תפריט

מזון

קבוצה 4- מזון, 4.2 בית אוכל, פריט  4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע)
» לחצו כאן לקישור למפה העירונית. יש לבחור מתוך שכבת תכנון, תת שכבה ייעודי קרקע

מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד
מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות
אזור תעסוקה מערב העיר –  בין כביש 2 לכביש 20 (תעסוקה+ מסחר)
אזור תעסוקה נווה מגן – בין רחוב נצח לרחוב טרומפלדור (כיום – תעשייה, בעתיד – מסחר+ תעסוקה+ מגורים).
אזור תעסוקה מזרח העיר – מורשה בין כביש 4 לכביש 5 (כיום – תעשייה, בעתיד – מסחר+ תעסוקה+ מגורים).
מתחם דרום מזרח – רביע דרום מזרחי של צומת מורשה, המיועד למתקנים הנדסיים ותשתיות.
מרכז מסחרי שכונתי – אזור בו מאושר סחר קמעונאי
פארק נופש וספורט – אזור לפעילות פנאי, נופש וספורט.
אזור המיועד לעיבוד חקלאי-אזור בו יעוד הקרקע הינו "חקלאי"

 בנוסף לאמור בעמודת מדיניות רשות הרישוי, על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
בקשה להקמת עסק במקום שלא על פי הייעוד או התר בנייה, רק בהליך של שימוש חורג.

פריטתיאור העסק טעון הרישוידרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטימדיניות העירייה
4.2 א'בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקוםבעל עסק המבקש להוציא שולחנות וכסאות מחוץ לבית העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לרמת השרון (שימור רחובות), התשמ"א- 1981.
בעל העסק יקבל אישור לכך מאת המחלקה לרישוי עסקים ושלטים (קבלת אישור כאמור כרוכה בתשלום אגרה שנתית) ויפעל על פי תנאיו לרבות:
לפרוס את השולחנות והכיסאות על פי תרשים שהוגש מראש למחלקה לרישוי עסקים ושלטים ואושר על ידה.
להשאיר מקו חזית העסק ועד לקו העמדת שולחנות וכסאות מעבר חופשי לתנועת הולכי רגל ברוחב של 2 מטר לפחות.
לא לחרוג מקו עמודי הבניין.
להציב את השולחנות והכיסאות כך שלא יחרגו מרוחב החזית של העסק .
לשמור על ניקיון המקום בו הציב שולחנות וכיסאות וסביבתו.
לא לקבע שולחנות וכסאות או מכשול אחר כגון מעקה, למדרכה.
לא לאחסן את השולחנות והכיסאות ברחוב, בתום פעילות העסק.

בעל עסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני.
מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011.
הפסולת המפונה מהמפריד תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יועברו לתאגיד המים שרונים וכן יישמרו בעסק למשך 3 שנים.

שמן מאכל משומש ייאגר במיכל ייעודי ומשולט העומד על מאצרה. השמן יפונה לקבלן מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה ואישורי הפינוי יישמרו בעסק למשך שנה לפחות.

בעל עסק, למעט בעל עסק שקבל לכך פטור, יתקין בעסק מערכות לסינון וטיהור אוויר ולמניעת פליטת ריחות מהעסק. בעל העסק יגיש לרשות דוח של בעל מקצוע המוכיח שהמערכות שהותקנו אכן מונעות זיהום אוויר חריג וריח חזק או בלתי סביר .

לא תותר השמעת מוסיקה מחוץ לכותלי בית העסק ולא יוצבו רמקולים מחוץ לכותלי בית העסק, אלא באישור מיוחד של מחלקת רישוי עסקים.
אסור במבנה מגורים


חזרה לעמוד הקודם >>

צור קשר

  • moked106@Ramat-Hasharon.muni.il

הצטרפו לניוזלטר שלנו