טפסים – מינהל הנדסי

גביה  /  כח אדם  /  מנהל הנדסי  /    מים וביוב / תמיכה לעמותותרישום למערכת החינוך לשנה"ל תשע"חארועים גנים ציבורים

שם הטופס

קישור להורדה

תצהיר נציגות היתר משותף לגבי בקשה להיתר בניה בנכס – טופס מקוון

לחצו כאן

תצהיר של בעלים/חוכר דירה בבית משותף – טופס מקוון

לחצו כאן

תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור – טופס מקוון

לחצו כאן

הודעה על מינוי קבלן רשום האחראי לביצוע הבניין – טופס מקוון

לחצו כאן

הודעה על מינוי "אחראי לביצוע שלד" – טופס מקוון

לחצו כאן

הודעה על התחלת עבודה וגמר גדר ביטחון – טופס מקוון

לחצו כאן

דווח על עריכת ביקורת באתר בנייה – שלב ב' – יציקת תקרה ראשונה – טופס מקוון

לחצו כאן

אישור מודד מוסמך לפני מתן טופס 4 – טופס מקוון

לחצו כאן

דיוון על עריכת ביקורת באתר בניה שלב ג' – גמר שלד – טופס מקוון

לחצו כאן

תצהיר סיום בניה של עורך הבקשה הראשי – טופס מקוון

לחצו כאן

הודעה על מינוי אחראי לביקורת – טופס מקוון

לחצו כאן

               תצהיר של מתכנן השלד      לחצו כאן