• עירייה
  • מדיניות פרטיות – אתר עיריית רמת השרון

מדיניות פרטיות – אתר עיריית רמת השרון

לוגו עירייה

תאריך עדכון אחרון 19.01.2022

ברוך הבא לאתר האינטרנט של עיריית רמת השרון ("העירייה" או "אנחנו"), מטרת מדיניות פרטיות זו הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו העירייה שומרת ועושה שימוש במידע אשר נמסר לה על-ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות תחול על כל התחברות ו/או גלישה באתר, על ידי המשתמשים, ועשויה להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. כניסה ו/או גלישה באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא ומסכים לתנאי השימוש ללא כל הגבלה או הסתייגות לכן בטרם השימוש באתר, אנו ממליצים לקרוא בעיון רב את מדיניות הפרטיות המפורטת בהמשך אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

העירייה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על-ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן העירייה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.

כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיו זהים לאלה המופיעים בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות או לתנאי השימוש, אנא הימנע מעשיית שימוש באתר או פנה אלינו על מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות.

מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 

האתר מאפשר גלישה מיידית באתר העירוני, דרכו ניתן לקבל שירותים שונים אשר נועדו, בין היתר, לצורך הענקת שירות לתושבי העיר, פרסום עדכונים, ביצוע תשלומים, דיווח על מפגעים, קבלת מידע אודות אגפי העירייה, שעות קבלת קהל ופעילות העירייה.

חלק מהשירותים שהעירייה מעניקה טעונים מסירת פרטים אישיים של המשתמש. במסגרת קבלת השירותים תידרש למסור לעירייה, בין היתר, שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת מגורים ותעודת זהות ועוד כמו כן, בעת שימוש בשירות התשלומים באתר על המשתמש למסור פרטים אודות כרטיס האשראי שברשותו. מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור את המידע האמור, אלא אם צוין אחרת, וכן שמסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מסירת חלק מהמידע האמור מהווה תנאי הכרחי לצורך שימוש בשירותים שונים המוצעים באתר.

לעירייה מאגרי מידע רשומים כדין בהם ישמרו הנתונים והפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר, המיועדים, בין היתר, למטרות ניהול ותפעול האתר, לרבות המידע והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, צרכים תפעוליים, פרסומיים או סטטיסטיים או עיבוד המידע בדרך אחרת, לרבות לצורך מתן שירות למשתמשים באתר, תפעול וניהול, מחקרים וכיו"ב, לרבות דיוור ישיר למטרות אלה ולצרכים פרסומיים, שירותי דיוור ישיר לצדדים שלישיים קשורים עליהם יסכימו המשתמשים ו/או בכפוף להוראות מדיניות פרטיות זו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו. יחד עם זאת, המשתמש מודע לכך שעל מנת ליצור קשר עם העירייה ו/או מי מטעמה ו/או להירשם לרשימת הדיוור שלה באתר ו/או קבלת שירות מוצע באתר, אזי הזנת המידע הנדרש בשדות החובה מהווה תנאי הכרחי.

המשתמש מצהיר כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצע את יצירת הקשר ו/או לרשימת הדיוור ו/או לשירות המוצע באתר, בשמו ועבורו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש על-ידי העירייה. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף אשר הצטבר אודותיו ואודות פעולותיו באתר ישמרו במאגרי המידע של העירייה כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגר המפורטות במדיניות פרטיות זו והוראות הדין.

תשומת ליבך כי ייתכן שחלק מהמוצרים ו/או שירותים ו/או פרסומות המוצגים באתר מנוהלים על-ידי ספקיה של העירייה. בנסיבות אלה, השירותים כאמור פועלים באמצעות מחשביהם של אותם ספקים חיצוניים ולא ממחשבי העירייה, ולכן עשיית שימוש בהם עשויה לשמור מידע אישי שעשוי להיאסף אודותייך עקב כך, וזאת בכפוף למדיניות הפרטיות של אותם גורמים, ככל שקיימת, ולא למדיניות הפרטיות של העירייה. בהתאם, מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות של אותם גורמים.

העירייה רשאית לאסוף ולעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודותיו, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים במסגרתו, וכן, על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר לשירותים המוצעים על-ידי העירייה ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם יש לעירייה שיתוף פעולה. בנוסף, המשתמש מסכים ומאשר לעירייה לעשות שימוש במידע למטרות סטטיסטיות וכדומה, ולמסור מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מובהר כי מידע סטטיסטי אגרגטיבי זה לא יזהה את המשתמש אישית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לעירייה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים פרסומיים, תהא העירייה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע פרסומי של העירייה. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר". כמובן שלא נעביר את פרטייך האישיים לצד שלישי כלשהו לצרכיו השיווקיים, ללא הסכמתך המפורשת.

מידע שנאסף באופן אוטומטי: כאשר אתה עושה שימוש בשירותים, נאסף מידע הנשלח באופן אוטומטי על ידי המחשב, טלפון נייד או מכשיר אחר בו אתה משתמש לצורך גישה לשירותים. המידע הכולל, בין היתר, נתונים על הדפים אליהם אתה ניגש, כתובת IP של המחשב, מספר זיהוי או מזהה ייחודי של המכשיר, סוג מכשיר, פרטי מיקום גיאוגרפי, פרטי מחשב וחיבור, פרטי רשת למכשירים ניידים, נתונים סטטיסטיים על צפיות בדפים, תעבורה אל האתרים ומהם, כתובת URL להפניה, נתוני פרסומות וכן נתוני יומן אינטרנט ופרטים סטנדרטיים אחרים.

האתר גם עושה שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המשתמש, אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע.

העוגיות הן קבצי טקסט הנוצרים על-ידי הדפדפן של המשתמש לפי פקודה עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. קבצי העוגיות מכילים מידע שונה כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהוא מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכדומה.

חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בעוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו ו/או דרך שינוי הגדרות הפרטיות בתוך האתר. עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

המידע בקבצים הללו מאובטח, והעירייה עושה ככל יכולתה על מנת שרק מחשבי העירייה באתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

המידע שתמסור בעת שימושך בשירותים, כמתבקש בהתאם לסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים ישמרו במאגרי המידע הרשומים של העירייה, אשר תעשה בו שימוש על פי הוראות הדין ובהתאם לתנאי השימוש. העירייה מיישמת מערכות לאבטחת מידע ומשקיעה מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת השירותים והמידע האישי של המשתמשים (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). המידע האישי מאוחסן על שרתים מאובטחים של צדדים שלישים המספקים לעירייה שירותי ענן. העירייה מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל

מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה בין היתר חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

אמצעי ההגנה האמורים נועדו לאבטח את זרימת המידע בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטת העירייה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים ו/או גורמים בלתי מוסמכים ו/או בלתי מורשים.

העירייה מתעדכנת באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות על-מנת לספק למשתמשים את ההגנה הטובה ביותר מפני חדירה ו/או פריצה, לרבות כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלה. יחד עם זאת, העירייה מבהירה כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכוח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו ללא כל הפרעה ו/או כי האתר ו/או המידע והנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של העירייה וכי ידוע למשתמש שהעירייה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

בעוד שמערכות הגנה אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין בהן בטחון מוחלט. אם יש לך חששות בנוגע למידע מסוים, הימנע מלהעביר מידע זה באמצעות האינטרנט.

העירייה נוקטת באמצעים סבירים ומקובלים כדי להגן מפני זליגת פרטים אישיים המזהים את המשתמש כמו כן, העירייה לא תעביר לצד ג' כלשהו את פרטיך האישיים, לרבות כל מידע שנאסף ביחס אליך במהלך שימושך בשירותים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

  1. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.
  2. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות השירותים ו/או בקשר איתם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש ולהוראות כל דין.
  3. בשל צו שיפוטי המורה לעירייה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  4. בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין העירייה ו/או מי מטעמה.
  5. בכל מקרה בו תסבור העירייה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכוש העירייה או לרכושם ו/או לגופם של המשתמשים ו/או של צדדים שלישיים ו/או על מנת למנוע נזק חמור אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
  6. לצורך עיבוד חיצוני ומתן השירותים, העירייה מספקת מידע אישי לספקיה השונים ו/או לנותני שירות אחרים שהעירייה משתפת איתם פעולה ונותנת בהם אמון (כגון שירותי אחסון, תפעול, גבייה וכיו"ב) לפי ההוראות שלה, תוך שימוש בכל האמצעים ההולמים לשמירה על סודיות ואבטחת המידע.
  7. העירייה עשויה לשתף מידע אנונימי, שאינו מאפשר זיהוי אישיעם כלל הציבור לצרכי מחקר ו/או סטטיסטיקה ו/או שיפור השירותים וכיו"ב.
  8. כלל האמור בכפוף ובהתאם ובכפוף להוראות הדין.

 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מהעירייה לתקן מידע זה אם הוא אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל העירייה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחלופין להפנות בקשה אל חופש המידע של העירייה כאן.

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה בנוגע לתנאי שימוש אלה או בכלל אנא שלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת:

moked106@ramat-hasharon.muni.il
או שתוכל לשלוח מכתב לכתובת: שד' ביאליק 41 רמת השרון.

בכל תכתובת לעירייה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת מגורים וכתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר. העירייה תשתדל להגיב לכל בקשה/פנייה סבירה בזמן סביר.

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו בטלפון:106 מתחום העיר או בטלפון 03-5483819, או במייל:

moked106@ramat-hasharon.muni.il   

בכל תכתובת לעירייה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. העירייה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו