שלבי הכנת התכנית

   
מהי תכנית מתאר מקומית?מידע תכנוני ודו"חותשלבי הכנת התכניתתהליך שיתוף ודיאלוג עם הציבורמילון מונחים

ניתוח מצב קיים
ברור מוקדם, איסוף נתונים וניתוחם. בשלב התכנון הראשוני, מרוכז מידע תכנוני קיים, וידע הקיים בנוגע למגוון היבטים רלוונטיים לתכנית (תחבורה, שטחים פתוחים, תעסוקה, תשתיות, מגורים, חברה, שימור, סביבה ועוד) ומאושרת מדיניות התכנון. בשלב זה, מנותח המצב הקיים ומוגדרים סוגיות והזדמנויות לגביהן צריכה התכנית להתייחס. יועלו לאתר דוחות המרכזים את תוצרי שלב התכנון הראשוני.

גיבוש מטרות, יעדים ופרוגרמה
על סמך המידע שנאסף בשלב הקודם, מוגדרות מטרות התכנית, יעדיה והפרוגרמה לתכנית: זו קובעת את יעדי האוכלוסייה וצרכי היקף השטחים הנדרשים לשימושים השונים. מטרות ויעדי התכנית עשויים להשתנות במהלך הכנת התכנית בהתאם להתקדמות העבודה. בתום שלב זה מוגדרים כיווני פיתוח מרכזיים.

הכנת חלופות תכנוניות והערכתן
בשלב זה מגובשות חלופות תכנוניות. הסוגיות המרכזיות שאותרו בשלבי התכנון הקודמים, ישמשו נקודת מוצא לפיתוח החלופות. החלופות התכנונית מציגות אפשרויות שונות להשגת מטרות התכנית. בהמשך יתבצע תהליך הערכה ותגובש חלופה מועדפת. בסופו של שלב זה תגובש תכנית המתאר.

תכנון סטטוטורי
בשלב זה יוכנו מסמכי התכנית הסטטוטוריים (המסמכים הנדרשים על פי החוק לצורך אישור התכנית) לקראת הצגתם לוועדה המרחבית שומרון ובהמשך לוועדה המחוזית.

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו