633/23 633/23
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 633/23 להפעלת שירותים ותוכניות לאזרחים ותיקים בעיר רמת השרון
  • עירייה
  • מכרזים
  • מכרז פומבי מס' 633/23 להפעלת שירותים ותוכניות לאזרחים ותיקים בעיר רמת השרון

מכרז פומבי מס' 633/23 להפעלת שירותים ותוכניות לאזרחים ותיקים בעיר רמת השרון

633/23
מרכז פומבי מס׳ 633/23 תאריך אחרון להגשה: 22/07/2024 | מעודכן ב 2024-07-06אגף לשירותים חברתיים וקהילתיים
תיאור:

עיריית רמת השרון (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת גופים העומדים בתנאי הסף למכרז זה, להגיש הצעות להפעלת שירותים ותוכניות לאזרחים ותיקים בעיר, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש לקבל במשרדי העירייה ברחוב ביאליק 41 רמת השרון תמורת סך של 500 ₪ בתיאום מראש עם הגב' לימור נסט (יש לתאם הגעה בנייד: 054-4336220) בין השעות 08:00 – 15:00 בימים א'-ה'.

במכרז זה לא יתקיים מפגש מציעים.

אין צורך במכרז זה להגיש ערבות בנקאית. תשומת לב המציעים כי הזוכה יידרש להעמיד ערבות ביצוע לטובת העירייה בהתאם לתנאי ההסכם.

את ההצעה, בצירוף כל מסמכי המכרז, צרופותיו וכל מסמך תשובה ו/או הבהרה שישלח למשתתפים, יש להגיש במעטפה סגורה ללא כל סימני זיהוי, בשני עותקים מלאים – מקור חתום בחותמת וחתימה על כל דף של מורשה חתימה של המציע, ועותק נוסף – צילום עותק המקור לאחר חתימת מורשה החתימה, ולהפקידה בתיבת המכרזים בבניין העירייה, רחוב ביאליק 41 ברמת השרון, קומה ב', לא יאוחר מיום 21/05/2024 בשעה  09:00.

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה נדחה ונקבע ליום 19.6.23 בשעה 12:00.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו