חוזר המפקח הארצי על הבחירות – סדרי ארגון ראשונים (רשומ"ק/1/2013)

‏י"ז תמוז, תשע"ג
‏25 יוני 2013

לכבוד

מנהלי הבחירות לרשויות המקומיות

שלום רב,

הנדון: חוזר המפקח הארצי על הבחירות – סדרי ארגון ראשונים (רשומ"ק/1/2013)

הבחירות לרשויות המקומיות צפויות להיערך בי"ח בחשוון התשע"ד, 22 באוקטובר 2013.

עם מינויו של מנהל הבחירות בידי מנכ"ל משרד הפנים ניתנות בידיו הסמכויות על פי החוק – וגם האחריות – לניהולן התקין של הבחירות.

לאורך מערכת הבחירות יפיץ המפקח הארצי על הבחירות חוזרים למנהלי הבחירות. ארגון וניהול תקין של הבחירות מותנה בביצוע מדויק של הוראות החוק. חוזר זה והבאים אחריו מיועדים להקל עליכם את המלאכה ולהנחות אתכם במילוי תפקידכם. על מנהל הבחירות לקרוא בעיון את כל הוראות החוזר, לצד הוראות החוק והתקנות, ולפעול על פי הוראות אלה.

מצ"ב חוזר מס' 1 העוסק בסדרי ארגון ראשונים.

אני מאחל לכם הצלחה רבה בתפקידכם.

                                                       בכבוד רב,

                                                                                                יוסף ברון
המפקח הארצי על הבחירות

העתקים:

מר יגאל צרפתי, מנכ"ל משרד הפנים

ד"ר שוקי אמרני, המשנה למנכ"ל

מר מרדכי כהן, מנהל המינהל לשלטון מקומי

הממונים על המחוזות

לשכת המפקח הארצי על הבחירות

חוזר המפקח הארצי על הבחירות – סדרי ארגון ראשונים (רשומ"ק/1/2013)

 

א.     מינוי מנהלי בחירות

מנכ"ל משרד הפנים מינה את מנהלי הבחירות לרשויות המקומיות לקראת הבחירות שייערכו בי"ח בחשוון התשע"ד, 22 באוקטובר 2013.  מנהל הבחירות יתחיל לפעול עם קבלת המינוי ויפעיל את סמכויותיו על פי הדין. מנהל הבחירות ימשיך בתפקידו עד תום הליכי הבחירות ברשות, לרבות בחירות חוזרות ולרבות הליכים משפטיים בעקבות הבחירות במידת הצורך.

נזכיר כי על מנהל הבחירות לבצע את הפעולות הנדרשות על פי הדין בלוח הזמנים הקבוע, אף כשהוא נמצא בחופשה מעבודתו.

המפקח הארצי על הבחירות פנה לראשי הרשויות המקומיות והודיע להם על מינוי מנהלי הבחירות.

ב.      חוזרי המפקח הארצי על הבחירות

לאורך מערכת הבחירות יפיץ המפקח הארצי על הבחירות חוזרים למנהלי הבחירות. ארגון וניהול תקין של הבחירות מותנה בביצוע מדויק של הוראות החוק. חוזר זה והבאים אחריו מיועדים להקל עליכם את המלאכה ולהנחות אתכם במילוי תפקידכם. על מנהל הבחירות לקרוא בעיון את כל הוראות החוזר, לצד הוראות החוק והתקנות, ולפעול על פי הוראות אלה.

מוצע להיעזר גם בחומרי ההדרכה שחולקו לכם, אך זכרו כי האמור בחוזרים גובר על האמור בחומרי ההדרכה.

החוזרים יפורסמו גם באתר האינטרנט של משרד הפנים.

ג.       משימות ראשונות – יצירת קשר עם הרשות המקומית

על מנהל הבחירות ליצור קשר עם ראש הרשות המקומית ולהיפגש עמו. בפגישה זו, המהווה פגישת היכרות והנעת תהליך הבחירות,  יש לברר את כל הפרטים הקשורים בעבודת מנהל בחירות, כגון הקצאת כוח עזר משרדי, קשר עם מנהל אתר האינטרנט של הרשות, ציוד משרדי, קשר עם בית דפוס, חדר מיוחד במשרדי הרשות, קשר טלפוני, תקציב לדואר דחוף, מקום סגור לשמירת חומר רגיש וכו'. כמו כן יש לבדוק אם נמצאות ברשות המקומית תיבות קלפי תקינות במידה מספקת ופרגודים, ולוודא שהרשות נערכת לרכישת ציוד כנדרש.

בפגישה זו יש לקבוע את סדרי העבודה של הרשות המקומית עם מנהל הבחירות במהלך הבחירות. על הרשות המקומית למנות איש קשר מטעמה (שאינו ראש הרשות המקומית או נבחר ציבור אחר) שיעמוד בקשר עם מנהל הבחירות.

יש לייחד זמן בפגישה זו לדון על נושא טוהר הבחירות, לרבות איסור על שימוש במשאבי הרשות המקומית לתעמולת בחירות, שמירה על חוקי התעמולה, חובת הניטראליות של עובדי הרשות ונציגיה והוראות נוספות החלות על הרשות המקומית בתקופת הבחירות. ההנחיות לרשויות המקומיות לקראת הבחירות פורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/2013.

נזכיר כי סעיף 10 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 קובע כי "ההוצאות הכרוכות בעריכת הבחירות ישולמו מתוך קופת הרשות המקומית". הרשויות המקומיות הונחו לשריין תקציב מתאים לעריכת הבחירות. במידה ומתעורר קושי בנושאים אלה – על מנהל הבחירות להודיע על כך ליחידת המפקח הארצי על הבחירות ולצוות הבחירות המחוזי.

בנוסף, על מנהל בחירות שנתקל בקושי כלשהו בעבודתו מול הרשות המקומית לפנות בעניין לצוות הבחירות המחוזי.

ד.      לוח הזמנים

מצ"ב  לוח הזמנים לבחירות. על מנהל הבחירות להקפיד לבצע את כל הפעולות הנדרשות על פי המועד הקבוע בדין כפי שנכתב בלוח הזמנים.

ה.     מילואים

מנהל בחירות שקיבל צו קריאה לשירות מילואים פעיל יעביר ללא דיחוי צילום של צו הקריאה, וכן את פרטיו האישיים (שם, דרגה, מספר אישי, מספר תעודת זהות, דואר צבאי) ללשכת המפקח הארצי על הבחירות, לידי גב' שלומית גולדשטיין, מרכזת בחירות ארצית.

ו.       יצירת קשר

כל חומר שמבקש מנהל הבחירות להעביר ללשכת המפקח הארצי על הבחירות בכתב יועבר באחת מהדרכים הבאות:

  1. בדואר אלקטרוני – bechirot@piba.gov.il
  2. בפקס, על פי המחוזות:
  • מחוז דרום – 02-6309842
  • מחוז חיפה – 02-6309839
  • מחוז ירושלים ויו"ש – 02-6309837
  • מחוז מרכז – 02-6309840
  • מחוז צפון – 02-6309838
  • מחוז תל-אביב – 02-6309841
  1. בדואר – המפקח הארצי על הבחירות

רח' התע"ש 23

כפר סבא 4442525

בכל מחוז מונה מטה בחירות מחוזי שייתן מענה למנהלי הבחירות באותו מחוז, וכן ירכז את מסירת וקבלת החומרים. בכל שאלה המתעוררת בביצוע תפקיד מנהל הבחירות, מוצע לפנות לצוות הבחירות המחוזי שיסייע בעניין.  להלן פרטי מטות הבחירות המחוזיים:

מחוז

מרכזי בחירות מחוזיים

מרכזים לוגיסטיים

מרכזי הדרכה

פקידי בחירות מחוזיים

פרטי התקשרות

דרום

מרגלית אשכנזי

אורית שפירא-מימון

עטרה מרכוס

לאה אלקיים

08-6263800

חיפה

פאיז חנא

פרח אילון

סימון בן סימון

רונית חבר

04-8633418

ירושלים

עידו לבנה

משה עובדיה

אביבה רונן

יהודית ירושלמי

02-6290247

מרכז

מלי חג'בי

סיגל טייב

יהודה בללו

מלכה בורגנה

08-9788402

צפון

עפיף עמאר

עליזה שעיבי

מרב ממן

ציפי אלימלך

04-6508522

תל אביב

נשאת כיוף

שפרה שיינברג

הרצל צידקי

03-7632560

ז.       החוזרים הבאים

המשימה הראשונה שעל מנהל הבחירות לבצע היא בדיקת מקומות הקלפי בתחום הרשות המקומית. הוראות מפורטות בדבר בדיקה זו יועברו בחוזר הבא שמספרו רשומ"ק/2/2013.

 מדינת ישראל 

משרד הפנים 

משרד המפקח על הבחירות

 

לוח זמנים – בחירות למועצות מקומיות ולעיריות, התשע"ד-2013

יום הבחירות: י"ח בחשוון התשע"ד, 22 באוקטובר 2013

הסעיף בחוק

הפעולה

מס' הימים לפני מועד הבחירות

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

16(א)

שליפה ראשונה של מידע פנקס

150

י"ז סיון תשע"ג

26-מאי-13

16(ב)(1)

מסירה ראשונה של מידע פנקס

140

ד

כ"ז סיון תשע"ג

05-יונ-13

4(ג)**

הגשת התפטרות של אלופים ורבי פקדים

100

א

ז' אב תשע"ג

14-יול-13

2(ב)(1)***

התפטרות עובד מועצה מועמד לראש רשות

90

ד

י"ז אב תשע"ג

24-יול-13

17(ה)(2)

מועד אחרון לבקשת חבר מועצה כנגד הזולת (40 יום לפני מועד אחרון להגשת רשימות)

75

ה

ב' אלול תשע"ג

08-אוג-13

17(ה)(1)

מועד אחרון לבקשה לתיקון פרטים אדם על עצמו ( 35 יום לפני מועד אחרון להגשת רשימות)

70

ג

ז' אלול תשע"ג

13-אוג-13

25(א)

קביעת סיעות המועצה

66

א*

י"ב אלול תשע"ג

18-אוג-13

24(ב)

הגשת רשימת נציגי הסיעות בועדת הבחירות

65

א

י"ב אלול תשע"ג

18-אוג-13

25(א2)

הודעה על הזדהות (באין ישיבת מועצה)

64

ב

י"ג אלול תשע"ג

19-אוג-13

11(ג) ****

פרסום הודעה על המקום והמועד להגשת רשימות המועמדים

64

ב

י"ג אלול תשע"ג

19-אוג-13

9 ****

חלוקת טפסי רשימות מועמדים בלשכות

60

ה*

ט"ז אלול תשע"ג

22-אוג-13

24(א)

בחירת ועדת בחירות על ידי המועצה

60

ו

י"ז אלול תשע"ג

23-אוג-13

38א(ד)(4)

פרסום שעורי הערבון ברשומות ע"י השר

60

ו

י"ז אלול תשע"ג

23-אוג-13

26

מינוי ועדת בחירות ע"י שר הפנים ברשות בה לא מכהנת מועצה

60

ו

י"ז אלול תשע"ג

23-אוג-13

2(ב)(2)

***

חל"ת עובד מועצה מועמד למועצה

60

ו

י"ז אלול תשע"ג

23-אוג-13

24(ג)

הודעת ראש המועצה לשר על בחירת ועדת הבחירות

58

א

י"ט אלול תשע"ג

25-אוג-13

19(א)

הכרעת השר בבקשות לפי סעיף 17  (25 יום לפני מועד אחרון להגשת רשימות)

60

ו

י"ז אלול תשע"ג

23-אוג-13

20(ב)(1)

מועד אחרון לעתירה לבימ"ש בעניין הכרעות על פנקס בוחרים (17 יום לפני הגשת רשימות)

52

א*

כ"ו אלול תשע"ג

01-ספט-13

24(ד)

מינוי ועדת בחירות ע"י השר במקרה ולא מונתה ע"י המועצה

50

ב

כ"ז אלול תשע"ג

02-ספט-13

36 (ב)(3)

הודעה על מפלגה ליו"ר הכנסת  (15 יום לפני מועד אחרון להגשת רשימות)

50

ב

כ"ז אלול תשע"ג

02-ספט-13

36(ב)(3)

הודעת יו"ר הכנסת לשר על מפלגה (10 לפני מועד אחרון  להגשת רשימות)

45

א

ד' תשרי תשע"ד

08-ספט-13

22(ב)(1)

פס"ד בעתירה לפי סע' 20(ב)(1)

41

ד

ז' תשרי תשע"ד

11-ספט-13

23ג(1)

השלמת פרטים לפי פס"ד והחלטת השר בנושאי פנקס בוחרים

40

ה'

ח' תשרי תשע"ד

12-ספט-13

1

יום שליפת פנקס הבוחרים הסופי

40

ה'

ח' תשרי תשע"ד

12-ספט-13

11(ב)

כניסה  לתוקף של הפנקס

37

א

י"א תשרי תשע"ד

15-ספט-13

35(ח)

ו -5 **

הגשת רשימות המועמדים לחברות במועצה והצעות  למועמדות לראש הרשות

הערה – הוקדם בשל חג הסוכות

35

ו36

ב

ג

י"ב תשרי תשע"ד

י"ג תשרי תשע"ד

16-ספט-13

17-ספט-13

7א(2)(א)

מועד אחרון לבקשה ליו"ר ועדה מרכזית לקביעה שאין קלון

32

ו

ט"ז תשרי תשע"ד

20-ספט-13

16(ב)(2)

מסירה שניה של מידע פנקס

30

א

י"ח תשרי תשע"ד

22-ספט-13

39ה(ב)

בקשה של מועמד לתיקון הרישום בפנקס ליו"ר ועדה מרכזית

29

ב

י"ט תשרי תשע"ד

23-ספט-13

 

הסעיף בחוק

הפעולה

מס' הימים לפני מועד הבחירות

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

31א(ט)

פרסום הודעה בכלי תקשורת מקומיים בדבר מוגבלי ניידות

28

ג

כ' תשרי תשע"ד

24-ספט-13

40

הודעה על ליקויים ברשימות

26

ו*

כ"ג תשרי תשע"ד

27-ספט-13

18(ב)

מועד אחרון לערר אדם על עצמו על אי הכללתו בפנקס (לא בגלל מען)

26

ו*

כ"ג תשרי תשע"ד

27-ספט-13

39ב(ב)

עתירה לקביעת רשימה מנועה

25

ו

כ"ג תשרי תשע"ד

27-ספט-13

40

תיקון הליקויים ברשימות ומועמדים

23

א

כ"ה תשרי תשע"ד

29-ספט-13

23ד

משלוח הודעות לבוחר (לא יאוחר מ-היום ה- 21 שלפני יום הבחירות)

21

ג

כ"ז תשרי תשע"ד

01-אוק-13

31א(ט)

פרסום הודעה בכלי תקשורת מקומיים בדבר מוגבלי ניידות

21

ג

כ"ז תשרי תשע"ד

01-אוק-13

41

הודעת מנהל הבחירות על אישור הרשימות

20

ד

כ"ח תשרי תשע"ד

02-אוק-13

42(א)

הודעות מנהל הבחירות על סירוב לאשר רשימה / כינוי / אות

20

ד

כ"ח תשרי תשע"ד

02-אוק-13

39ב(ד)

החלטה בעתירה בדבר רשימה מנועה

19

ה

כ"ט תשרי תשע"ד

03-אוק-13

19(ב)

הכרעת השר בבקשות לפי סעיף 18

19

ה

כ"ט תשרי תשע"ד

03-אוק-13

42(א)(ב)

ערעור על אישור או סירוב לאשר רשימה

17

א*

ב' חשון תשע"ד

06-אוק-13

20(ב)(2)

מועד אחרון לעתירה לבימ"ש נגד החלטת השר לפי סע' 19(ב)

17

א*

ב' חשון תשע"ד

06-אוק-13

39ב(ה)

(2)

ערעור לבימ"ש עליון על החלטה בעתירה לגבי רשימה מנועה

16

א

ב' חשון תשע"ד

06-אוק-13

31א(ט)

פרסום הודעה בכלי תקשורת מקומיים בדבר מוגבלי ניידות

14

ג

ד' חשון תשע"ד

08-אוק-13

51(ג)

הודעה על צורת פתקי ההצבעה

14

ג

ד' חשון תשע"ד

08-אוק-13

32(ג)

מינוי ועדות הקלפי

14

ג

ד' חשון תשע"ד

08-אוק-13

42(ג)

מסירת פסקי הדין למנהל הבחירות (בעניין רשימות ומועמדים)

12

ה

ו' חשון תשע"ד

10-אוק-13

7א(2)(ב)

מסירת החלטת יו"ר ועדה הבחירות המרכזית בדבר קלון

12

ה

ו' חשון תשע"ד

10-אוק-13

22(ב)(2)

פס"ד בעתירה לפי סע' 20(ב)(2)

12

ה

ו' חשון תשע"ד

10-אוק-13

23ג(2)

השלמת פרטים בפנקס הבוחרים לפי פס"ד סע' 22(ב)(2)

11

ו

ז' חשון תשע"ד

11-אוק-13

45(ב)

הודעה למנהל הבחירות על התקשרות בין רשימות

10

א*

ט חשון תשע"ד

13-אוק-13

45(ג)

הודעה למנהל הבחירות על ביטול התקשרות

8

ב

י' חשון תשע"ד

14-אוק-13

39ב(ה)

(3)

פס"ד בבימ"ש העליון לגבי רשימה מנועה

8

ב

י' חשון תשע"ד

14-אוק-13

31א(ט)

פרסום הודעה בכלי תקשורת מקומיים בדבר מוגבלי ניידות

7

ג

י"א חשון תשע"ד

15-אוק-13

48

פרסום הודעת הבחירות

6

ד

י"ב חשון תשע"ד

16-אוק-13

51(ד)

אספקת פתקי הצבעה למנהל הבחירות

3

א

ט"ז חשון תשע"ג

20-אוק-13

53

אספקת הציוד לוועדת הקלפי

1

ב

י"ז חשון תשע"ד

21-אוק-13

43(ב)

פרסום הודעה על התפטרות או פטירת מועמד

1

ב

י"ז חשון תשע"ד

21-אוק-13

 

יום הבחירות

0

ג

י"ח חשון תשע"ד

22-אוק-13

9(ב)**

הסיבוב השני לבחירת ראש הרשות

14

ג

ב' כסלו תשע"ד

05-נוב-13

* חל בשבת או חג ונדחה ליום חול שאחריו

**חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)

***חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר)

**** תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות)

לו"ז זה הוא כלי עזר בלבד; בכל מקרה של סתירה בין לו"ז זה ובין הוראות החוק והתקנות – הוראות החוק והתקנות גוברות