בואו להשתתף:  מצלמים את העיר עבור האתר העירוני החדש!

העירייה מזמינה את הציבור לשלוח צילומים באיכות גבוהה לשיבוץ באתר העירוני החדש שבנייתו מסתיימת בימים אלה. הצילומים יכולים להיות בכל תחומי החיים העירוניים, כגון פינות חמד, גנים ציבוריים, מוסדות חינוך, רחובות העיר ואירועי תרבות.
עם זאת, אנו מדגישים:
1. הצילומים יועברו לעירייה ללא תמורה כלשהי.
2. בצילומים שבהם מופיעים אנשים שניתן לזהותם, יש לבקש את רשותם, בכתב, לפירסום התמונות ובמידה שבתמונות מופיעים ילדים שניתן לזהותם, חלה חובה לשלוח הסכמה בכתב החתומה ע"י הורי הילדים.
3. משלוח התמונות חייב להיות מלווה במכתב ויתור על זכויות יוצרים. עם זאת, לצד התמונות, יינתן קרדיט (פירסום) שם הצלמ/ת.
4. התמונות שיתפרסמו באתר יהיו עפ"י בחירתה הבלעדית של העירייה ובהתאם לשיקוליה הבלעדיים.
5. כתובת המייל למשלוח התצלומים:
picture@ramat-hasharon.muni.il

להורדת טופס הוויתור על זכויות היוצרים לחצו כאן

להלן נוסח מכתב הוויתור על זכויות היוצרים:
לכבוד עיריית רמת השרון                             תאריך…………….
כתב ויתור על זכויות יוצרים
אני החתומ/ה מטה, ………………………., (כתובת) ………………. ת.ז…………………….
מצהיר בזאת, כי התצלומ/ים המצורפים צולמו על ידי ואינם נושאים זכויות יוצרים כלשהן.
בהעברתם אל עיריית רמת-השרון אני מביע הסכמה לפרסמם באתר האינטרנט העירוני של העירייה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, או מי מטעמה המטפל באתר העירוני ומוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה לתמורה כספית ו/או אחרת ועל זכויות יוצרים ביחס לתמונות אלה.

Written by

Comments are closed.