עירייה > מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

תפקידיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה מוגדרים במפורש בפקודת העיריות, הקובעת בין היתר, כי המבקר יבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון (סעיף 170א לפקודת העיריות).

מבקר העירייה עובד בהתאם לתוכנית עבודה שנתית הנקבעת על פי שיקול דעתו, על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין מסוים, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת (ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה). הביקורת יכולה להיעשות גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה, וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.

דו"ח המבקר מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה, לא יאוחר מ-1 באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה נעשתה הביקורת. לאחריהם, מועבר הדו"ח לאישור מועצת העיר ולפרסומם בציבור. בנוסף לדו"ח השנתי, רשאי המבקר להגיש לראש העיר ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו, או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן (סעיף 170ג לפקודת העיריות).

מכוח זכות הציבור לדעת, מתפרסמים דו"חות הביקורת של מבקר העירייה לציבור הרחב. כחלק ממחויבותנו לעיקרון שקיפות המידע, אנו מזמינים אתכם, התושבים, לעיין בדו"חות המבקר באמצעות האתר.

דו"חות מבקר העירייה

הממונה על תלונות ציבור דוח שנתי לשנת 2017
הממונה על תלונות ציבור דוח שנתי לשנת 2016
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2017
התייחסות ראש העיר לדו"ח המבקר לשנת 2015
דו"ח הוועדה לענייני ביקורת לשנת 2015- סיכום והמלצות
התייחסות ראש העיר לדו"ח המבקר לשנת 2014
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2013
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2012
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2016
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015
דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014
דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת 2015

ניסים בן יקר, מבקר העירייה


הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

ליצירת קשר


nisim_by@ramat-hasharon.muni.il

טלפון: 03-7602153
פקס: 03-7602153

כתובת: רח' אוסישקיו 71, רמת השרון
לפגישה עם המבקר יש לתאם מראש.