מינהל כספים

%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%98%d7%9c%d7%a4%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%92%d7%91%d7%99%d7%94

 

» לפניות לגזבר העירייה לחצו כאן

קו-רמש

מינהל הכספים בעיריית רמת השרון היא יחידת מטה המטפלת במערכת הכספים של העירייה,  בכפוף לתקציב המאושר ע"י העירייה ומשרד הפנים ועל פי חוקי העזר העירוניים.

תפקידו של מינהל הכספים הוא לדאוג להבטחת ההכנסות בדרך של תיקצוב, שומה וגבייה וכן לשלוט בהוצאות באמצעות הנהלת חשבונות, חשבות ותיקצוב. כמו כן, באמצעות גזברות העירייה, שהיא כמובן חלק ממינהל הכספים, מטפלת בתשלום המשכורות ותשלומים אחרים באמצעות מדור שכר. במקביל, עובדת גזברות העירייה עם יחידת הרכש, האספקה והאפסנאות.

לאורך השנים האחרונות הצטיינה עיריית רמת-השרון בניהול הכספי שלה, הישג המשקף את מדיניות העירייה לאיזון תקציבי יחד עם עלייה ברמת השירותים הניתנים לתושבים.  משרד הפנים, העניק בפעם ה-11  לרמת-השרון את פרס "ניהול כספי וניהול מוניציפאלי".

תחת מינהל הכספים פועלים:
» גזבר העירייה – ראש המינהל.
» הממונה על הכנסות העירייה – האחראי על הכנסות העירייה באמצעות מחלקות הגביה.
» הממונה על האכיפה – האחראי על אכיפת גביית יתרות חוב (שילוט,חנייה,ארנונה,ברירות קנס)
» הממונה על החשבות – העוסקת בבקרת התשלומים ותהליכי התשלום.
» מחלקת הנהלת חשבונות – שתפקידה ביצוע רישומים חשבונאים והפקת הדו"ח הכספי השנתי.
» הממונה על תקציבים וביטוחים – המופקדת על הכנת התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל (תב"ר) של העירייה.
» הממונה על מחלקת שכר – לטיפול במשכורות עובדי העירייה.

תמצית "דוחות כספיים" לשנת /2014 2013/ 2012 / 2011 /2010 / 2009 / 2007

 תקציב עיריית רמת השרון 2017» 
תקציב עיריית רמת השרון 2016»
תקציב עיריית רמת השרון 2015»
תקציב העירייה לשנת 2014 »

צו ארנונה לשנת 2018

לעיון בצו הארנונה יש ללחוץ כאן

לעיון בדברי הסבר לצו הארנונה לשנת 2018 יש ללחוץ כאן