הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית – להורדה

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום  8.3.23 ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי בתל-אביב במסגרתו אושרה בקשת הצדדים לאישור הסכם פשרה בת"צ 11221-12-20 קרת נ' עיריית רמת השרון (להלן: "פסק הדין" ו- "בקשת האישור"). עניינה של בקשת האישור בטענה, כי אתרי האינטרנט של עיריית רמת השרון לא היו נגישים לאנשים עם מוגבלות. לטענת המבקש, התנהלות זו מנוגדת, בין היתר, להוראות שונות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 (להלן: "חוק השוויון") ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג-2013. המבקש תבע לבצע התאמות נגישות באתרי האינטרנט ופיצוי לחברי  הקבוצה.

עיקרי הסכם הפשרה  

"הקבוצה" עליה יחול הסכם הפשרה – "אנשים עם מוגבלות שלטובת עניינם או לטובת מימוש זכויותיהם, ובכלל זה גם עפ"י חוק שוויון זכויות, חלות על המשיבה חובות לספק התאמות נגישות בשירות אינטרנט ו/או שירות מענה טלפוני ו/או שירות קבלת מסמכים ו/או כל שירות אחר עפ"י תקנות נגישות השירות, שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה, או שאותן או את חלק מהן המשיבה לא סיפקה עפ"י עקרונות חוק שוויון זכויות או תקנות נגישות השירות מכוח".

 תוכן ההסכם: עיריית רמת השרון מתחייבת להמשיך ולהתמיד בביצוע התאמות הנגישות באופן שוטף, כך שאתרי האינטרנט יעמדו בהלימה להוראות הדין, התקן המחייב והקווים המנחים; לעניין זה הוסכם בין הצדדים, שהנגשה כדין היא הנגשה בת יישום וביצוע בקוראי המסך הנפוצים, וכן, עיריית רמת השרון מתחייבת לבצע התאמות נגישות בכלל המסמכים המועלים על ידה לאתרי האינטרנט. עיריית רמת השרון מתחייבת להמשיך ולהתמיד בביצוע התאמות הנגישות כאמור, והיא תפרסם באתרי האינטרנט מודעה ייעודית ונגישה לאנשים עם מוגבלות, בה יוזמנו להעלות כל תקלה בנוגע לנגישות אתרי האינטרנט. מנגנון זה אינו גורע מחובתה החוקית של המשיבה לתקן ״תקלות מזדמנות״ בתוך שישים ימים כאמור בתקנות נגישות השירות, אלא רק מוסיף על חובה זו. עיריית רמת השרון מתחייבת לפרסם את הסדרי הנגישות בשירותיה השונים וכן, לבצע התאמות הנגישות במוקד הטלפוני שלה.

נוסף על-כך, התחייבה עיריית רמת השרון כי בתוך שנתיים מיום פסק הדין, תקים גן שעשועים בתחומה המוניציפלי אשר יותאם באופן ייחודי לאנשים עם מוגבלות, תוך שבהקמתו של גן השעשועים יינתן על ידי העירייה דגש בנוגע לנגישותו לאנשים עם עיוורון, על כל ההיבטים הנגזרים מכך. העירייה מעריכה את עלות הקמתו של גן השעשועים, על התאמות הנגישות הנדרשות ב- 500,000 ₪.

גמול ושכר טרחה: הצדדים המליצו על תשלום סך של 5,000 ₪ למבקש ו- 46,800 ₪ (כולל מע"מ) לעורך דינו. סכומים אלו אושרו על ידי בית המשפט הנכבד בפסק דינו.

 מעשה בית דין: פסק הדין יוצר מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה כהגדרתה לעיל, בקשר עם כל הטענות והעילות שהועלו כנגד עיריית רמת השרון בבקשת האישור.

עיקרי פסק הדין

 בפסק הדין נקבע כי מתקיימים התנאים לאישור התובענה כייצוגית וכי הסדר הפשרה הינו "ראוי, מאוזן ומיטיב עם קבוצת התובעים וכי הסדר הפשרה הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת".

שונות

הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות, באתר האינטרנט של המשיבה  בכתובת https://ramat-hasharon.muni.il  (שם קיימת אפשרות להורידו) וכן, בתיאום מראש אצל בא כוח התובע המייצג, עו"ד יוסף-חי אביעזיז בדוא"ל: aviazizlaw@gmail.com  ו\או בטלפון 048389358 האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה ובכל מקרה של סתירה בין פסק הדין והאמור במודעה זו יקבע האמור בפסק הדין. תוכן ההודעה אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

יוסף-חי אביעזיז, עו"ד                                                                     נתנאל עותמי,  עו"ד

     בא כוח המבקש                                                                     בא כוח עיריית רמת השרון

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו