ארנונה כללית

מהי ארנונה כללית?
הארנונה הכללית הינה מס המוטל על המחזיקים במבנים המיועדים למגורים או עסקים וכן על קרקע שנעשה בה שימוש חקלאי או עסקי.

מה מטרת הארנונה הכללית?
כספי הארנונה הכללית משמשים למימון השירותים המגוונים שהעירייה מספקת לתושבים.

מהו החוק על פיו גובים ארנונה?
העיריות גובות כיום את הארנונה מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 1992.
חוק זה הסמיך את שר הפנים ושר האוצר לקבוע תעריפי מקסימום ושיעורי התייקרויות. עיריית רמת השרון קבעה את תעריפי הארנונה לשנת 2003 בכפוף לחוק הנ"ל והתקנות שפורסמו עבור שנת 2003

ארנונה לעסקים המתנהלים בדירות
מי שמנהל עסק בתוך דירת מגורים, מתבקש לדווח על כך למחלקת הגביה. אם חלק מהנכס משמש למגורים וחלק משמש לעסק, יחויב בארנונה כל חלק לפי התעריף המתאים.

חילופי מחזיקים בנכס
החוק מטיל חובת תשלום ארנונה על ה"מחזיק" (הדייר) בנכס, אשר משתמש בנכס בפועל, מיום היותו מחזיק ועד ליום חדילתו מלהיות מחזיק בנכס.
אולם לפי החוק, כל עוד לא נמסרה לעיירה הודעה חדילת ההחזקה, אחראי המחזיק הקודם לתשלום הארנונה שלא שולמה ע"י "המחזיק" החדש שבא אחריו.
מחזיק שאינו בעל הנכס יוכר ע"י העירייה רק אם ימציא לעירייה חוזה שכירות של שנה לפחות.

פטור מארנונה לנכס ריק
נכס שטרם אוכלס, או נכס שנעשה בו שימוש בעבר, רשאית העירייה ע"פ תקנות ההנחה להעניק הנחה של 100% עוד 6 חודשים בכפוף לבדיקה בנכס ובתנאי שהנכס ריק מכל חפץ ואדם ולא נעשה בו כל שימוש. הפטור יינתן רק מהמועד בו תימסר לעירייה הודעה בכתב מטעם בעל הנכס ויינתן רק פעם אחת בלבד כל עוד לא שונתה הבעלות על הנכס.

הנחה מארנונה-פינוי בינוי
בהתאם להחלטת מליאת מועצת העיר מאוגוסט 2017, לאמץ את תקנה 3ה לתקנות הסדרים במשק המדינה ובכך לאפשר הנחה על מחזיק בדירת מגורים במתחם פינוי בינוי, תינתן לבעלים שהוא מחזיק הנחה בשל דירה אחת על השטח השווה להפרש שבין השטח הדירה החדשה לשטח הדירה הישנה שנהרסה, בתקופת ארבע השנים מיום טופס 4, ועל פי המדרגות המופיעות בתקנה.

ההנחה תינתן החל מינואר 2018, אין צורך לפנות לעירייה הואיל ופרטי הבעלים שהם מחזיקים בדירה חדשה כאמור לעיל מצויים במחלקת הגביה של העירייה.

בקשה למתן הנחה למוסד מתנדב:
מוסד המעוניין שידונו בבקשתו יגיש בקשה עד לתאריך 1/4 (באותה שנת מס)
יש למלא את הטופס בחוזר המנכ"ל במלואו ולהעביר למחלקת הגבייה.

צו ארנונה
לכל רשות מקומית ישנו צו הטלת ארנונה, המובא לאישור מועצת העיר מדי שנה ושנה. צו הטלה זה קובע את הסיווגים והתעריפים לפיהם יחויבו הנכסים בתחום העיר.

צווי הארנונה לשנים 2019-2010
:

צו ארנונה 2020
צו ארנונה לשנת 2018
אישור חריג להטלת ארנונה מיום 13.12.2017
תקנה 3ה לתקנות הסדרים במשק המדינה(הנחה מארנונה)-פינוי בינוי
צו ארנונה לשנת 2017
צו ארנונה לשנת 2016
צו ארנונה לשנת 2015
צו ארנונה לשנת 2014
צו ארנונה לשנת 2013
צו ארנונה לשנת 2012
צו ארנונה לשנת 2011
צו ארנונה לשנת 2010


הצטרפות לקבלת חשבון הארנונה בדואר אלקטרוני


הדרכים בהן ניתן לשלם את הארנונה

» מערכת תשלומים

הוראת קבע
» טופס ארנונה להוראת קבע 
» טופס ארנונה בכרטיסי אשראי

 »הסברים לשרטוטי מדידת נכסים

מחלקת גביה וארנונה

ימים ושעות קבלה:
א'-ה'- 13:00-08:00
ג'- 18:00-16:00

מוקד המחלקה
א'-ה' בין השעות 20:30-08:30
ו' וערבי חג  12:00-08:30

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו