הרפורמה בחוק רישוי עסקים

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עיריית רמת השרון לעניין הרפורמה בחוק רישוי עסקים.

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת בזאת עיריית רמת השרון מסמך המאחד את התנאים, הדרישות והמסמכים הנדרשים מטעמה מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, (להלן: "המפרט האחיד").

המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לתיקון 34 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ומתייחס לכל סוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

עיקרי הרפורמה:
– יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק ממשרדי הממשלה נותני האישורים. אשר מפורסם באתר העירוני. המפרט האחיד יאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

– הנגשת המידע בשקיפות ע"י העלאת מסמכים, התנאים, המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים.

– תנאים נוספים שייקבעו לבעלי עסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון, לפי התאריך המוקדם מביניהם, אלא אם כן לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי.
 השגה– אפשרות הגשת השגה לגורם הנוגע בעניין של תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק) או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן. במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים. המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה לאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

עדכון צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי, הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת, ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים, ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכל במידת האפשר.

– אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.

שימו לבבמסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים " הוראות לצד המפרט האחיד"- חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו, לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

להנחיות לשימוש במפרט האחיד

צוות העובדים במחלקת רישוי עסקים עומד לרשותכם
ויסייע בכל הקשור לתהליך הרישוי.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו