מינהל כספים

שד' ביאליק 41
קבלת קהל: במקרה הצורך ובתאום מראש
גזבר העירייה –רו"ח גידי טביב
טל': 03-5483812 פקס : 03-5400626
סגנית גזבר העירייה – רויטל פיטרמן
טל': 03-5483809 פקס: 03-5400626
הממונה על ההכנסות בעירייה – ינון ברבי
טל' : 03-5483821 פקס: 03-5498826
ממונה על האכיפה- ציון ברדה
טל' 03-5483821 פקס: 03-5498826

קו-רמש

מינהל הכספים מינהל הכספים בעיריית רמת השרון היא יחידת מטה המטפלת במערכת הכספים של העירייה, בכפוף לתקציב המאושר ע"י העירייה ומשרד הפנים ועל פי חוקי העזר העירוניים.
תפקידו של מינהל הכספים הוא לדאוג להבטחת ההכנסות בדרך של תיקצוב, שומה וגבייה, שליטה בהוצאות באמצעות הנהלת חשבונות, חשבות ותיקצוב, תשלום המשכורות באמצעות מחלקת השכר.

תחת מינהל הכספים פועלים:
» גזבר העירייה – ראש המינהל הכספי.
» סגנית הגזבר – המופקדת על הכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל (תב"ר) של העירייה.
» הממונה על הכנסות העירייה – האחראי על הכנסות העירייה באמצעות מחלקת הגביה.
» הממונה על האכיפה – האחראי על אכיפת גביית יתרות חוב (שילוט, חנייה, ארנונה, ברירות קנס)
» מנהלת החשבונות הראשית – המופקדת על ביצוע הרישומים החשבונאים והפקת הדו"ח הכספי השנתי.
» הממונה על מחלקת שכר – האחראית על הטיפול במשכורות עובדי העירייה.
הממונה על הכנסות הממשלה ותחום הביטוח – האחראית על המעקב אחר התחייבויות הממשלה ועל הטיפול בתיקי הביטוח.

עיריית רמת השרון יוצאת במדידות של שטחי כל הנכסים לצורך חישוב ארנונה

שטחי כל הנכסים בתחום רמת-השרון יעברו מדידה, בעקבות החלטת בית המשפט העליון, שפסק כי חישוב הארנונה ייעשה על פי שיטת מדידה מדוייקת (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה, ניתן ביום 14.4.2015).
בהמשך לפסיקת בית המשפט העליון בנושא חויבו הרשויות לבצע מדידה מדויקת של שטחי הארנונה לנכסים. משמעות הפסיקה הינה שמעתה חישוב הארנונה לתשלום בגין נכסים שבתחומן יהיה על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד עבור כל נכס, כולל חלקי מטרים רבועים.

עד מתן פסק דין זה, יכלו הרשויות המקומיות לעגל את סכומי החיוב כלפי מעלה ו/או כלפי מטה. מעתה מחויבות הרשויות לפעול על פי מדידה מדויקת בלבד. יצויין, כי נכסים שלגביהם ישנם נתוני מדידה מדויקים יחוייבו בהתאם לנתונים אלה כבר מחודש ינואר 2016. לגבי יתר הנכסים מחוייבות הרשויות המקומיות לסיים את עדכון כלל שטחי הנכסים בתחומיהן, עד לחודש ינואר 2018.
יישום פסק הדין יבטיח נכונות והתאמה מלאה בין נתוני הנכס בפועל לבין הנתונים המופיעים ברישומי הרשות. ראוי לציין כי הנהלת המרכז לשלטון המקומי, אשר דנה בחלופות השונות, אימצה את פסה"ד כלשונו.

בסמוך לאחר מועד המדידה ובחינת החיוב בנכס יישלח לתושבים מכתב המפרט את נתוני החיוב החדשים ותישלח הודעת חיוב מעודכנת. באפשרות התושבים להגיש השגה על המדידה והחיוב – ובמידת הצורך ערר.
עיריית רמת השרון בחרה את חברת מידות שירותים מוניציפאליים בע"מ במכרז משכ"ל. השיטה בה מתוגמלת החברה הינה לפי תשלום למ"ר שנמדד ולא בהתאם להגדלת החיוב בנכסים או לפי הצלחה.קו-רמש

תמצית "דוחות כספיים" לשנת /2014 2013/ 2012 / 2011 /2010 / 2009 / 2007

 תקציב עיריית רמת השרון 2017» 
תקציב עיריית רמת השרון 2016»
תקציב עיריית רמת השרון 2015»
תקציב העירייה לשנת 2014 »

צו ארנונה לשנת 2018

1. צו ארנונה 2018 אושר מיום 04.06.17 פה אחד.
2. הצו כולל עדכון התעריפים וכן השינויים המבוקשים לאישורי השרים כפי שהחליטה מליאת המועצה בישיבה שלא מן המניין מיום 04.06.17.
3. הודעה למחזיקים:
העדכון הארצי בתעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו 2.18% . בקשה לשרי הפנים והאוצר לאישור תוספת סיווגים חדשים למבני תעשייה ועסקים מעל 5,000 מ"ר באזור גלילות. להודעה למחזיקים לחצו כאן
4. לעיון בצו הארנונה לשנת 2018 יש ללחוץ כאן 
5. דברי הסבר לצו הארנונה לשנת 2018 יש ללחוץ כאן