• עירייה
 • נוהל השגות לעסקים בעיריית רמת השרון

נוהל השגות לעסקים בעיריית רמת השרון

השגות על החלטות רשות הרישוי, החלטת נותן האישור והשגה על החלטה עירונית:

ע"פ סעיף 7 ג' 5 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968 ,השגה על החלטה או על דרישות רשות הרישוי או נותן רישוי, יוגשו ל"גורם מוסמך ארצי", עבור סוגי עסקים שלגביהם פורסמו מפרטים אחידים.

"השגה" – על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר.

"גורם מוסמך ארצי" – כל אחד מאלה לפי עניין:

 1. ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחד מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה:
 2. המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחד מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה:
 3. נציג כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחד שהוא הסמיך לעניין זה:
 4. המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחד שהוא הסמיך לעניין זה.

מיהו הגורם המופקד על השגות ("גורם המוסמך הארצי") בעיריית רמת השרון?

מנהלת אגף רישוי עסקים

השגה

השגה ניתן להגיש על דרישות רשות הרישוי או גורמי הרישוי השונים או על סירובם לרישיון. לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בחוק לרבות בחוק העזר העירוני.

מי יכול להגיש השגה?

"מגיש" – מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה את עצמו נפגע מדרישה או מסירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

מה תפקידו של הגורם שדן בהשגה (גורם מוסמך ארצי)?

 • לקבל השגות המוגשות לרשות הרישוי,
 • לנהל דיון השגה לעסק.
 • להחליט ולהכריע בהשגה.

באילו תנאים ניתן להגיש השגה?

 • על דרישות של גורם רישוי או סירוב, שאינן מקובלות על בעל העסק או שלדעתו אינן תואמות דרישות החוק או המציאות בשטח.
 • ניתן להגיש השגה רק על פרטים שפורסם להם מפרט אחיד.
 • ניתן להגיש השגה רק על תנאי או מסמך שנקבע לפי החוק (גם אם הוא נקבע במפרט האחיד) או בגין סירוב למתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.
 • את ההשגה יש להגיש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה.
 • גורם מוסמך ארצי רשאי בהחלטה מנומקת מנסיבות מיוחדות, להאריך את המועד להגשת השגה ובלבד שלא יעלה על 15 ימים נוספים. משיג המעוניין בהארכת מועד להגשת השגה, יצרף להשגה בקשה מנומקת בעניין זה.

איך מגישים השגה ואיפה?

את ההשגה, יש להגיש ב- 2 עותקים , במרכז שירות לקוחות לעסקים באגף רישוי עסקים והיא כרוכה

בתשלום אגרה.

אילו מסמכים נדרשים להגשת השגה?

 • השגה מגישים בטופס השגה, טופס מס' 9(תקנות 11(ב1) ו- 11ד(ג) ו- (ט)), בתקנות רישוי עסקים.
 • בעת הגשת ההשגה, ניתן לקבל שובר תשלום, ממתאם/מת מידע, במרכז שירות לקוחות לעסקים .
 • עותק של בקשה לרישיון העסק או ההיתר הזמני או ההיתר המזורז.
 • עותק של דרישה או ההחלטה שבגינה מוגשת ההשגה.
 • כל מסמך הנוגע לעניין ההשגה.

למי ניתן להגיש השגה על דרישות נותני האישור/סירוב לבקשה ?

1. השגה על גורמי רישוי עירוניים, יש להפנות למנהלת אגף רישוי עסקים, והם:

 • מחלקת הנדסה (רישוי ותכנון הנדסי לעסקים)
 • מחלקת בקורת עסקים
 • הרשות לאיכות הסביבה ברמת השרון
 • אגף התברואה
 • תאגיד מים "מי שרונים"
 • אגף מבנים לשימור
 • אגף הנכסים
 • וטרינר

דיון ההשגה

הבקשה להשגה שתמצא כי אינה סותרת חוק או תקנה, תידון בפני הגורם שנקבע ברשות המקומית, בנוכחות מגיש ההשגה, הגורם שנתן את הדרישה או הסירוב ויועץ משפטי (רצוי לא חובה).

תשובה על ההשגה

תשובה על ההשגה ברשות מקומית, תינתן בתוך 7 ימי עבודה, מיום עריכת הדיון ותשלח בכתב.

2 .השגה על גורמי רישוי ממשלתיים:

השגה על החלטת נותן אישור ממשרדי הממשלה, תועבר ישירות דרך המחוז לגורם מוסמך ארצי

להשגות.

שימו לב,

רשות רישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני האישור הממשלתיים.

גורמי רישוי ממשלתיים:

לבעל העסק שמורה הזכות להגיש עתירה מנהלית כנגד החלטת רשות הרישוי או נותן אישור לבית

המשפט לעניינים מנהליים.

המועד להכרעה בהשגה

 • על הגורם המוסמך הארצי לתת החלטה בהשגה בתוך 30 יום ממועד הגשתה.
 • גורם המוסמך הארצי , רשאי בהחלטה מנומקת להאריך את המועד להחלטה ב- 30 ימים נוספים. לפי תקנה 11 ד(ד)
 • במקרה שסבר גורם מוסמך ארצי (מטעם נותן האישור) כי ההשגה מצדיקה שינוי במפרט האחיד , רשאי להאריך את מועד למתן החלטה בהשגה במקרה כזה על הגורם המוסמך להודיע על כך למשיג ולרשות הרישוי. לפי תקנה 11 ד(ו) לתקנות.
 • במקרה בו מדובר בהשגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות של שני נותני אישור, גורם מוסמך ארצי רשאי, בהחלטה מנומקת, להאריך את מועד מתן ההחלטה להשגה ב- 120 ימים. תקנה 11 ד(ח) לתקנות.

מה דינה של החלטה שהוגשה עליה השגה ?

הגשת השגה אינה מבטלת או מקפיאה את ההחלטה, אלא אם קבע הגורם המוסמך לדון בהשגה אחרת. משיג

רשאי להגיש בקשה מתאימה לגורם ארצי מוסמך כנ"ל, להתליית ההחלטה או הדרישה שהוגשה עליה השגה.

החלטה על התליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי, ויפורטו בה נימוקי ההחלטה ותקופת ההתליה תקנה 11ד(ט) לתקנות.

לחץ כאן להורדת הטופס

אם נמצא חוסר התאמה בין הנהלים ללשון החוק, לשון החוק היא הקובעת

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו