• עירייה
 • תנאי שימוש – אתר עיריית רמת השרון

תנאי שימוש – אתר עיריית רמת השרון

לוגו עירייה

תאריך עדכון אחרון – 19.01.2022

ברוך הבא לאתר האינטרנט של עיריית רמת השרון ("העירייה" או "אנחנו").תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב בין משתמש האתר ( להלן: "אתה" או "המשתמש") לבין העירייה. תנאי השימוש יחולו על כל התחברות ו/או גלישה באתר, על ידי המשתמשים, ועשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. כניסה ו/או גלישה באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא ומסכים לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות, לכן בטרם השימוש באתר אנו ממליצים לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש המפורטים להלן. .

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר שעצם השימוש של כל משתמש ו/או אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש באתר בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן ו/או שירות המופיע בו, מהווים הסכמה לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן "מדיניות הפרטיות") בה ניתן לצפות כאן, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן "תנאי השימוש"), ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין העירייה והם עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של העירייה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק או להוסיף על תנאי שימוש אלה בכל עת, ללא מתן הודעה מוקדמת מעבר לפרסום ההוראות בתנאי השימוש עצמם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלה יחייבו את המשתמש באתר עם המשך השימוש בו. לפיכך, העירייה ממליצה למשתמש לעיין בתנאים אלה מעת לעת. שימוש המשתמש באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור מעיד על הסכמתו לכך. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינויים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הוא זה המפורסם באתר. תנאי השימוש הינם במצטבר ולא לחילופין והם יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את זה. מובהר כי המשתמש רשאי לבחור לעיין בחלק מהמידע ו/או המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ולא בכולם. כמו כן, ייתכן כי חלק מהשירותים המוצעים באתר אינם פעילים עדיין, והם יעמדו לרשות המשתמש עם הפעלתם.

האתר מאפשר גלישה מיידית באתר העירוני, דרכו ניתן לקבל שירותים שונים אשר נועדו, בין היתר, לצורך הענקת שירות לתושבי העיר, פרסום עדכונים, ביצוע תשלומים, דיווח על מפגעים, קבלת מידע אודות אגפי העירייה, שעות קבלת קהל ופעילות העירייה.

ללא מתן הרשאה מהעירייה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

 1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר.
 2. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 3. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 4. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו.
 5. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 6. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.
 7. שימוש באתר או בתוכן האתר לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט.
 8. לעשות שימוש ברשת האלחוטית כדי לפגוע בכל אדם ו/או חברה, בכל דרך.
 9. אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, על-פי כל דין.

 

יתכן כי העירייה תאפשר למשתמשי האתר לפרסם תגובות, משובים ושאלות בקשר עם השירותים באתר. העירייה מכירה באופייה של רשת האינטרנט כמדיום הנמצא בשימוש על-ידי אנשים, וזאת בין היתר על מנת ליתן לה משוב ו/או מידע בקשר לאתר, תוך נקיטת מאמצים סבירים לקחת את המידע והמשוב כאמור בחשבון בעת הצורך והשימוש לצרכיה של העירייה. מבלי לגרוע מהאמור, העירייה אינה נושאת בכל אחריות ו/או חבות כלשהי הנוגעת לכל משוב, תגובה או שאלה שמקורה במשתמשי האתר ואף שומרת לעצמה את הזכות להסירם מהאתר ללא כל הצדקה ו/או מתן הודעה מוקדמת והכל בהתאם להוראות כל דין.

אי עמידה במגבלות אלה עלולה להוביל למניעת גישת המשתמש לאתר ואף לחשוף אותו לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין.

הזכאות להשתמש באתר בהתאם לתנאיו ולהוראותיו, וליהנות משירותיו תינתן לכל משתמש העומד בתנאים כדלקמן:

 1. שימוש כללי באתר מותר לכל משתמש באשר הוא.
 2. הזמנת ורכישת שירותים תתאפשר רק על ידי משתמש העומד בתנאים כדלקמן:
  • כשיר על פי דין לבצע פעולות משפטיות בכלל ופעולה משפטית זו בפרט;
  • הזדהה בהתאם למדיניות העירייה (מבלי לבצע התחזות);
  • בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תיבת דואר אלקטרוני ואמצעי התקשרות;
  • נרשם לאתר ופועל בהתאם להוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר.

 

יחד עם זאת ולמען הסר ספק מובהר בשנית כי לעירייה נתונה הרשות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו, לרבות בשל ביצוע פעולות אסורות באתר וכל פעולה אשר לדעת העירייה אינה מאפשרת את המשך שימושם באתר.

בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

האתר בכללותו, לרבות כל התכנים המופיעים בו כהגדרתם להלן מותאמים למדינת ישראל ומיועדים לשימוש במדינת ישראל, אלא אם כן צוין אחרת, ומוצעים לציבור ולמשתמשים כמות שהם (AS IS). העירייה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, העירייה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן העירייה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העירייה בגין האמור.

העירייה מבהירה בזאת כי התוכן הכלול באתר ו/או כל שימוש בו, לרבות בתוכן המסופק על ידי העירייה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס להתאמתו למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם העירייה, נעשה בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ויתבצע על אחריותו הבלעדית. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי השירות בו הוא מעוניין לעשות שימוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של השירותים המתוארים ו/או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה ו/או הצגה של מוצרים הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין השירות המבוקש בפועל לבין השירות המופיע באתר, בצמוד לתיאור השירות המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לעירייה שתפעל לתקנו בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי של השירות על התיאור הנשקף מהתצלום.

השירותים עשויים להכיל קישורים, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר לאתרים או משאבי אינטרנט אחרים. כאשר תקליק על אחד מקישורים אלה תתחבר לאתר או משאב אינטרנט אחר, אשר עלול לאסוף מידע אודותיך מרצונך או באמצעות עוגיות או טכנולוגיות אחרות. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה בשירותים, יתבצע על אחריותך הבלעדית ולא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד העירייה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים. אנו ממליצים לך לקרוא את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים.

נוסף על האמור, באתר עשויים להיכלל גם קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט אחרים, אשר אינם מופעלים על-ידי העירייה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. קישורים אלה אינם בשליטתה של העירייה והיא אינה מפקחת על תוכן האתרים המקושרים. ככל שהאתר מכיל קישורים אלה, אין בכך כדי להעיד על הסכמה ו/או אחריות של העירייה לתכנים המופיעים באתרים המקושרים ו/או מהווה ערובה לאמינותם, עדכניותם, תקינותם או חוקיותם ו/או למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש הננקטים על-ידי בעליהם. העירייה אינה אחראית לכל תוצאה אשר תיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין. עוד מובהר, כי העירייה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים וכי העירייה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

העירייה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת. תכני האתר ניתנים לשימוש כמות שהם (‘As Is’), והעירייה לא מתחייבת להתאים את השירות באתר לצרכי המשתמש. לא תהא למשתמש באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העירייה בגין תכונות השימוש, המגבלות או אופן השימוש בו. העירייה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האתר העירוני, או לשנות מעת לעת את מבנהו, את מראהו, ואת זמינותם של השירותים והתכנים הנמסרים בו, ללא צורך במתן הודעה מראש על כך. העירייה איננה מתחייבת לכך, שהשירות הניתן באתר יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה או בתוכנה, או פגיעה מכל סיבה אחרת, והעירייה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש או לרכושו כתוצאה מכך. האתר העירוני מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת העירייה. חל איסור מוחלט לבצע שינויים באתר או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ובמידע, העירייה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר ברשת האינטרנט שאין לה שליטה עליו.

המשתמש מתחייב בזאת לציית להוראות כל דין העשויות לחול על שימושו באתר ו/או בתוכנו, לרבות תנאי שימוש אלה.

המשתמש מודע לכך שהעירייה רשאית לשנות ו/או להפסיק ו/או לבטל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, את פעילות האתר וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.

העירייה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, יגברו הוראות תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות , לפי העניין.

אין בהגבלת האחריות בסעיף זה כדי לגרוע מהגבלת אחריות אחרת בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר לרבות בשם וסימני מסחר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו ע"י העירייה או מי מטעמה ובכל תוכנה, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו,  יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר וכיוצ"ב הכלולים בו (להלן "התוכן" או "התכנים"), הנן של העירייה בלבד ו/או של צד שלישי אשר העניק לעירייה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מהעירייה. חל איסור מוחלט להכניס שינויים, לבצע הליך הנדסה לאחור, להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של העירייה בכתב ומראש. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר שייכים למפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן, כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של העירייה ו/או של צד שלישי, אשר הרשה לעירייה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית לעירייה. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור העירייה לכך מראש ובכתב.

העירייה עושה ככל שביכולתה על מנת לכבד זכויות צדדים שלישיים בתכנים המוצגים באתר, ובין היתר באמצעות שימוש מורשה בהתאם לרישיון השימוש הספציפי שניתן לה ועל-ידי מתן קרדיט מתאים לצידם באתר. ככל שמשתמש כלשהו ו/או גולש באתר ו/או גוף כלשהו טוען לזכויות בתוכן מסוים המוצג באתר ו/או מתנגד לשימוש שהעירייה עושה בו כאמור, עליו ליידע את העירייה על כך באמצעות מסירת הודעה בכתב דרך כתובת הדואר האלקטרוני של העירייה המוצגת באתר, תוך ציון מדויק של מיקום החומר הפוגע לפי URL, פירוט מהות הפגיעה וציון כתובת דואר אלקטרוני למענה. ככל שתימסר לעירייה הודעה כאמור, היא תבחן את הפנייה תוך זמן סביר, ואם תמצא כי השימוש בתוכן המדובר אכן נוגד זכויותיו של צד שלישי, התוכן יוסר מהאתר והשימוש בו ייפסק. העירייה תודיע לטוען לזכויות בתוכן אשר מסר הודעה אודות הפעולות שבכוונתה לנקוט ו/או הפעולות שנקטה באשר לתוכן כאמור.

מבלי לגרוע מהאמור, סימני המסחר של העירייה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של העירייה ואין לעשות בהם כל שימוש.

 

הנך מתחייב לשפות ולפצות את העירייה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, ישיר או עקיף, אובדן רווח, תשלום, פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, שיגרמו לעירייה במישרין ו/או בעקיפין עקב הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לכל דין בקשר לאתר.

כל עיכוב או חסימת גישה לאתר בשל כוח עליון, כגון מלחמה, שביתה, שריפה, הפסקת חשמל, מזג אוויר וכיו"ב, לא ייחשב כהפרה של תנאי שימוש אלו ע"י העירייה ולא יקנה לך זכות תביעה ו/או פיצויים.

האתר פעיל 24 שעות ביממה, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

 מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתנאי שימוש אלה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של העירייה.

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מודע, מסכים ומאשר בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה, תוגבל לתקופה של שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.

על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי השימוש הנ"ל או מהאתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב בלבד.

העירייה שומרת על הזכות לשנות או להתאים את תנאי השימוש מעת לעת בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של המסמך. המשך השימוש בשירותים לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לשינויים.

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה בנוגע לתנאי שימוש אלה או בכלל אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:

moked106@ramat-hasharon.muni.il
או שתוכל לשלוח מכתב לכתובת: שד' ביאליק 41 רמת השרון.

בכל תכתובת לעירייה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. העירייה תשתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו בטלפון:106 מתחום העיר או בטלפון 03-5483819, או במייל:

moked106@ramat-hasharon.muni.il   

בכל תכתובת לעירייה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. העירייה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו