בקשה לקבלת תמיכה

1. בחודש ספטמבר 2006 פורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 2006/4 ,נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן – הנוהל).

2. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים הפועלים בנושאי חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט וכיו"ב.

3. מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות מינהל תקין, שיוון, שקיפות, חסכון, יעילות, וכן למנוע פגיעה בטוהר המידות.

4. הנוהל קובע כי הרשות המקומית לא תיתן תמיכה אלא על פי תבחינים שנקבעו על פי הנוהל ואשר יאושרו במועצת העיר. הועדה המקצועית (מנכ"ל, גזבר ויועמ"ש) תקבע לפיהם המלצות לגובה התמיכות לעמותות אשר תגשנה בקשה לתמיכה.

5. התבחינים אושרו במועצת העיר בישיבתה מיום 14 לאוגוסט 2017 .לצפייה בתבחינים.

6. יש להגיש את הבקשה לתמיכה בהתאם לפירוטים הנדרשים בחוברת זו.

7. הבקשה (חוברת זו) תוגש לידי גב' אפרת דורז בלשכת הגזבר כשהיא מלאה בכל הפרטים בצירוף כל הנספחים, חתומה כנדרש.

מועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2018 נקבע ליום 28 לפברואר 2018

בכבוד רב,
שירלי פאר יגרמן, מנכ"לית העירייה
ויו"ר הועדה המקצועית לבחינת בקשות התמיכה

חוברת בקשת תמיכה לשנת 2019
תבחיני תמיכות לשנת 2019
חוזר מנכ"ל 4/2006- נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות 2019
פרוטוקולים ועדת תמיכות לשנת 2018

צור קשר

  • moked106@ramat-hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו