תמיכה לעמותות 2024

עמותות המבקשות לקבל תמיכה בשנת 2024, בכפוף לנוהל מתן תמיכות של רשויות מקומיות אשר פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006

ובהתאם לתבחינים למתן תמיכות בעיריית רמת השרון המפורסמים באתר העירייה, תוכלנה להגיש בקשה לתמיכה עד יום ה', ט״ו בשבט ה׳תשפ״ד 25.01.2024 על גבי חוברת הבקשה לתמיכה לשנת 2024.

לבירורים ניתן לפנות לאפרת דורז בלשכת הגזבר בטלפון 03-5483812.

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הרשום לעיל ו/או לא תעמודנה בדרישות הסף תדחנה ללא דיון.

יודגש: תקציב העירייה לשנת 2024 טרם אושר וכן שחרור התמיכה יהי כפוף לקיומו של תקציב בתקנה התקציבית נשוא התמיכה, ולא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרות לכל אחד מהנתמכים עד לאחר אישור תקציב העירייה לשנת 2024.

בברכה,

ערן שורץ

מנכ"ל עיריית רמת השרון

ויו"ר הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה.

לעמוד בקשה לקבלת תמיכה בעמותות ולכלל המסמכים הנדרשים בנושא – לחצו כאן >

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו