מהי תוכנית מתאר מקומית

 
מהי תכנית מתאר מקומית?מידע תכנוני ודו"חותשלבי הכנת התכניתתהליך שיתוף ודיאלוג עם הציבורמילון מונחים

תכנית מתאר מקומית היא תכנית הקובעת את אופן פיתוח הקרקע בשטח יישוב לשנת יעד מוגדרת (בדרך כלל ל-20 השנים הבאות): אלו אזורים ביישוב ייועדו למגורים, לתעסוקה, למסחר, לשימושים ציבוריים או לייעודי קרקע אחרים; אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; מהן ההוראות וההנחיות בהיבטים תחבורתיים, סביבתיים והיבטים רבים נוספים בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של אזורי היישוב השונים. תכנית המתאר אינה קובעת הנחיות למגרשים ספציפיים ואי אפשר להוציא מכוחה היתרי בנייה. תכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות חדשות.

מה ההבדל בין "תכנית אב" לתכנית מתאר?
תכנית אב היא תכנית רעיונית ואסטרטגית המבטאת את תמונת העתיד הרצויה של היישוב ומציעה קווי מדיניות עקרוניים להתפתחותו, אך היא אינה מסמך חוקי מחייב, בשונה מתכנית מתאר, שהיא תכנית מחייבת (בעלת מעמד כשל חוק). תוכניות מפורטות יידרשו לעמוד בתנאים ובייעודים שיוגדרו בתכנית המתאר.

העבודה על תכנית המתאר החלה בשנת 2014. לאחר מספר מפגשים פתוחים לציבור, מפגשי פורום מנהיגות מקומית ופגישות של הצוותים המקצועיים השונים גובשו מספר חלופות. בפברואר 2015 לאחר תהליך שיתוף ציבור הוצגה החלופה הנבחרת לציבור. מאז עובדה התכנית למסמכים סטטוטוריים (חוקיים) המבטאים את עקרונותיה, זאת על פיי הפורמטים המקובלים בתכניות מסוג זה.
עם כניסתו לתפקיד של ראש העירייה מר אבי גרובר, עודכנו מסמכי התכנית בהתאם למדיניותת העירונית אותה ראש העיר מקדם.

ב- 2 לפברואר 2017, הוצגה התכנית העדכנית לציבור . למצגת לחצו כאן

ב- 19 לפברואר 2017 התכנית נדונה בועדה המקומית לתכנון ובנייה.

לאחר ההמלצה להפקדה, התכנית תידון ותאושר בועדה המחוזית, מחוז תל אביב. כחלק מהליך אישור התכנית בועדה המחוזית, התכנית תפורסם להתנגדויות כקבוע בחוק.

לקראת הדיונים בתכנית שיתקיימו במהלך פברואר 2017, מצ"ב טיוטה של מסמכי התכנית, לעיון בלבד:

הוראות רש-1 תכנית מתאר מקומית כוללנית רמת השרון (עודכן ב-16.2.17)
ריכוז השינויים ומענה לתשובות
תשריט ייעודי קרקע מצב מוצע (עדכון יוני 2017)
נספח מתחמי תכנון (עודכן בתאריך 2.2.17)
נספח בנייה לגובה
נספח שלבי פיתוח בניה חדשה
נספח תחבורה ציבורית
נספח דרכים ותנועה
נספח נוף

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו