• עירייה
  • גביית היטלי פיתוח והיטלי השבחה

גביית היטלי פיתוח והיטלי השבחה


בעיריית רמת השרון נושא היטלי ההשבחה הינם בתחום אחריותו של שמאי העירייה שמתוקף תפקידו, הוא מייצג את הועדה המקומית לתכנון ולבנייה בכל הנושאים הקשורים להיטל השבחה ותביעות פיצויים בגין ירידת ערך המקרקעין ע"פ סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

היטל השבחה הוא תשלום הנדרש מבעל מקרקעין ו/או מחוכר לדורות עקב אישור תוכנית בנין עיר אשר הביאה בכך לעליית שווי המקרקעין. ההיטל נגבה מכוח הוראות סעיף 196 א' לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1965 ועל פי התנאים ובדרכים שנקבעו בתוספת השלישית לחוק זה. מטרת ההיטל הוא לכיסוי הוצאות הועדה המקומית שעוסקת בתכנון ופיתוח וברכישת מקרקעין לצורי ציבור, וכן לפיצויי כאלה שנפגעו מהשינוי בתוכניות בנין עיר.

המקרים בהם יש לשלם היטל השבחה לוועדה המקומית מותנה בעליית ערך המקרקעין בעקבות מתן אחד מהאישורים הבאים על ידי הועדה:

– אישור תוכנית בין עיר
– אישור הקלה
– אישור שימוש חורג
גובה היטל ההשבחה:
על פי החוק גובה היטל ההשבחה הינו מחצית מסכום ההשבחה כפי שהעריך שמאי מקרקעין מטעם הועדה המקומית.
מועד החיוב בהיטל השבחה הינו המועד בו מבקש בעל המקרקעין למכור את הנכס לאחר, או לקבל מהעירייה היתר.

מועד התשלום:
מועד התשלום של ההיטל הוא ביום מימוש הזכויות במקרקעין, אך המועד לצורך חישוב סכום ההשבחה, הוא מהיום שבו אושרה התוכנית המשביחה.

הליכי שומה:
בחודש מאי 2009 אושר תיקון 84 לחוק התכנון והבנייה אשר החיל שינוי מהותי הנוגע להלכי הדיון בחיובים של היטל השבחה, בתביעות לפי סעיף 197 לחוק ובכלל זה בנוגע למעמדו של השמאי המכריע והכללים לפעולתו. קיימים מקרים בהם החייב בהיטל ההשבחה רשאי להשיג או לערר על שומת ההשבחה בהתאם להליכי השומה המפורטים בהוראות סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה. בפני החייב פתוחות אחת משתי הדרכים האלה: ככל שהנישום אינו חולק על עצם החיוב אלא על גובהו בלבד הוא רשאי להביא את המחלוקת להכרעה בפני שמאי מכריע. לחילופין, הנישום רשאי לפנות לוועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה בין אם הוא חולק על עצם החיוב בהיטל ובין אם הוא חולק על גובהו בלבד.

החייב בהיטל רשאי לפנות למינוי שמאי מכריע או בפנייה לוועדת ערר תוך 45 ימים מהיום שבו הומצאה לו דרישת תשלום היטל השבחה והעתק משומת ההשבחה. במידה והחייב לא פעל תוך 45 ימים כאמור לעיל, תיחשב שומת ההשבחה סופית.

פטור מהיטל השבחה
קיימים מקרים שבהם החייב בהיטל השבחה זכאי לקבל פטור מהיטל השבחה בהתאם להוראות סעיף 19 לתוספת השלישית הדן במצבים שונים בהם מוענק פטור מהיטל השבחה.
יודגש כי כל האמור לעיל ניתן כמידע כללי לשירות התושב, ואינו מהווה בשום פנים תחליף ללשון החוק ולהוראות הדין.

מחלקת גביה וארנונה

ימים ושעות קבלה:
א'-ה'- 13:00-08:00
ג'- 18:00-16:00

מוקד המחלקה
א'-ה' בין השעות 20:30-08:30
ו' וערבי חג  12:00-08:30

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו