• עירייה
  • קשרי הגומלין שבין חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים

קשרי הגומלין שבין חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק התכנון") קובע בסעיף 204(א) שבו כי "המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו קנס…" וכך גם לגבי בניה ו/או שימוש בסטייה מהיתר או מתוכנית לפי סעיף 204(ב) לחוק התכנון או שימוש בקרקע חקלאית לפי סעיף 204(ג) לחוק התכנון.

מתבקשת המסקנה הברורה כי חוק התכנון דן ועוסק הן בבניה שלא כדין והן בשימוש שלא כדין.

"בניה" משמע בניה כמשמעותה בחוק התכנון וחוק התכנון בסעיף 1 (סעיף "ההגדרות") נוקט בלשון רחבה בהגדירו את המושג "בנין"/"דרך"/ וכיוב"ז' הגדרות, ואיננו מבחין בין בניה למגורים, לעסקים, לתעשייה, לחקלאות מבחינת הצורך לבנות על פי היתר חוקי לפי חוק התכנון.

ובאשר לשימוש: גם למושג זה קיימת הגדרה בסעיף 1 של חוק התכנון, למשל המושג "שימוש חורג" שהוגדר כ- "שימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם …". כאשר מדובר בשימוש,
הרי שמחד כל השימושים במקרקעין, לרבות: בבניה שעליהם (למגורים, לעסקים, לתעשייה, לחקלאות וכו'), צריכים להיות תואמים את תוכניות המתאר השונות אשר חלות על אותה בניה (המעגל הרחב) ומאידך: השימוש צריך גם להיות תואם את היתר הבניה כפי שניתן לכל מבנה כאשר זה נבנה (המעגל הצר).

בשלב זה, נכנס לתמונה חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הרישוי") העוסק בעסקים שונים אשר חוק הרישוי מונה אותם ואשר לגבי אותם עסקים על העוסק בהם לקבל גם

רשיון עסק מהגוף הממונה על אכיפת חוק הרישוי.

סעיף 1 לחוק הרישוי קובע את "מטרות הרישוי" – שהן סה"כ 6 מטרות שהמחוקק נוקב בהם, כאשר סעיף 1(6) קובע כי אחת ממטרות הרישוי הנה "קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה …".

מכאן עולה המסקנה שלא ניתן לקבל רשיון עסק לעסקים אשר נקובים בחוק הרישוי, אלא אם כן מטרת הרישוי מטרת הרישוי מספר 6, כמפורט לעיל, מולאה והתמלאה.

העסקים טעוני הרישוי הוגדרו כולם "ברשימה סגורה" של עסקים כנקוב בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה – 1995 (להלן: "הצו").

אם כן כל עסק מן העסקים טעוני הרישוי לפי חוק הרישוי והצו, לא יוענק להם רשיון עסק, אלא אם כן מילאו אחר הוראות חוק התכנון והבניה, ולמבנה בו מתנהל העסק יש היתר בניה כחוק.

כאן המקום לציין כי עסק המבקש לקבל רשיון עסק צריך לעבור מספר רב של תחנות בטרם תעניק לו "רשות הרישוי" את רשיון העסק, אך אין ספק כי המטרה מספר 6 הנוגעת לחוק התכנון והבניה הינה הבסיס לכל הליך של רישוי עסק.

 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו