אישורים לטאבו

שד' ביאליק 41
עופר בראון, חשב הנדסה ומנהל מח' אישורים לטאבו

שעות קבלת קהל של שלומית רז, אחראית אישורים לטאבו
 ימים א', ד', ה' בשעות 12:30-8:30.
בימים ב' ו-ג' יינתן שירות טלפוני בלבד
טל' לבירורים: 03-5483874
מענה טלפוני יינתן בימים א', ד', ה' בשעות 15:00-13:30.
ובימים ב', ג' בשעות 11:30-8:30.
כתובת דואר אלקטרוני


חדש : פניות למחלקת אישורים לטאבו דרך הווטסאפ  053-5311413

המספר משמש למענה להודעות ווטסאפ בלבד.


אישור לרשם המקרקעין (טאבו)- הנחיות לאזרח
      עפ"י סעיף 324 לפקודת העיריות

לשם העברת נכס מקרקעין בדרך של מכירה, רישום זכויות מחברה משכנת/קבלנית/מינהל, העברת זכויות לקרובי משפחה, רישום צו בית משותף, ייחוד דירות, חלוקת מקרקעין וכיו"ב, על בעל הנכס או מורשה מטעמו, להמציא אישור לרשם המקרקעין (טאבו) כי כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס המועבר סולקו במלואם.

לתשומת לבך!
אנו משקיעים משאבים רבים לקיצור הליך קבלת האישור לרשם המקרקעין.
במקרים חריגים כאשר הבדיקה נערכת ע"י גורמים נוספים בעירייה היא עלולה להתארך, לכן אנא קבל זאת בהבנה ובסבלנות.

שלבים בהליך להגשת הבקשה:
לחיצה על כל שלב תוביל למידע נרחב
הגשת הבקשה /
בדיקת הבקשה/
תשלומים נדרשים/
קבלת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)/
הארכת תוקף אישור שפג תוקפו/
ימים ושעות מתן שירות ויצירת קשר
קישורים חשובים

 

הליך הגשת הבקשה:

שלב מס' 1 – הגשת הבקשה למתן אישור – מחלקת הגביה

לצורך הגשת בקשה למתן אישור לרשם המקרקעין על המבקש לפנות למחלקת הגביה בעירייה (קומת קרקע בבניין העירייה) בשעות הפעילות כמפורט בהמשך.

קבלת האישור כרוכה בתשלום אגרת אישור בהתאם לחוק העזר (תעריפי חוק העזר צמודים ומתעדכנים מדי חודש)

כל בקשה למתן אישור לרשם המקרקעין מותנה במדידה פיסית של הנכס. ביצוע המדידה ע"ח העירייה.

מגיש הבקשה יופנה למודד  מטעם העירייה לצורך תיאום ביצוע מדידה בנכס.

המודד יגיש את תוצאות המדידה לעירייה ועל פיה תיבדק בקשתו.

על המבקש להגיש את המסמכים הבאים:
%d7%9e%d7%a7%d7%a8%d7%a7%d7%a2%d7%99%d7%9f-%d7%9c%d7%90%d7%aa%d7%a8

 

כאשר המבקש הוא מיופה כוח/מקבל הנכס יש להגיש ייפוי כוח מאת מעביר הנכס.

ניתן להפנות בקשה באמצעות פקס מחלקת הגביה  03-5498826
או דוא"ל

הערה: העברת זכויות בדרך של ירושה/צוואה אינה מחייבת קבלת אישור לרשם המקרקעין.

 

שלב מס' 2 – בדיקת הבקשה – מחלקת אישורי טאבו

לאחר הצגת כלל המסמכים הנ"ל במחלקת הגביה וביצוע המדידה בנכס
תתבצע בדיקה במח' הגבייה ורק אחריה תופנה הבקשה למחלקת אישורי טאבו אשר תעביר את הבקשה  לבירור חובות במחלקות השונות (טופס "טיולית").

הבדיקות נערכות ע"י מחלקת הגבייה ומחלקת ההנדסה.
במחלקת ההנדסה נבדקים חובות החלים על הנכס כגון: היטל השבחה, היטל פיתוח (תיעול וסלילה).
הטיפול בבקשה אורך כ-30 ימים, מיום קבלת המדידה.

שלב מס' 3 – תשלומים נדרשים – מחלקת אישורי טאבו

המבקש יפנה לאחראית אישורים לטאבו באגף  ההנדסה בכדי לקבל את המידע על  חבויות כספיות אותם יש לשלם כתנאי לקבלת האישור.
דוא"ל אחראית אישורים לטאבו

דרישות לתשלום היטל השבחה יימסרו לנישום ע"י שמאי העירייה.
דוא"ל שמאי העירייה

לאחר קבלת דרישות לתשלום יפנה המבקש למחלקת הגבייה להפקת שובר ממוגנט לתשלום בקופת העירייה, בנקים מסחריים ובנק הדואר. התשלום מתבצע במזומן או ע"י המחאה בנקאית לפקודת עיריית רמת השרון.
המחאה אישית לא תתקבל.

ייתכן כי במהלך הבדיקה יימצא כי קיימים חובות כספיים גם לתאגיד המים, אשר ישולמו ישירות לתאגיד המים "שרונים".

 

שלב מס' 4 – קבלת האישור – מחלקת אישורי טאבו

לאחר הצגת אישורי תשלום כל החובות וההיטלים שנדרשו , יינתן האישור לרשום המקרקעין ע"י אחראית אישורים לטאבו במחלקת ההנדסה.

תוקף האישור הינו בהתאם להסדרת חיובי הארנונה וזאת עד 4 חודשים ממועד הגשת הבקשה מאת בעל הנכס/מבקש.

ניתן לקבל את האישור גם בדואר, זאת לאחר תיאום מראש עם אחראית אישורים לטאבו.

 

הארכת תוקף האישור שפג תוקפו :

על המבקש להציג את האישור שברצונו להאריך את תוקפו במח' הגבייה ולהגיש בקשה.
בקשה להארכת תוקף כרוכה בתשלום אגרת אישור.
אם חלפו 6 חודשים ממועד המדידה של הנכס יישלח מודד לבדיקה נוספת.
הבקשה תועבר ע"י מחלקת הגביה למחלקת הנדסה לבדיקה.
הארכת האישור תינתן  רק לאחר שסולקו כל התשלומים החלים על הנכס עד ליום תוקף האישור.

את תהליך הבקשה להארכת תוקף/קבלת ההארכה ניתן לבצע בדואר/דואר אלקטרוני/פקס (ראה תהליך קבלת אישור לעיל).

 

ימים ושעות מתן השירות

שעות קבלת קהל במחלקת הגבייה

לצורך פתיחת בקשה ותשלום בלבד
ימים א'-ה' בשעות 13:00-8:00
ביום  ג' גם אחה"צ בשעות 18:00-16:00.

כתובת למשלוח דואר:
עיריית רמת השרון, מחלקת גבייה,
שד' ביאליק 41 רמת השרון 4720635.
כתובת דואר אלקטרוני
מספר פקס:   03-5498826

שעות קבלת קהל של שלומית רז, אחראית אישורים לטאבו

 ימים א', ד', ה' בשעות 12:30-8:30.
בימים ב' ו-ג' יינתן שירות טלפוני בלבד
טל' לבירורים: 03-5483874
מענה טלפוני יינתן בימים א', ד', ה' בשעות 15:00-13:30.
ובימים ב', ג' בשעות 11:30-8:30.
כתובת דואר אלקטרוני

שעות קבלת קהל של דנית יוסף, חשבת היטלים
ימים א', ד', ה' בשעות 12:30-8:30.
בימים ב' ו-ג' יינתן שירות טלפוני בלבד
טל' לבירורים: 03-5483854

מענה טלפוני יינתן בימים א', ד', ה' בשעות 15:00-13:30.

ובימים ב', ג' בשעות 11:30-8:30.
כתובת דואר אלקטרוני

שעות קבלת קהל של זוהר רטנר, שמאי העירייה
ימים א', ד', ה' בשעות 8:30-12:30
טל' לבירורים:03-5383896
כתובת: שד' ביאליק 41, רמת השרון
כתובת דואר אלקטרוני:

עופר בראון, חשב הנדסה ומנהל מח' אישורים לטאבו
טל' לבירורים: 035483877

 

קישורים

פירוט הקישורים הנחוצים עבורכם בהליך קבלת האישור לרשם המקרקעין

אתר טאבו תל אביב

אתר שוהם – משרד המשפטים], הזמנת נסח מקוון.

אתר תאגיד המים "שרונים"