• עירייה
  • טופס מקוון בקשה לביצוע מדידת נכס

טופס מקוון בקשה לביצוע מדידת נכס

טופס בקשה לביצוע מדידת נכס

  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • אני מעוניין בביצוע מדידת הנכס המצוי בחזקתי

  • פרטי הנכס כפי שרשומים ברישומי מח' הגביה בעירייה

ארנונה וגביה- שטח נכס
א) שטח הנכס הבנוי – שטח מקורה כולל במ"ר של ר צפות המפלסים לרבות שטחים משותפים, קירות

חיצוניים, קירות פנימיים, שטחי מעבר, מטבחים,שירותים, כביסה, חנייה, אחסון, מקל טים,

תחזוקה, מרפסות סגורות, מרפ סות פתוחות מקורות, סככות, מרתפים, מדרגות, פירים, וכיו"ב.

ב) שטח הנכס שאינו בנוי – שטח כולל במ"ר או בדונם,למעט חלק מהשטח.

ג) בנכס בנוי שבו פועלים לפחות 5 מחזיקים עסקיים, יהיו השטחים המשותפים הפתוחים לשימוש

כלל הציבור, שהיקפם מעבר ל-%15 משטח העסקים עצמם,פטורים מארנונה, למעט שטח ה חנייה

המחוייב לפי סווג , 10 או סווג .12

ד) בנכס בנוי שהינו בית משותף המהווה מבנה אחד ואשר יש בו שתי דירות או יותר ולהן חדר מדרגות משותף ושרובו (לפחות %80 ממפר הדירות שבו) משמש בפ ועל למגורים, יהיו השטחים המשותפים הפתוחים לשימוש כל הדיירים שהיקפם מעבר ל – %5 משטח הדירות עצמן, פטורים מארנונה, למעט כל שטח משותף שנקבע לגביו אחרת בצו וכן למעט שטחים המשמשים לבריכת שחייה,חדרי כושר, חדרי משחקים וכד' וכן למעט שטחים מ שותפים במלון דירות, פנסיון, בית אבות, בית מחסה וכד .

נכס בנוי

מבנה מקורה שנבנה ממוצרי מלט, אבן, לבנים, בלוקים, רכיבים טרומ יים, ,עץ מתכת, חומרים פלסטיים וסינטטיים וכיוצב . נכס בנוי יסווג לצורך חיוב ארנונה על פי השימוש בו בפועל, בין שנבנה בהיתר ובין אם לאו.

קרקע ששימושה עם המבנה
כל שטח הנכס שאינו בנוי,הצמוד לנכס בנוי שאינו משמש למגורים ונעשה בו  שימוש כלשהו הנלווה לשימוש במבנה,למעט מגרש חנייה,המחוייב לפי סווג  10 או סווג 12 .

– המילים המודגשות הם שינויים ותוספות בצו המיסים לשנת 2005 , המותנים ב אי שור שרי הפנים והאוצר

ארנונה מגורים

שטח חצר שאינו מקורה ושטח מרוצף שאינו מקורה לא יחוייב בארנונה.

שטח המשמש באופן בלעדי לחניית רכב, שיש בו פתח המיועד למעבר רכב וששטחו אינו עולה על 18 מ"ר לכל יחידת דיור, לא יחוייב בארנונה.

שטח מדרגות בתוך יחידת דיור יחוייב במפלס אחד בלבד.

מחסן פריק (כגון פלסטיק ולא בניה קשיחה) שאינו עולה על גודל של 6 מ"ר והנמצא מחוץ לשטח הבנוי של הבית ומשמש לאחסנה, אחד לכל יחידת דיור, יהיה פטור מארנונה.

נכס שנבנה על פי היתר בניה למגורים ומשמש בפועל למטרות שאינן מגורים, יחוייב לפי הסיווג המתאים, על פי השימוש בפועל, לכל שטחו. אם יוכיח המחזיק שימוש מעורב, תקבע המועצה את חלוקת השטח לשימושיו השונים לצורך סיווג תעריף הארנונה בו יחוייב הנכס.

הצטרפו לניוזלטר שלנו