עירייה > כללי > מלגת מנהיגים צעירים

מלגת מנהיגים צעירים

גם השנה עיריית רמת השרון מקדמת תכנית למלגת מנהיגות בשיתוף מפעל הפיס. קבוצות המנהיגות יקדמו את מערך ההתנדבות העירוני ואת תחום הצעירים בעיר. לתכנית יבחרו 20 סטודנטים בני רמת השרון שיעמדו בקריטריונים ויזכו במלגה של 10,000 ש"ח.

אנו רואים בצעירי העיר שותפים חשובים בקידום מערכי ההתנדבות והקהילה בעיר ומעוניינים להמשיך לשלב סטודנטים צעירים בני העיר בתהליך זה.

המועד האחרון להגשת הבקשה 26.8.2018. לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה.

*מסמך זה כתוב בלשון זכר  מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

מחויבות הסטודנטים:

 1. הגשת מועמדות – טפסים + מסמכים נלווים במועד.
 2. עמידה בקריטריונים.
 3. פגישה עם הועדה הבוחרת, מועדים יימסרו בהמשך.
 4. מרגע קבלת אישור השתתפות, על המועמד להגיע לחתימה ואישור השתתפותו בתוכנית לפי המועד שיקבע מראש. אי הגעה הינה כהודעה על ויתור ההשתתפות בתוכנית.
 5. הסטודנט מחויב לתהליך במסגרת שנה אקדמית עם אפשרות לשנה נוספת (למתאימים).
 6. התחייבות במהלך השנה – מאוקטובר עד סוף יולי, לפחות ל-4 שעות שבועיות של פעילות חברתית אזרחית בעיר ולפחות מפגש הכשרה חודשי אחד של 4 שעות (פרט לתקופות מבחנים).
 7. ביצוע משימות במסגרת התוכנית שתבנה ובהתאם ללו"ז שיקבע במסגרת התהליך והסדנאות במהלך השנה.

 

הקריטריונים לקבלת מלגה :

 1. תושב רמת השרון לפחות ב-5 השנים האחרונות
 2. הצגת אישור לימודים במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 3. הסטודנט אינו מקבל הנחה או מלגה מגורם אחר נוסף.
 4. יתרת לימודים של לפחות שנתיים.
 5. מוטיבציה להשפעה חברתית וקהילתית ברמת השרון.
 6. זמינות לביצוע הפעילויות המתחייבות במסגרת התוכנית.
 7. מחויבות לפעילות מאוקטובר 2018 עד 31/7/19.

 

העברת כספי המלגה לסטודנט:

שנת פעילות תחשב מחודש אוקטובר עד סוף יולי.

 1. העברת המלגה תתבצע ב-2 תשלומים ע"ב השתתפות וביצוע. תשלום ראשון ע"ס 5,000 ₪ יועבר לחשבון הסטודנט בחודש פברואר, לאחר 60 ימי פעילות. תשלום שני ע"ס 5,000 ₪ יועבר בסוף חודש אוקטובר 2019.
 2. העברת הכספים תהיה כפופה להצגת קבלות תשלום בגין לימודים באוניברסיטה/מכללה – מוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
 3. בכפוף לדו"ח ביצוע שעות שיועבר לרכז הקבוצה ולאישור ע"י המרכז העירוני להתנדבות.
 4. התשלום יועבר לחשבון בנק ע"ש הסטודנט.
 5. במקרה של החלטה של אחד מהצדדים להפסיק את פעילות הסטודנט, ישולם החלק היחסי של תקופת הפעילות בפועל.
 6. העירייה שומרת לה את הזכות להפסיק את תשלום המלגה לסטודנט בהתאם לחוות דעת שתקבל מהמרכז העירוני להתנדבות ו/או מנהל תחום צעירים  לגבי סטודנט שלא ימלא את המשימות המוטלות , שעות התנדבות והשתתפות בהכשרה באופן מלא!

הנחיות להגשת הבקשה (יש לקרוא בעיון)

 

 1. פרטי הכנסות מגיש הבקשה, הוריו או בן/בת הזוג יהיו על פי הכנסה ברוטו.
 2. כל הפרטים שימולאו בשאלון יהיו מחויבים בגיבוי ע"י מסמכים רלוונטיים.
 3. את המסמכים יש לצרף בטופס המקוון עד לתאריך 28/8/18.
 4. בקשה ללא אישורים מצורפים או חוסר במסמכים רלוונטיים לא תטופל.
 5. יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים והאישורים הבאים :
  1. צילום תעודת זהות של הסטודנט + הספח בו מופיעה כתובת המבקש.
  2. במידה והסטודנט רווק יש לצלם ת.ז. של ההורים + הספח בו מצוינים שמות האחים.
  3. סטודנט נשוי עם ילדים יצרף ספח בו מצוינים שמות הילדים.
  4. צילום תעודת שחרור מצה"ל / תעודת שרות לאומי.
  5. פטור רפואי משירות צבאי.
  6. לצרף אישור ממוסד הלימודים המאשר:
   1. אישור לימודים.
   2. מערכת שעות.
   3. גובה שכ"ל הנדרש אישית מהלומד.
 1. אישורים על הכנסות :
  1. רווק במידה ועובד יצרף מקורות הכנסה אישיים. במידה ומבקש הבקשה אינו עובד יש לצרף אישור אי העסקה מביטוח לאומי.
  2. בשני המקרים חובה לצרף תלושי שכר של ההורים.
   1. הורים שכירים- לצרף 2 תלושי משכורת אחרונים.
   2. הורים עצמאיים– יצרפו שומה בלבד ממס ההכנסה לשנת המס הנוכחית/האחרונה (לא יתקבלו אישורים על הכנסה מיועצי מס).
   3. הורים מובטלים- יצרפו אישור הכנסה מביטוח לאומי על גובה דמי האבטלה בגין החודשים האחרונים או אישור על גובה הבטחת הכנסה, או גמלה מביטוח לאומי.
   4. נשוי יצרף תלושי השכר שלו ושל בת זוגו.
 1. יש לצרף אישור על פעילות ציבורית כגון: פר"ח או כל פעילות אחרת.

 

 1. בקשות יש להגיש עד לתאריך ה-26/8/18 , לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה.
 2. קבלת המלגה מותנית בהחלטת ועדת אישור המלגות. כל מועמד יוזמן לראיון אישי בבניין העירייה במהלך חודש ספטמבר. קיום ראיון הינו חובה לבחירת המועמד.
 3. הועדה תבחר את 20 מקבלי המלגות מתוך כלל מגישי הבקשות.
 4. הודעה על קבלת או אי קבלת המלגה תשלח בדוא"ל כפי שנרשם בטופס זה.
 5. למקבלי המלגות- המלגה תועבר לחשבון הבנק ע"ש מגיש הבקשה, כמפורט במסמך המצורף וכפוף להצגת אישור תשלומים למוסד האקדמי.
 6. למסמך זה מצורף הסבר כללי על התוכנית למנהיגות סטודנטים לקידום מערך ההתנדבות העירוני ולקידום תחום הצעירים בעיר. הנך מתבקש לאשר קריאת מסמך זה לרבות המחויבות שלך לשעות פעילות במהלך השנה.
 7. הבקשה מתייחסת לשנה"ל תשע"ט בלבד.
 8. בקשה אשר לא יצורפו אליה כל המסמכים המצוינים לעיל, לא תובא לדיון בפני ועדת הבחירה.
 9. יש לסמן כי המועמד קרא את דף ההנחיות ויפעל לפיהן.

 

טופס בקשה למלגת מנהיגות מפעל הפיס

 • פרטים אישיים

 • פרטים על המוסד האקדמי

 • מקורות מימון הלימודים

 • פרטי התנדבות לקהילה

 • גרור קבצים הנה או
  נא לפרט בין היתר מצב כלכלי . יש לציין אם המבקש/ת או משפחתו/ה מוכר/ת לאגף הרווחה בעיריית רמת השרון
 • גרור קבצים הנה או
  יש לצרף עותק סרוק של המסמכים הבאים: 1.צילום תעודת זהות של הסטודנט + הספח בו מופיעה כתובת המבקש. 2.במידה והסטודנט רווק יש לצלם ת.ז. של ההורים + הספח בו מצוינים שמות האחים. 3.סטודנט נשוי עם ילדים יצרף ספח בו מצוינים שמות הילדים. 4. צילום תעודת שחרור מצה"ל / תעודת שרות לאומי. 5. פטור רפואי משירות צבאי. 6. לצרף אישור ממוסד הלימודים המאשר: אישור לימודים, מערכת שעות, גובה שכ"ל הנדרש אישית מהלומד.
 • גרור קבצים הנה או
  יש לצרף עותק סרוק של המסמכים הבאים: 1. a. רווק במידה ועובד יצרף מקורות הכנסה אישיים. במידה ומבקש הבקשה אינו עובד יש לצרף אישור אי העסקה מביטוח לאומי. b. בשני המקרים חובה לצרף תלושי שכר של ההורים. i. הורים שכירים- לצרף 2 תלושי משכורת אחרונים. ii. הורים עצמאיים– יצרפו שומה בלבד ממס ההכנסה לשנת המס הנוכחית/האחרונה (לא יתקבלו אישורים על הכנסה מיועצי מס). iii. הורים מובטלים- יצרפו אישור הכנסה מביטוח לאומי על גובה דמי האבטלה בגין החודשים האחרונים או אישור על גובה הבטחת הכנסה, או גמלה מביטוח לאומי. c. נשוי יצרף תלושי השכר שלו ושל בת זוגו.
 • גרור קבצים הנה או
  יש לצרף אישור על פעילות ציבורית כגון: פר"ח או כל פעילות אחרת.
הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

מלגת מנהיגים צעירים

ליצירת קשר


אמיר קנצ'וק
טל' 03-5489309
מייל amir_k@ramat-hasharon.muni.il