פסולת בניין

חל איסור מוחלט להשליך פסולת בניין ברחבי העיר.

הנחיות למניעת מטרדים סביבתיים בעבודות בניה, הריסה ושיפוץ

לנוחיותכם, אנו מגישים קובץ הנחיות הנועד לספק מידע בכל הנוגע לטיפול בפסולת בניה ומניעת מטרדים סביבתיים.
לחצו כאן לחוברת ההנחיות לטיפול ופינוי פסולת בניה.

כללי
פסולת בנין נוצרת בעקבות פעולות בניה , שיפוץ , הריסה , חפירה המתבצעות ברחבי העיר
וכן כתוצאה של שפיכת פסולת בלתי חוקית. מטרת ההנחיות המפורטות להלן להסביר את
תהליכי העבודה בכל הקשור לביצוע ואכיפת פינוי מוסדר של פסולת בנין במהלך הבניה.

הגדרות
"שימושי קרקע רגישים לרעש" – מגורים , מבני ציבור
"עבודות בניה" – כל עבודה המייצרת פסולת בנין , לרבות עבודות שיפוצים והריסה .
"אבק" – כל חומר המורכב מחלקיקים זעירים , הנישא או עשוי להינשא באוויר
"אחראי לביצוע עבודות בניה"
(1) בעל הנכס או מחזיק הנכס שבו מבוצעות עבודות בניה
(2) בעל היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה , התשכ"ה – 1965
(3) אדם אשר עבורו או עבור הנכס שבבעלותו או בהחזקתו , מבוצעות עבודות בניה
(4) אדם אשר לפי הזמנתו מבוצעות עבודות בניה
(5) אדם אשר אחראי על אתר בו מבוצעות עבודות בניה , לרבות מנהל העבודה
(6) מבצע העבודות , בין בעצמו ובין בידי אחרים

"פסולת בניין"
פסולת הנוצרת בפעילות בניה והריסה . פסולת זו מכילה תוצרי הריסות וחומרי בנין שונים –
מרצפות ,בלוקים , שברי שיש , לוחות גבס , עץ מעובד וכן שאריות דבקים , צבע , ממיסים ,
מדללים וחומרי אטימה ואריזותיהם ועוד.
"פסולת בנין מסוכנת"
אסבסט צמנט ומוצריו , אסבסט פריך , קרקע מזוהמת , חומרים מסוכנים וכל חומר אחר שיוגדר
ע"י המשרד להגנת הסביבה.
"אתר לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה"
מקום המשמש לסילוק פסולת בנין או לטיפול בה או למחזור והמורשה ע"פ כל דין.

אופן הצבת כלי אצירה ופינוי פסולת בניין
המציב בתחום העיר מיכל אצירה לפינוי פסולת בנייה שנצברת מעבודות בנייה, שיפוצים או הריסה – יציב את מיכל האצירה, יצבור בו פסולת בנייה, ויפנה אותה לאתרי פסולת מורשה, לפי הוראות כל דין ולפי הוראות שהתיר ופרסם ראש העירייה, כמפורט בנוהל העירייה לנושא זה. לנוהל המלא ולבקשת הצבת כלי אצירה לפסולת בניין וכתב התחייבות – לחצו כאן >

המציב מיכל אצירה שלא על פי הוראות נוהל זה, או הצובר פסולת בנייה במיכל שלא לפי הוראות הנוהל, או המפנה פסולת בניין שלא על פי הוראות הנוהל – יועמד לדין ו/או יקנס בידי עיריית רמת השרון מתוקף חוק עזר תברואה וסילוק מפגעים, תשל"ב-1972.

הנחיות כלליות
1 . ציוד בניה יוצב הרחק ככל הניתן משימושי קרקע רגישים
2 . הגבלת רעש מאתרי בניה בסמוך לבתי מגורים
האיסור להפעיל את ציוד הבנייה הינו בשעות הבאות:
בימי חול – בין השעות 19:00 לשעה 07:00 למחרת.
בימי המנוחה – בין השעות 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 07:00 למחרת יום המנוחה.
ימי מנוחה הם:
ליהודים – שבת ומועדי ישראל (שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של
סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות) ,לנוצרים, מוסלמים ודרוזים – שבתם וחגיהם.
האיסור לא יחול באחד מהמקרים הבאים:
כאשר הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לבטחון
הציבור, בריאותו או בטיחותו.
כאשר הפעלת המכונה דרושה לשם הסרת סכנה או הפרעה שצוינו למעלה.
כאשר ציוד הבנייה הרועש (מכונות קידוח , חציבה ומדחסים) נמצאים במרחק של עד 20 מטר
ממגורים , יש לצמצם את פעילותם בשעות שבין 14:00 – 16:00 .

מניעת מפגעי אבק מעבודות הריסה
1 . במידה ונדרשת שפיכת פסולת או חלקי הריסה מקומות גבוהות (מעל 3 מ') , תתבצע
השפיכה אך ורק באמצעות שפיכה (שרוול). יש לכסות את מכולת האיסוף ביריעה המותאמת
ומונעת יצירת אבק וחדירת מי גשמים אל הפסולת שבמכולה.
2 . קבלן ההריסה ינקוט בהרטבת כל שטח ההריסה למניעת מטרדי אבק לסביבה.
3 . כיסוי של משאיות שיוצאות מהאתר ונושאות פסולת בנין או כל חומר אחר הגורם לפיזור אבק
וחלקיקים לסביבה.
א . הנחיות לטיפול במכולות לפינוי פסולת
1 . האחריות על הצבת המכולה לפינוי פסולת חלה על המשפץ
2 . בעל המכולה/יזם יוודאו כי המכולה תקינה , צבועה ועליה יסומן : שם היזם /קבלן , מספרי
טלפונים
3 . יש לדאוג לשמירה על הניקיון סביב המכולה במהלך העבודה והן לאחר הפינוי
4 . פינוי המכולה וריקון הפסולת שהצטברה בה באחריות מזמין המכולה והקבלן הפינוי שהניח
את המכולה במקום
5 . את הפסולת יש לפנות לאתר מאושר כמצוין באתר של המשרד להגנת הסביבה :
אור עקיבא – טיק טק עבודות עפר: אתר מיחזור – רח' בן יהודה 18 אור עקיבא,
אורן כראדי 057-7517873/5/6
ברקת – א.ס.פ.י חב' לקידום פרויקטים באיכות הסביבה: אתר הטמנה + מחזור –
ליד הישוב שוהם – יגאל אך 052-2626749, 03-9773070, פקס: 03-9793883

לפסולת יבשה וטיפול בבנטונייט – מחלף הסירה הרצליה, אסף דוד 052-4577869,
משרדי החברה: 02-9917350, שירות לקוחות: 1-700-7000-56, 09-9546268
חדרה – תנופה/איכות ירוקה: אתר הטמנה – דרומית לשכ' ויצמן, ארז/אבי
057-2846726 , 057-2458806
חירייה רמת אפעל – אקולוגי טכנולוגיות עתידיות: אתר מיחזור – ת.ד. 9182
רמת אפעל – חירייה, אורן אשר 052-4756697
כפר קרע – זרעיני חברה להובלות בע"מ: אתר מחזור –
עדאל חאג' מוחמד 057-7783327
שפיה – מחצבת "תות": אתר הטמנה – מחלף תות (כביש 6) אילן/נועם 054-3138500,
057-2207512, 09-8900700
ת"א דרום- חב' אולניק: אתר מיחזור – רח' יגאל ידין ת"א, דורון אולניק 09-8354555

לפרטים נוספים ניתן להתעדכן באתר המשרד להגנת הסביבה

הנחיות לפינוי פסולת בנין מסוכנת
פסולת בנין מסוכנת , לרבות מוצרי אסבסט צמנט , צמנט פריך , קרקע מזוהמת וחומרים מסוכנים , פינוי פסולת בנין מסוכנת תבוצע בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה והמחלקה לאיכות הסביבה עיריית רמת – השרון על פי כל דין .

התנאים לפטור מהיתר עבודת אסבסט ופטור מרישוי
אדם רשאי לבצע עבודה מצומצמת של פירוק והסרה של לוחות אסבסט צמנט, או של צינור אסבסט צמנט, וכן לפנות מוצר אסבסט, ולפנות את האסבסט להטמנה, ללא היתר עבודת אסבסט ומבלי להעסיק קבלן אסבסט, בתנאי שמתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
1) העבודה מבוצעת על ידי האדם בנכס שבבעלותו או בהחזקתו, המיועד לשימושו, או שהעבודה מתבצעת על ידי עובדו, או על ידי אדם אחר ללא תמורה.
2) בעל הנכס ומבצע העבודה לא ביצעו עבודה מצומצמת ללא היתר במהלך השנתיים שקדמו לביצוע העבודה המצומצמת.
3) הבעלים והמבצע הם בגירים.
4) העבודה המצומצמת עונה על התנאים שלהלן-
 המבנה שבו מתבצעת העבודה אינו בית ספר או מוסד שלומדים בו יותר מ- 10 תלמידים;
 שטח לוחות האסבסט צמנט הכולל באותו מבנה אינו עולה על 50 מטרים מרובעים ואורך הצינור במבנה אינו עולה על 10 מטרים.
 הלוחות או הצינור אינם שרופים וכן אינם סדוקים, שבורים או פגועים בהיקף העולה על שליש מכמות האסבסט צמנט המותקן במבנה.
 הלוחות או הצינור ניתנים להסרה מהמבנה בשלמותם וללא פגיעה בלוחות או בצינור, לפי העניין.
5) פינוי מוצר אסבסט צמנט עונה על התנאים שלהלן :
 מוצר האסבסט שלם ותקין
 משקלו אינו עולה על 700 קילוגרם
 מוצר האסבסט אינו מקובע לקרקע, למבנה או לרכב.
לידיעתכם!
 במקרה שהעבודה לא עונה על אחד מקריטריונים אלה, יש להגיש בקשה להיתר עבודת אסבסט למשרד להגנת הסביבה באמצעות קבלן אסבסט מורשה.
 אין להעסיק בביצוע עבודה מצומצמת קבלן שאינו קבלן אסבסט מורשה(במקרה שאין כוונה לבצע את העבודה על ידי מזמין העבודה או עובדו, או על ידי אדם אחר ללא תמורה).

6 . עבודות בניה, פירוק והריסה של מוצרי אסבסט שאינם פטורות מהיתר
הנחיות מפורטות לביצוע עבודת פירוק ופינוי אסבסט הטעונה היתר וכן מידע מפורט הכולל
רשימות מפקחים וקבלנים בעלי רישיון לביצוע עבודות, רשימת אתרי פסולת, רשימת מעבדות
וכדומה, ניתן למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה  נושאים סביבתיים – אסבסט – מידע למבקש להסיר אסבסט

חקיקה
השלכת פסולת ברשות הרבים הינה עבירה על חוק שמירת הניקיון , התשמ"ד – 1984
חוק למניעת מפגעים , התשכ"א – 1961 והתקנות הנגזרות ממנו
חוק עזר עירוני (תברואה וסילוק מפגעים) – תשל"ב – 1972
שיעור הקנסות נע בין עשרות עד מאות אלפי שקלים על העבירות הבאות:
1 . גרימת רעש בלתי סביר ממכונה , ממפלס רעש החורג מהמותר , על פי תקנה 2
לתקנות רעש מציוד בניה , ב (A) 3dB ומעלה.
יחיד 450 ₪ תאגיד 900 ₪
2 . ביצוע עבודות תיקון , שיפוץ או בנייה הגורמות לרעש בבניין המשמש למגורים ,או
התקנת מיתקנים בבניין כאמור , בין השעות 20:00 – 7:00 , למחרת בימי חול ,
בימי המנוחה – בין השעות 17:00 בערב יום המנוחה לשעה 07:00 למחרת יום המנוחה.
יחיד 350 ₪ תאגיד 700 ₪
3 . השלכת פסולת ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד של פסולת בנין
יחיד 750 ₪ תאגיד 1500 ₪
4 . השלכה של פסולת בנין המכילה חומר מסוכן (אסבסט)
יחיד 2000 ₪ תאגיד 4000 ₪
5 . פינוי פסולת בנין שלא באתר שנקבע לכך
יחיד 1500 ₪ תאגיד 3000 ₪

מחלקת תברואה

ימים ושעות קבלה:
א'- ה' 08:00 – 15:00
ו' 08:00 – 12:00

הצטרפו לניוזלטר שלנו