חקלאות ובעלי חיים

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות הרשותמדיניות הרשות
3.1בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטהלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
3.2 אבעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהםבעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
גידול והחזקת בעלי חיים באישור השירות הווטרינרי העירוני בלבד בהתאם לכל החוקים והתקנות ותשלום אגרות שקיימות או שיקבעו בחוקי העזר העירוניים או בחוקי מדינה.
גידול בעלי חיים למעט סוסים – רק באזור המיועד לעיבוד חקלאי.
גידול סוסים – באזור המיועד לעיבוד חקלאי ובאזור הכפר הירוק ובאזור פארק נופש וספורט.
פעילות מסחרית בייעוד חקלאי – טעון היתר בנייה לשימוש חורג.

3.2 בבעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות – הצגתם

3.2 ובעלי חיים לרבות ימיים, למעט עופות – מספרהמותר בכל אזורי העיר המתירים על פי תב"ע שימושי מסחר, תעסוקה ומלאכה, לרבות חדר אחד במבנה מגורים. לא תותר הפיכת הדירה כולה לעסק.
3.2 חעופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהםבאישור השירות הווטרינרי העירוני ובתיאום עם גורמי הרישוי הממשלתיים המתאימים ובתשלום אגרות קיימות או שיקבעו בחוקי העזר העירוניים או בחוקי המדינהרק באזור המיועד לעיבוד חקלאי.
פעילות מסחרית בייעוד חקלאי – טעון היתר בנייה לשימוש חורג.
3.3 בהדברה חקלאית בין בכלי טיס ובין בכלים אחרים וניקוייםתותר רק הדברה חקלאית בכלים אחרים באזור המיועד לעיבוד חקלאי.
3.4 אחומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי ייצורם, אריזתם, אחסונםייצור ואריזה - לא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
אחסון – מותר רק לשימוש עצמי באזור המיועד לעיבוד חקלאי.
3.4 גחומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי -מכירתםעסק חדש יותר רק באזורי התעסוקה בייעוד מסחר. מותר גם כחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.
3.5 אמזון לבעלי חיים ייצורו, עיבודו
3.5 במזון לבעלי חיים אחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתומזונות מסחריים בלבד. אין לאחסן, לארוז, להוביל, לחלק או למכור מזון רפואי או כזה המותר למכירה ע"י רופאים ווטרינרים או גופים מורשים בלבד אלא אם כן מדובר בעסק בעל היתר לצורך זה.מותר רק באזורי תעסוקה ומסחר וכחלק מחנויות למכירת בעלי חיים.
3.6 אפסדים איסופםתותר חנייה רק של רכבים ריקים לחלוטין ושטופים ושאינם גורמים למטרדי ריח חזק ובלתי סביר.חניית רכבים ממושכת או לאחר שעות העבודה תותר רק במקום שיאושר על ידי הרשות ובכפוף להוראות התב"ע החלה.
3.6 בפסדים עיבודםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר
3.6 גפסדים מכירתםלא תותר הקמה במרחב השיפוטי של העיר.
3.7 אתכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות ייצורםמותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי תעסוקה ומלאכה.
3.7 בתכשירים ותרכיבים לשימוש וטרינרי למעט תרופות, אחסונםמותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי תעסוקה ומלאכה.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו