ויתור סודיות – טופס בקשה למסירת מידע פסיכולוגי

ויתור סודיות

  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • אנו הח"מ, הורי התלמיד/ה( או, אפוטרופוסים בהעדר הורים)

  • נותנים בזה רשות לשפ"ח רמת השרון למסור את המידע הנחוץ לקביעת דרכי הטיפול בבננו / בבתנו הנ"ל

  • לשם כך, הרינו משחררים את השפ"ח מחובת השמירה על סודיות המחויבת עפ"י החוק

  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • MM סלאש DD סלאש YYYY

צור קשר

הצטרפו לניוזלטר שלנו