ישיבות מועצת העיר 2016

2017  2013 2014 2015  2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003

ישיבות מועצה מן המניין

ישיבות מועצה לא מן המניין

 פרוטוקול מס' 23 מתאריך 13.3.12016  פרוטוקול שלא מן המניין מס' 20 מתאריך 25.2.2016
 פרוטוקול מס' 24 מתאריך 3.4.2016   פרוטוקול שלא מן המניין מס' 21 מתאריך 10.4.2016
 פרוטוקול מס' 25 מתאריך 1.5.2016  פרוטוקול שלא מן המניין מס' 22 מתאריך 15.5.2016
  פרוטוקול  מן המניין מס' 26 מתאריך 5.6.2016   פרוטוקול שלא מן המניין מס' 23 מתאריך 26.6.2016
 פרוטוקול  מן המניין מס' 27 מתאריך 3.7.2016  פרוטוקול שלא מן המניין מס' 24 מתאריך 26.6.2016
 פרוטוקול  מן המניין מס' 28 מתאריך 7.8.2016  פרוטוקול שלא מן המניין מס' 25 מתאריך 8.9.2016
  פרוטוקול  מן המניין מס' 29 מתאריך 4.9.2016  פרוטוקול שלא מן המניין מס' 26 מתאריך 9.10.2016
  פרוטוקול  מן המניין מס' 30 מתאריך 9.10.2016  פרוטוקול שלא מן המניין מס' 27 מתאריך 9.10.2016
 פרוטוקול  מן המניין מס' 31 מתאריך 6.11.2016 פרוטוקול שלא מן המניין מס' 28 מתאריך 27.11.2016
    פרוטוקול  מן המניין מס' 32 מתאריך 4.12.2016  פרוטוקול שלא מן המניין מס' 29 מתאריך 4.12.2016