ביקור סדיר

המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה פועלת לקידום זכותו של כל תלמיד ללמוד במסגרת המאפשרת לו מימוש מיטבי של הפוטנציאל האישי, להשיג הישגים ולחוות הצלחות. בתוך כך להיות אזרח אכפתי ומועיל בחברת מופת, המגלה אחריות בעיצוב עתידו ועתיד קהילתו.

מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י"ב שנות לימוד.
קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה. ולייצג את מדיניות משרד החינוך. ככלל, תפקידיו ופעולותיו של הקצין ביקור סדיר נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך

במסגרת תפקידו פועל הקב"ס  במס' מישורים עיקריים:

– איתור תלמידים -נושרים ו/או בסכנת נשירה, הדבר מתבצע באמצעות פנייה וקבלת מידע מצוותי בתיה"ס השונים ,שרותי הרווחה, השירות הפסיכולוגי, החינוך המיוחד ,קידום נוער ועוד. כמו כן מס' פעמים בשנה מבצעים הקב"סים איתור של תלמידים אשר לא ביצעו רישום למוסד חינוכי או שאינם משובצים בבתי הספר ע"פ נתוני משרד החינוך ומנח"י.

– טיפול בפרט -הקב"ס משמש כתובת לפניות התלמידים והוריהם והן לצוותי בתיה"ס וכמקור מידע ותמיכה ומשמש כגורם מקצועי מתווך ,מטפל ומייעץ. הקב"ס מקיים קשרי עבודה עם הצוותים המקצועיים בבתי הספר, משתתף בישיבות ומקיים שיחות אישיות וביקורי בית במידת הצורך.

– אכיפת חוק לימוד חובה– במסגרת תפקידו יש לקב"ס הסמכות לאכוף את חוק לימוד חובה במקרה הצורך כאשר תלמיד/ה אינו מבקר סדיר בביה"ס ללא סיבה מוצדקת.

תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר

איתור חייבי רישום בראשית תש"פ
במהלך חופשת הקיץ, ומיד לאחר פתיחת שנ"פתעביר מנהלת מחלקת רישום יסודיים ומנהלת מחלקת גני הילדים את רשימת כל חייבי הרישום , אשר לא ביצעו את הרישום גם לאחר שליחת התזכורת השנייה בדואר רשום.

איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה
במהלך שנת הלימודים, יוזם קצין ביקור סדיר פגישה עם מנהל בית הספר ו/או יועצת בית הספר. מטרת הפגישה היא לתאם ציפיות, לדון בתלמידים בעלי בעיות ביקור סדיר ממשיכות משנה קודמת ולהציף שמותיהם של תלמידים בעלי בעיות חדשות.

 איתור תלמידים בסכנת נשירה ייעשה באמצעים הבאים:
– הפניה של יועצת /מנהל בית הספר.
– הפניה של גורמים טיפוליים מחוץ לבית הספר- עו"ס, היחידה לקידום נוער, קציני מבחן וכו'
– פנייה של הורי התלמיד
– פנייה של אזרח

 על בית הספר להודיע לקצין ביקור סדיר בכתב במקרים הבאים:
– היעדרות רצופה של שבוע ללא סיבה
– שוטטות מחוץ לכותלי בית הספר נשירה סמויה
– היעדרות עקבית (אפילו של פעם בשבוע).
– איחורים כרוניים.

מניעת נשירה
האחריות לטיפול בבעיות ביקור סדיר של תלמיד נחלקת בין בית הספר לבין קצין ביטחון סדיר.במקרים של היעדרויות לסירוגין באחריות בית הספר לפעול לבירור סיבת ההיעדרות ולהציע פתרון. במקרה של היעדרות ממושכת באחריות בית הספר להשלים מספר פעילויות מקדימות טרם התערבות הקצין ביקור סדיר.

במקרה של התערבות קצין ביקור סדיר
1.  בשלב הראשון תתקיים שיחה טלפונית של מחנכת ו/או יועצת בית הספר עם הורי התלמיד. במקביל, באחריות מחנכת הכתה, יחד עם יועצת בית הספר, לנהל שיחה אישית עם התלמיד
2. במידה ולא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות נציג בית הספר (מחנכת ו/או יועצת) לקיים ביקור בבית התלמיד
3. במידה ובית הספר מבצע את כל הפעילויות הללו, ועדיין לא יחול שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד בבית הספר, באחריות בית הספר לשלוח מכתב רשום של מנהל בית הספר להורים, עם העתק לקצין ביקור סדיר
4.  במידה שלאחר שבוע מיום שליחת המכתב לא חל שינוי בדפוסי הביקור של התלמיד, באחריות בית הספר להעביר את הטפסים הבאים:
* מכתב ממנהל אגף החינוך להורים על אי-רישום ילדם למוסד חינוכי
* מכתב ממנהל אגף החינוך להורים על אי-ביקור סדיר של ילדם במוסד החינוכי
* מכתב רשום (עם אישור מסירה) של מנהל המוסד החינוכי להורים על היעדרות ילדם מלימודים כמתחייב בחוק
5.  מכתב של מנהל המוסד החינוכי למנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית
6.  טופס פנייה של צוות המוסד החינוכי לקצין הביקור הסדיר.
7.  באחריות קצין ביקור סדיר המטפל למפות את הגורם הבעייתי, ולפעול בהתאם.

 

תיעוד ורישום
– כל קב"ס ינהל רישום בתיקו האישי ויתעד כל אירוע (ביקור בית, שיחה עם הורים ו/או עם התלמיד, מפגש בביה"ס, התערבות של גורם חיתוני וכדומה) בגיליון הטיפול
– בסוף כל חודש ימלא כל אחד מהקב"סים דו"ח פעילות חודשי ממוחשב המתאר את כלל הפעילויות שבוצעו במהלך חודש נתון ביחס לכלל הילדים אשר בטיפולו. הדו"ח יועבר למשרד החינוך
– במידה שהתלמיד שב ללימודים סדירים, ולאחר בדיקת הקב"ס מול ביה"ס לאימות חזרתו ללימודים, יסיים הקב"ס את הטיפול בתלמיד.

 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו