חוק המל"ח

1. עפ”י חוק דיני הרשויות המקומיות, ועפ”י החלטת הממשלה מס' 1716 מ- 6.7.86, קיימת בכל רשות "ועדת מל"ח מקומית" שבראשה עומד ראש הרשות.
סעיפים 8 ג' ד' בהחלטה זו קובעים:
 "ג) הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה, באמצעות ועדת מל"ח המקומית, לבצע את המשימות הדרושות להבטחת האספקה והשירותים החיוניים לאוכלוסייה, לטיפול באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי עפ"י הוראת החוק בהתאם לתוכניות שקבעה הרשות המקומית ולתוכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיות שאושרו ע"י ועדת מל"ח העליונה.
ד) ועדת מל"ח העליונה תקבע בכפוף לחוק את תפקידי הועדות המקומיות, והיא רשאית לאצול להן
מסמכויותיה ולהוסיף להן בתקופת הפעלת מערך מל"ח משימות על המשימות הקבועות בחוק."
 
החלטה הממשלה מס' 1080, מיום 13.02.2000 מהווה תיקון להחלטת הממשלה הנ"ל, ומרחיבה את האפשרות להפעלת מערך מל"ח במצבי חירום שהם תוצאה של אסונות טבע, אסונות הנובעים מפליטת חומרים מסוכנים או אירועי טרור שלא בתקופת לחימה.
 
סעיף ד' (2) בהחלטה זו מהווה תוספת להחלטה 1716 כלהלן:
"(2) תקופת הפעלת מערך מל"ח "באירועי חירום" כדלקמן:
אסונות טבע (כגון: רעידות אדמה, שטפונות, מגיפות); אסונות הנובעים מפליטת חומרים מסוכנים (כימיים, ביולוגיים, גרעיניים) וכן אירועי טרור שלא בתקופת לחימה – וזאת כאשר נמנעת או נפגעת פעילותו התקינה של המשק החיוני, או קיימת סכנה ממשית למניעת או לפגיעה כאמור".
 
2. במצבי החירום השונים, עשויה הממשלה להחליט על הפעלת מערך מל"ח ("תקופת הפעלה") בכלל המדינה או באזורים גיאוגרפיים מוגדרים.
 3. ב"תקופת הפעלה" של מל"ח מוגדרת הרשות המקומית כ"מפעל חיוני" המנוהל ע"י ועדת מל"ח המקומית.
 
4. בראש ועדת מל"ח מקומית יעמוד תמיד, מתוקף החוק, ראש הרשות המקומית.
 
5. ועדת מל"ח המקומית מונחה ומתואמת ע"י ועדת מל"ח מחוזית.
 
6.  במערך מל"ח פועלות רשויות לשעת חירום של משרדי הממשלה וחברות
     התשתית, המיוצגות בועדות מל"ח בכל הרמות (הארצית, הפיקודית והמחוזית).
 
7. מטה החירום של הרשות המקומית אורגן כך שתתקיים הקבלה בין מרכיביו, לבין
    מבנה מערך מל"ח.
 

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו