בריאות, רוקחות וקוסמטיקה

הגדרות אזורי העיר המותרים להקמת עסקים לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

סוג האזורפירוט
אזור מעורב שימושיםמבנה המאפשר מגורים, תעסוקה, שירותים ומסחר בכל קומות המבנה, בצירים מרכזיים (סוקולוב, אוסישקין) רש/210/א 553-0116335, 553-0175711
מבנה מגורים עם חזית מסחרית מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה צפון גלילותבין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר) רש/616/ א/ 3, 553-0169094, רש/760

אזור תעסוקה ומלאכה נווה מגןבין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה ומלאכה, בעתיד - מסחר+ תעסוקה).
אזור תעסוקה ומלאכה מורשהבין כביש 4 לכביש 5 (כיום –תעשייה ומלאכה מצפון לרחוב החרושת תעסוקה ותעשיה מדרום לרחוב החרושת. מותרים שירותים מסחריים מוגבלים על פי התב"ע: רש/210/א, רש/214/ ב/ 1 בעתיד – מתחם מסחר, תעסוקה ומגורים ).
אזור תעסוקה זמני בדרום גלילותמיועד לעסקים מתחום תעשיית הרכב והגינון רש/800/ א / 1.
מתחם דרום מזרח מחלף מורשהמיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות (רש/246 א).
מרכז מסחר שכונתימקבץ עסקים בתוך שכונת מגורים (רש/210/א).
פארק נופש וספורטאזור המיועד לפעילות פנאי נופש וספורט, המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר 553-0190975 553-0116335
שטח ציבורי פתוחשטח פתוח המאפשר פיתוח נקודתי ומוגבל לצרכי מסחר (קיוסקים וכו') (רש/210/א).
אזור המיועד לעיבוד חקלאישטחים המיועדים כיום על פי תב"ע לחקלאות (רש/ 617, רש/210/א, רש1/763 , תמ"ל1068) בעתיד, חלק משטחים אלה יפותחו לאזורי מגורים.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.   העסק יוקם בהתאם לשימושים המותרים בתב"ע.
על אף ההוראות המוזכרות בהמשך מסמך זה תחת העמודה "מדיניות העירייה", הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.


יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות הרשות" ו- "מדיניות תכנונית של הרשות" בטבלה שבהמשך מסמך זה, חובה על מבקש הרישיון לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

מספר פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות הרשותמדיניות תכנונית של הרשות
1.1בית מרקחתבעל העסק יתקין בעסק מתקן לקליטת פסולת תרופות פגות תוקף הן מפעילות עסקו והן כאלו שהובאו על ידי לקוחות העסק.
בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ואת פסולת תרופות שפג תוקפן האמורות לעיל, לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין.
יש לשמור בעסק את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי המאושר, למשך 3 שנים ולהציגם לגורם מוסמך בעירייה על פי דרישה.
רק באזור המאפשר שימושי מסחר באופן בלעדי או משולב עם שימושים אחרים.
1.2 אייצור תמרוקים
1.2 בתמרוקים - אחסונם - שמירתם שלא במסגרת תהליך ייצור, ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום.מותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי תעסוקה ומלאכה.
1.3 אתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי.מותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי תעסוקה ומלאכה.
1.3 בתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי אחסונם שלא לצורך מכירה קמעונית במקוםשפך של תכשירים, תכשירים וציוד שפג תוקפו יטופלו על פי האמור בתקנות רישוי עסקים ) סילוק פסולת חומרים מסוכנים) התשנ"א-1990 ועל פי המדיניות של המשרד להגנת הסביבה, כפי שיעודכנו מעת לעת. מותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי תעסוקה ומלאכה.
1.3 גתכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, וציוד רפואי מכירתם או חלוקתםמותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי מסחר, תעסוקה ומלאכה
1.3 דהרכבת ציוד רפואימותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי תעסוקה ומלאכה
1.4 א טיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור, מכון שיזוףטיפול יופי וקוסמטיקה, פדיקור ומניקור - מותר בכל אזורי העיר המתירים על פי תב"ע שימושי מסחר, תעסוקה ומלאכה, לרבות חדר אחד במבנה מגורים. לא תותר הפיכת הדירה כולה לעסק.
מכון שיזוף - מותר בכל אזורי העיר המתירים על פי תב"ע שימושי מסחר, תעסוקה ומלאכה.
1.4 במספרהמותר בכל אזורי העיר המתירים על פי תב"ע שימושי מסחר, תעסוקה ומלאכה, לרבות חדר אחד במבנה מגורים. לא תותר הפיכת הדירה כולה לעסק.
1.4 גכתובות קעקע - מקום לעשייתןמותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי מסחר, תעסוקה ומלאכה.
1.4 וניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטיםמותר בכל האזורים המתירים על פי תב"ע שימושי מסחר, תעסוקה ומלאכה
1.5 אמעבדה לבדיקות כימיות, מיקרוביולוגיות וביולוגיות, למעט בדיקות ללא הרס ומעבדות לפי פרטים 1.5ב, 1.5ג ו-1.6.בעל העסק יעביר למחלקה לאיכות הסביבה הסביבתית עדכון על החומרים המסוכנים וכמויותיהם המאוחסנים בבית העסק.
בהתאם לחומרים המסוכנים והכמויות יועברו הנחיות המחלקה לאופן אחסון החומרים, ציוד המגן ונוהל החירום הנדרשים בבית העסק .
פסולות של חומרים מסוכנים תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990.
העתקי תעודות המשלוח ופינוי פסולת חומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נציג המחלקה לאיכות הסביבה.
בעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
בעל העסק יתקין וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת המחלקה לאיכות הסביבה.

מותר באזור תעסוקה צפון גלילות, ואזור תעסוקה מורשה.
1.5 במעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החיבעל העסק יעביר למחלקה לאיכות הסביבה הסביבתית עדכון על החומרים המסוכנים וכמויותיהם המאוחסנים בבית העסק.
בהתאם לחומרים המסוכנים והכמויות יועברו הנחיות המחלקה לאופן אחסון החומרים, ציוד המגן ונוהל החירום הנדרשים בבית העסק .
פסולות של חומרים מסוכנים תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990.
העתקי תעודות המשלוח ופינוי פסולת חומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נציג המחלקה לאיכות הסביבה.
בעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
בעל העסק יתקין וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת המחלקה לאיכות הסביבה.

מותר באזור תעסוקה צפון גלילות, ואזור תעסוקה מורשה.
1.6מעבדה רפואית - מעבדה כהגדרתה בתקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז-1977, למעט מעבדה רפואית רשומה לפי סעיף 25 לפקודת בריאות העם, בבית חולים או בקופת חוליםבעל העסק יעביר למחלקה לאיכות הסביבה הסביבתית עדכון על החומרים המסוכנים וכמויותיהם המאוחסנים בבית העסק.
בהתאם לחומרים המסוכנים והכמויות יועברו הנחיות המחלקה לאופן אחסון החומרים, ציוד המגן ונוהל החירום הנדרשים בבית העסק .
פסולות של חומרים מסוכנים תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990.
העתקי תעודות המשלוח ופינוי פסולת חומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת נציג המחלקה לאיכות הסביבה.
בעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
בעל העסק יתקין וונטות באזורים בהם מתבצע שימוש בחומרים נדיפים. בעל העסק יתקין מערכות לטיפול בפליטות מהוונטות על פי דרישת המחלקה לאיכות הסביבה.
מותר באזור תעסוקה צפון גלילות, אזור תעסוקה מורשה ובמרכז מסחרי שכונתי.
1.7מעבדת שינייםבעל עסק לא יגרום, כתוצאה מפעילות עסקו, לריח חזק או בלתי סביר, כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי רינוהל להגדרת מפגעי ריחח" של המשרד להגנת הסביבה.
יצירת ריח בלתי סביר, תחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים להקטנת עוצמת הריח, לפי העניין.
כל פסולת חומר מסוכן, לרבות פסולת המכילה כספית ופסולת רפואית, תועבר לאתר פסולת רעילה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990 .
העתקים של תעודות המשלוח ופינוי פסולת החומר המסוכן חתומות ע"י האתר לסילוק פסולת רעילה, ישמרו בעסק ויוצגו ע"פ דרישת נציג המחלקה לאיכות הסביבה.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו