זכאות הנחת ארנונה

מי זכאי להנחת ארנונה?
החל משנת 1994 נקבעה בחוק מתכונת אחידה של הנחות לכל הרשויות המקומיות בארץ. החוק אוסר במפורש להעניק הנחות שאינן קבועות בחוק. החוק מאפשר מתן הנחות למגורים בלבד. החוק קובע סוגים שונים של זכאים להנחות לפירוט לחצו כאן

כמו כן קובע החוק שעורי הנחה למשפחות מועטות הכנסה, על פי טבלה שנקבעה ע"י ועדת הכספים של הכנסת בהתחשב בהכנסה "ברוטו" לנפש.

כיצד מסדירים הנחה בארנונה?
נוהל בקשה להנחות בארנונה

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

1. לפני הגשת הבקשה להנחה יש לוודא כי חשבון הארנונה הינו על שם מבקש ההנחה, והינו
רשום כמחזיק בנכס.

2. תושב שהתגורר ברשות אחרת במהלך שנת הכספים בגינה מבוקשת ההנחה, ימציא אישור על סיום / אי קבלת הנחה באותה רשות ויעדכן את כתובת מגוריו במשרד הפנים בכתובת
הנכס בגינו   מבוקשת ההנחה.

3. יש לצרף לטופס הבקשה אישורים לגבי העיסוק וההכנסות מכל מקור שהוא לרבות תדפיס חשבונות הבנק לשלושת החודשים האחרונים וזאת ביחס לכל אחד מבני הבית הבגירים
(מעל גיל 18).

א. שכירים – יצרפו 3 תלושי שכר אחרונים.

ב. עצמאיים – יצרפו שומה של שנת המס הקודמת.

ג. מובטלים – יצרפו אישור על קבלת דמי אבטלה / ו/או אישור המוסד לביטוח לאומי שהמבקש
במעמד לא עובד.

4. אישורים ו/או קבלות על הוצאות רפואיות.

5. הגשת הבקשה להנחה אין בה כדי להוות עילה לאי תשלום חשבונות הארנונה ו/או דחייה של

מועד התשלום. כל עיכוב בתשלום כרוך בתוספת תשלום בגין הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

* לשאלות ובירורים נוספים נא לפנות למזכירת ועדת הנחות  מגי יקותיאל: 03-5483842 בין השעות 13:00-15:00.

* בקשה שלא יצורפו אליה האישורים המתאימים – לא תידון בוועדה

בקשה להנחה יש להגיש עד ה 15.10 בכל שנה.


 

טפסים טופס מקוון
נוהל בקשה להנחות בארנונהבקשת הנחה להורה עצמאי
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כלליתבקשה להנחה בארנונה למשרת\ת מילואים פעיל/ה

מחלקת גביה וארנונה

ימים ושעות קבלה:
א'-ה'- 13:00-08:00
ג'- 18:00-16:00

מוקד המחלקה
א'-ה' בין השעות 20:30-08:30
ו' וערבי חג  12:00-08:30

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו