כל האירועים

טופס בקשה להישפט

בקשה להישפט ניתן להגיש בקשה 90 יום מיום קבלת הדוח, או מהמועד שנקבע בתשובת דחיית הבקשה לביטול.

לא ניתן להגיש בקשה לביטול דו"ח ובקשה להישפט יחדיו!

לא תוכל להגיש בקשה להישפט מעבר לתאריך הנקוב במכתב. יש למלא את הטופס, לחתום ולצרף צילום תעודת זהות .

[gravityform id="34" title="true" description="true"]...

טופס בקשה לביטול דוח

ניתן להגיש בקשה לביטול דוח תוך 30 יום מיום קבלתו. טופס הבקשה מועבר למחלקה המשפטית בעיריית רמת-השרון. רשאי להגיש בקשה לביטול דוח: עבור דוח חניה אך ורק מי שהחנה/העמיד את הרכב בזמן מתן הדוח. במידה וביצעת עבירה והרכב אינו בבעלותך • יש לצרף את כתב ההצהרה של הנהג שביצע את העבירה. • יש לצרף צילום תעודת זהות, ללא צילום תעודת הזהות לא יתקבל התצהיר. עבור דוח פיקוח אך ורק מי ששמו מופיע ע"ג הדוח.

לידיעתך!

אם קיבלת דרישה לתשלום חוב, הדוח הועבר לטיפול משרד עו"ד ומשרדינו אינו מטפל בנדון.

  [gravityform id="35" title="true" description="true"]...