ארנונה כללית

מהי ארנונה כללית?
הארנונה הכללית הינה מס המוטל על המחזיקים במבנים המיועדים למגורים או עסקים וכן על קרקע שנעשה בה שימוש חקלאי או עסקי.

מה מטרת הארנונה הכללית?
כספי הארנונה הכללית משמשים למימון השירותים המגוונים שהעירייה מספקת לתושבים.

מהו החוק על פיו גובים ארנונה?
העיריות גובות כיום את הארנונה מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 1992.
חוק זה הסמיך את שר הפנים ושר האוצר לקבוע תעריפי מקסימום ושיעורי התייקרויות. עיריית רמת השרון קבעה את תעריפי הארנונה לשנת 2003 בכפוף לחוק הנ"ל והתקנות שפורסמו עבור שנת 2003

ארנונה לעסקים המתנהלים בדירות
מי שמנהל עסק בתוך דירת מגורים, מתבקש לדווח על כך למחלקת הגביה. אם חלק מהנכס משמש למגורים וחלק משמש לעסק, יחויב בארנונה כל חלק לפי התעריף המתאים.

חילופי מחזיקים בנכס
החוק מטיל חובת תשלום ארנונה על ה"מחזיק" (הדייר) בנכס, אשר משתמש בנכס בפועל, מיום היותו מחזיק ועד ליום חדילתו מלהיות מחזיק בנכס.
אולם לפי החוק, כל עוד לא נמסרה לעיירה הודעה חדילת ההחזקה, אחראי המחזיק הקודם לתשלום הארנונה שלא שולמה ע"י "המחזיק" החדש שבא אחריו.
מחזיק שאינו בעל הנכס יוכר ע"י העירייה רק אם ימציא לעירייה חוזה שכירות של שנה לפחות.

פטור מארנונה לנכס ריק
נכס שטרם אוכלס, או נכס שנעשה בו שימוש בעבר, רשאית העירייה ע"פ תקנות ההנחה להעניק הנחה של 100% עוד 6 חודשים בכפוף לבדיקה בנכס ובתנאי שהנכס ריק מכל חפץ ואדם ולא נעשה בו כל שימוש. הפטור יינתן רק מהמועד בו תימסר לעירייה הודעה בכתב מטעם בעל הנכס ויינתן רק פעם אחת בלבד כל עוד לא שונתה הבעלות על הנכס.

צו ארנונה
לכל רשות מקומית ישנו צו הטלת ארנונה, המובא לאישור מועצת העיר מדי שנה ושנה. צו הטלה זה קובע את הסיווגים והתעריפים לפיהם יחויבו הנכסים בתחום העיר. כמספר הרשויות בארץ כף מספר הצווים השונים זה מזה.

צווי הארנונה לשנים 2018-2010:
צו ארנונה 2018

צו ארנונה לשנת 2017 הכולל עדכון התעריפים , וכן השינויים המבוקשים לאישורי השרים כפי שהחליטה מליאת המועצה בישיבה שלא מן המנין מיום 26/6/2016
אישור חריגה להטלת ארנונה

 »צו ארנונה 2016

»צו ארנונה 2015
» צו ארנונה 2014
» צו ארנונה 2013
» צו ארנונה 2012
» צו ארנונה 2011
» צו ארנונה 2010

הדרכים בהן ניתן לשלם את הארנונה
» מערכת תשלום

הוראת קבע
» טופס ארנונה להוראת קבע 
» טופס ארנונה בכרטיסי אשראי

 

חזרה לדף הקודם »