעים במסמך "הנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר . בעל העסק יגיש לרשות דוח של בעל מקצוע המוכיח שהמערכות שהותקנו אכן מונעות זיהום אוויר חריג וריח חזק או בלתי סביר .
במידה ובעסק יש טיפול הכנה והגשה של מזון מן החי: בעל העסק יקיים את כל האמור בסעיף 7 של הפרק "דרישות כלליות מעסקים"
4.6 ומזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליום; ייצורו, עיבודו- מחומרי גלם מן הצומח ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טונות ליום מפעלי מזון חדשים יוגבלו בזמן ו/או עד למתן תוקף לתב"ע משנה ייעוד
4.7 אקיוסקמותר בכל אזור המתיר בתב"ע שימושי מסחר, וכן באזור שצ"פ ייתכן ותיאסר הקמת קיוסק באזורים מסוימים בכפוף למדיניות העירייה בנושא שתפורסם.
4.7 במרכול - מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון; בעל העסק יאסוף את פסולת הניילון הנוצרת בעסק במיכל ייעודי ויפנה אותה באחריותו ועל חשבונו באמצעות קבלנים מורשים על פי חוק לאתר מורשה על פי חוק. הפעלת מערכות בעלות פוטנציאל לגרימת רעש כגון מערכות מיזוג אוויר, משאבות, מפוחים, ציוד קירור וכדומה, תהיה באופן שיאפשר לעסק לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש"ן – 1990. מותר בכל אזור המתיר בתב"ע שימושי מסחר.
4.7 גאטליז - מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואיםהיקף ואופי פעילות האטליז, ייגזרו מהדירוג אותו יקבל בהתאם לתכנית העסק ואישור השירות הווטרינרי העירוני והגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות. לא תותר הקמת אטליז ללא תכנית שתאושר ע"י השירות הווטרינרי העירוני וקבל היתר ממנו.מותר בכל אזור המתיר בתב"ע שימושי מסחר
4.7 דמרכול – כמשמעותו בפרט 4.7 ב, שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון על בעל המקום לרכוש ולהפעיל מכבש קרטונים. הפינוי של הקרטונים יהיו באחריות בעל העסק ועל חשבונו באמצעות קבלנים מורשים על פי חוק לאתר מורשה על פי חוק. בעל העסק יאסוף את פסולת הניילון הנוצרת בעסק במיכל ייעודי ויפנה אותה באחריותו ועל חשבונו באמצעות קבלנים מורשים על פי חוק לאתר מורשה על פי חוק.
הפעלת מערכות בעלות פוטנציאל לגרימת רעש כגון מערכות מיזוג אוויר, משאבות, מפוחים, ציוד קירור וכדומה, תהיה באופן שיאפשר לעסק לעמוד בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש"ן – 1990. בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו לתאגיד המים שרונים וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.
שמן מאכל משומש ייאגר במיכל ייעודי ומשולט העומד על מאצרה. השמן יפונה לקבלן מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ואישורי הפינוי יישמרו בעסק למשך שנה לפחות. בעל עסק שבעסקו מתקיימות פעולות של: קלייה, אפייה, טיגון, צלייה, בישול וכדומה, יגיש לבחינה ואישור של היחידה לאיכות הסביבה תכנית ומפרט טכני למערכות למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר מעסקו, בהתאם להוראת מסמךהנחיות איכות הסביבה להתקנת מערכות טיהור אוויר - אמצעים נדרשים למניעת עשן, ריחות וזיהום אוויר וקיים את אישור ודרישות המחלקה לאיכות הסביבה.
עסק שבו יש טיפול והגשה שלמוצרים מן החי, יעמוד בכל הדרישות המופיעות בסעיף 7 של פרק "דרישות כלליות מעסקים.
מותר בכל אזור המתיר בתב"ע שימושי מסחר
4.8משקאות משכרים - עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשהמותר בכל אזור המתיר בתב"ע שימושי מסחר

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו