תפריט

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים – עיריית רמת השרון

שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

 • חלק א'- תפקידים וכהונות

 • 2. תפקידים ועיסוקים

  פירוט התפקידים ועיסוקים נוכחיים ותפקידים ועיסוקים קודמים לתקופה של 4 שנים אחרוה (לרבות שכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת וכו') נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג שהוא (חברה, שותפות, עמותה וכיוצא בזה). נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות (יש לציין במפורש סוגי תפקידים בהתנדבות).
 • שם המעסיק וכתובתותחומי הפעילות של המעסיקהתפקיד ותחומי האחריותתאריכי העסקה 
 • 3. תפקידים ציבוריים

  פירוט התפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות שלא צוינו בסעיף 2 לעיל. נא להתייחס לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 4 שנים אחורה.
 • הגוףהתפקידתאריכי מילוי התפקיד 
 • 4. חברות בדירקטורים או הגופים מקבילים

  פירוט חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין ציבוריים ובים שאינם ציבוריים. נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 4 שנים אחורה.
 • שם התאגיד/ רשות/ גוף ותחום עיסוקותאריך התחלת הכהונה ותאריך סיומהסוג הכהונהפעילות מיוחדת בדירקטוריון 
  דוגמאות : סוג הכהונה (דירקטור חיצוני או מטעם בעל מניות). פעילות מיוחדת בדירקטוריון (כגון חברות בוועדות או בתפקידים אחרים)
 • 5. קשר לפעילות הרשות המקומית

  האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המקבל שירות, לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד , או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטאטורים שבשליטת הרשות המקומית זבה את/ה מועמד/ת לעבוד או בגופים אחרים שהיא קשורה אליהם(? נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 4 שנים אחורה ולציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. "בעל עניין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור , או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו. )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 , בתאגידים הנסחרים בבורסה 1 .)
 • 6. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 2-5 לגבי קרובים

  יש להתייחס לתפקידים ולכהונות בהווה בלבד. נא לפרט את שם הקרוב סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל (למשל, אם בן/ בת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה ומהי פעולתו המיוחדת בדירקטוריון).
 • "קרוב" – בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
 • 7. זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד

  האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או הכפופים לך בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?
 • תפקידים ועניינים שלך או של קרובך העלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים

  האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלא פורטו לעיל שלך או של קרוביך, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
 • 9. תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקורביך, שעלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים

  האם ידוע לך על תפקידים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכללם חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
 • 10. פירוט קורות חיים ועיסוקים

  נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, כולל תאריכים.
 • גרור קבצים הנה או
 • חלק ב' – נכסים ואחזקות

 • 11. אחזקות במניות

  פירוט אחזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם שלך או של מקורביך. )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968 בתאגידים הנסחרים בבורסה 2 .) "קרוב" – בן/ בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.
 • 2 חוק ניירות ערך , תשכ"ח – 1968

  "בעל עניין בתאגיד" – מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד, או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד, או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק 52% או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה שבו, או רשאי למנות 52% או יותר מהדירקטורים שלו; לעניין פסקה זו:
  ג. יראו מנהל קרן להשקעות משותפת בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;
  ד.הח זיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה "נאמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 69 )א() 5()ו(, או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 805 לפקודת מס הכנסה;
  חברת בת של תאגיד, למעט חברת רישומים.

צור קשר

 • moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו