עירייה > מנהל הנדסי > מידע תכנוני

מידע תכנוני

מחלקת תכנון מרכזת את כל המידע התכנוני במרחב התכנון של הועדה המקומית.
השירותים הניתנים לאזרח:
1. מידע תכנוני כולל עיון בתכניות בשלבי תכנון, הפקדה ומתן תוקף.
2. מידע בדבר ייעודי קרקע ,זכויות בניה ושימושים.
3. מפות מדידה – בדיקת מפות מצביות ותוכניות לצורכי רישום.
4. הכנת תיק מידע לצורך פתיחת בקשה להיתר –
פתיחת תיק מידע הינה תנאי להגשת בקשה להיתר בניה. מגיש הבקשה
מחויב להגיש בקשה לקבלת דף מידע, המרכז את המידע התכנוני המלא על
המגרש/חלקה, אשר מהווה את הבסיס לדיוני ועדות התכנון.

על מבקש הבקשה להגיש:
• מפת מדידה חתומה ע"י מודד מוסמך, עדכנית לחצי שנה.
• תקליטור של המדידה.
• תשלום אגרת מידע.
מידע חתום על בסיס המדידה יינתן על פי החוק, תוך כחודש מיום אישור המדידה ע"י מודד העירייה.

תיק מידע

מתן המידע הינו שלב מקדים ומהותי לעריכת בקשה להיתר הן למגיש הבקשה להיתר והן לבודקיה. המידע הנמסר על ידי רשות הרישוי ומוסרי מידע אחרים, מחייב. מידע מקיף ומלא מאפשר לעורך הבקשה להכיר מבעוד מועד את התנאים הנדרשים, מצמצם את הצורך בתיקון הבקשה ומאפשר את אישורה, תוך עמידה בלוחות זמנים וזאת תוך שיפור איכות הבקשה המוגשת.

לידיעת מבקשי בקשות למידע והיתר, החל מיום 3.4.16 או פרסום תקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) התשע"ו – 2016, לפי המוקדם, יש לפעול בהתאם להוראות תיקון מס' 101 בכל הנוגע להליכי הרישוי החדשים וחלה חובת הגשת כל הליכי הרישוי באמצעות המערכת המקוונת של רישוי זמין.

תכולת תיק המידע:
תיק המידע יכלול את רשימת המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להיתר, כולל נספחים לבקרת תכן (בהעדר מכון בקרה בשלב זה) ודרישה למסמכים ואישורים לשלבי הביצוע. כמו כן כולל תיק המידע, נתוני מידע תכנוני, תשתיות מקומיות וחיצוניות, סביבה, והנחיות מרחביות.

רשות רישוי מקומית לא תתנה תנאים למתן היתר אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
• התנאי פורט במידע להיתר.
• התנאי נדרש במפורש לפי חוק התכנון והבניה ותקנותיו, לפי חיקוק אחר או לפי תכנית.
• התנאי נדרש במקרים חריגים, למניעת סיכון ממשי לציבור או לבריאותו, או למניעת מפגע סביבתי חמור, ובלבד שלא ניתן היה לדעת על הסיכון או המפגע האמור בעת מסירת המידע להיתר.

מה עושים עם בקשה להיתר המבוססת על מידע בתוקף שהופק ונמסר לפני ה-3/4/2016 ?
בדיקת המסמכים שהוגשו על פי הדרישות המפורטות בדוגמת תיק המידע המצ"ב 

קישורים למידע תכנוני

איתור גוש/חלקה

 תוכניות בנין עיר

מאגר תוכניות סרוקות

 

הצטרפו לניוזלטר שלנו


אני מאשר קבלת דיוור אלקטרוני

מידע תכנוני

ליצירת קשר


dorit_h@ramat-hasharon.muni.il

טלפון: 03-5483638
פקס:  03-5401784

רחוב ביאליק 41, רמת השרון

קבלת קהל:
ימים א', ד', ה' 12:30-08:30
יום ג' 18:00-16:00
מענה טלפוני בלבד בימים ב'-ג' 11:30-08:30