תעודת עיוור

הקדמה:
תעודת עיוור / לקוי ראיה מקנה זכויות והטבות שונות לבעליה.
בדיקת הזכאות לתעודה משמשת גם לקביעת הזכאות לדמי ליווי.
בדיקת הזכאות להכרה כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי עשויה לשמש גם לצורך קבלת תעודת עיוור / לקוי ראיה, ולהיפך.
תעודת עיוור / לקוי ראיה מאפשרת לבעליה לקבל שירותי שיקום, זכויות והטבות שונות.
בתהליך בדיקת הזכאות לתעודה נבחנת גם הזכאות לדמי ליווי.

בהתאם לחוזר המוסד לביטוח לאומי, החל מיום 16.02.2015, עיוורים ולקויי ראיה לא נדרשים יותר לעבור בדיקות ראיה גם במוסד לביטוח לאומי וגם בשירות לעיוור, אלא מספיקה אחת מהבדיקות הבאות:
בדיקת זכאות לתעודת עיוור / לקוי ראיה מטעם השירות לעיוור.
בדיקת זכאות מטעם המוסד לביטוח לאומי לקצבאות (גמלת ילד נכה, קצבת נכות כללית, קצבת שירותים מיוחדים).
מי שיפנה תחילה למוסד לביטוח לאומי ייבדק על-ידי המוסד, ואם ייקבעו לו 90% ומעלה בגין ליקוי ראיה, ניתן יהיה להעביר את הבדיקה לשירות לעיוור, שיפעל על פיה.
בפנייה לבדיקה של השירות לעיוור, ניתן יהיה להעביר את חוות הדעת של רופא השירות לעיוור אל הביטוח הלאומי. הרופא יחווה את דעתו גם בנושא קביעת דרגת אי כושר (לנכות כללית). המוסד לביטוח לאומי יחליט לגבי המשך הטיפול ללא צורך בזימון נוסף של התובע לוועדה.
על-מנת לאפשר את העברת המידע הרפואי בין הגופים, הנבדק צריך לחתום כי הוא מסכים לכך.

מי זכאי?
מי שמתקיים לגביו אחד מהמצבים הבאים:
היעדר ראיה מוחלט.
חדות ראיה מירבית של 3/60 מטר בעין הבריאה יותר, גם אם נעזרים במשקפיים.
צמצום שדה הראיה כך שזווית הראיה המירבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה יותר, אף בעזרת משקפיים.
תהליך מימוש הזכות
תהליך הפנייה לבחינת הזכאות באמצעות השירות לעיוור יכול להיעשות בשני אופנים: מקוון ובלתי מקוון.
מי שאושרה לו תעודת עיוור / לקוי ראיה, יוזמן אל המחלקה לשירותים חברתיים לקבלה.
התהליך נמשך כשלושה חודשים.
לקבלת מידע נוסף, ניתן לפנות למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום המגורים או במשרדי השירות לעיוור.

תהליך מקוון
פונים אל רופא העיניים בקהילה ומבקשים ממנו למלא טופס מקוון. הרופא יכול להוריד את הטופס מאתר משרד הרווחה, או שהפונה יוריד את הטופס מכאן (פועל בדפדפני אקספלורר) ויעבירו אל הרופא באמצעות disk on key או ב-mail.
הרופא יבדוק את הפונה, ירשום בטופס את סעיפי הליקוי, יחתום וישלח אותו. ניתן לצרף מסמכים ובדיקות רפואיות, במידת הצורך.
הטופס יישלח ישירות אל רופא האמון (רופא עיניים מטעם השירות לעיוור), שיזמין את הפונה לבדיקת עיניים, יוסיף את ממצאי הבדיקה לטופס המקוון ויעבירו ישירות להנהלת השרות לעיוור.
השירות לעיוור יחליט אם לאשר או לדחות את הבקשה וההחלטה תימסר לפונה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום המגורים.

תהליך בלתי מקוון
יש להצטייד בטופס לבדיקת עיניים. ניתן להוריד את הטופס מכאן או לקבלו במקומות שונים, כגון:
מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.
מרפאות עיניים בבתי חולים.
אגודות למען העיוור.
מרכזי שיקום.
לשכות שי"ל (שירות יעוץ לאזרח).
פונים לבדיקת עיניים אצל רופא עיניים במרפאת קופת החולים ומקבלים את תוצאות בדיקתו על גבי הטופס.
ניגשים למחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים עם הטופס, עם תעודת הזהות, צילום תעודת הזהות ותמונת פספורט.
מבצעים בדיקת עיניים נוספת אצל רופא אמון (רופא עיניים מטעם השירות).
במקרים חריגים, כאשר הפונה אינו נייד ומצורפת לבקשתו בקשה מנומקת של העו"ס המטפל, רופא אמון יוכל לקבוע את המלצתו על סמך בדיקת העיניים שביצע רופא העיניים בקהילה (יחד עם זאת, לצורך קביעת זכאות לדמי ליווי ישנה חובה להגיע לבדיקה אל רופא האמון).
השירות לעיוור יחליט אם לאשר או לדחות את הבקשה וההחלטה תימסר לפונה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום המגורים.

העברת מידע לביטוח הלאומי
במהלך הבדיקה אצל רופא האמון, הפונה יקבל איגרת ובה פרטים על האפשרות להעברת מידע לביטוח הלאומי לצורך קביעת זכאותו לקצבאות (גמלת ילד נכה, קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים), וזאת ללא בדיקת ראיה נוספת.
פונה המעוניין בכך, יחתום על טופס בקשה להעברת תוצאות הבדיקה לביטוח הלאומי (הטופס נמצא אצל רופא האמון).
בטופס זה, הפונה יצהיר כי הוא מעוניין להיבדק לעניין זכאותו בביטוח הלאומי, ויחתום על ויתור סודיות כתנאי להעברת המידע.
פונה שמילא את הטופס וחתם עליו, ייבדק על-ידי רופא האמון גם לעניין הזכאות מהביטוח הלאומי, כאשר תאריך הבדיקה ייחשב כתאריך הגשת התביעה לביטוח הלאומי.
מי שיש לו ליקויים רפואיים אחרים בנוסף לליקוי הראיה, חשוב שיציין זאת בפני רופא העיניים, כדי שהביטוח הלאומי יבחן גם אותם.
חומר הבדיקה יועבר מרופא האמון לפקיד התביעות, שיבדוק אם הפונה כבר מוכר בביטוח הלאומי. בהתאם לכך, יוחלט על המשך הטיפול:
מי שטרם הגיש תביעה לביטוח הלאומי, תיבדק זכאותו לקצבה מבלי שיוזמן לבדיקת ראיה נוספת.
מי שהגיש תביעה לקצבה בעבר וחלה החמרה במצב הראיה שלו, ייתכן שתאושר לו זכאות גבוהה יותר.

ועדת עררים
השירות לעיוור מפעיל ועדת עררים למקרה שהתקבלה תשובה שלילית לבקשה לקבלת תעודת עיוור / לקוי ראיה שהוגשה בתהליך המתואר לעיל.
הפנייה לוועדת עררים נעשית באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים.
אובדן תעודה.
במקרה של אובדן התעודה, ניתן לקבל תעודה חלופית.
לשם כך, יש לשלם "אגרת אובדן תעודה". ניתן לקבל את שובר התשלום במשרדי השירות לעיוור, במרש"לים, במחלקות לשירותים חברתיים ובמרכז לעיוור בישראל.
לאחר תשלום האגרה והמצאת המסמך המשולם למשרדי השירות לעיוור במשרד הרווחה, התעודה החדשה תועבר לפונה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

חשוב לדעת
תעודת עיוור / לקוי ראיה אינה מקנה אוטומטית נכות רפואית של 100% מטעם המוסד לביטוח לאומי.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו