בקשה לקבלת תמיכה בעמותה

להלן הנהלים לקבלת תמיכה בעמותות:

1. בחודש ספטמבר 2006 פורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 2006/4 ,נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן – הנוהל).

2. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים בנושאי חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט וכיו"ב.

3. מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מינהל תקין, שיוון, שקיפות, חסכון, יעילות, וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות ומדיניות פסולה של הפליה.

4. הנוהל קובע כי הרשות המקומית לא תיתן תמיכה אלא על פי תבחינים שנקבעו על פי הנוהל ואשר יאושרו במועצת העיר. הועדה המקצועית (מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש) תקבע לפיהם המלצות לגובה התמיכות לעמותות אשר תגשנה בקשה לתמיכה.

5. התבחינים אושרו במועצת העיר בישיבתה מיום 2 באפריל 2023. תבחינים אלו תקפים גם לשנה זו. לצפייה בתבחינים.

6. יש להגיש את הבקשה לתמיכה בהתאם לפירוטים הנדרשים בחוברת זו.

7. הבקשה (חוברת זו) תוגש לידי גב' אפרת דורז בלשכת הגזבר כשהיא מלאה בכל הפרטים בצירוף כל הנספחים, חתומה כנדרש, וזאת לא יאוחר מיום חמישי, 25 בינואר 2024. ויודגש: תקציב העירייה לשנת 2024 טרם אושר וכן שחרור התמיכה יהא כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרת לכל עמותה עד לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2024.

בכבוד רב,
ערן שורץ, מנכ"ל העירייה
ויו"ר הועדה המקצועית לבחינת בקשות התמיכה

.

מסמכים בנושא:

תבחינים לתמיכות
חוברת בקשה לתמיכה 2024
חוזר מנכ"ל 4/2006- נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו